PROTOKÓŁ Z XXXIX SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 30.01.2018 R., O GODZ. 13:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

Protokół
z XXXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 31 stycznia 2017 r., w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.
 
Sesja trwała: od godziny 13:00 do 18:30.
Sesję prowadzili:  Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: radny Kazimierz Jadomski
Protokolant posiedzenia: obecna na sesji Natalia Zielińska 
       (protokół sporządziła Magdalena Maison)
 
Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
W sesji udział wzięli:
 
1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta Jan Jaworski;
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak; 
4. Inspektor: Renata Dworak; 
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi; 
9. Zaproszeni goście.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XXXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2 Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym i sprawozdanie za 2017 r.:
1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowisk
4) Komisja Rewizyjna;
5) Komisja doraźna ds. zmiany Statutu Gminy Białe Błota.
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Informacja nt. obwodnicy Białych Błot.
9. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024,
3) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2018,
4) w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Białe Błota,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota,
6) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota,
7) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
16. Zakończenie obrad XXXIX Sesji VII Kadencji.

Ad.1. Otwarcie XXXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący RG otworzył XXXIX Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 13 radnych, Rada była władna podejmować uchwały.
Na początku nieobecni byli: radny Krzysztof Kocikowski i radny Rafał Barsukiewicz

Ad.2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący  RG złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Kazimierza Jadomskiego na Sekretarza obrad. Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji, który radni jednogłośnie przyjęli.

Ad.4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz złożył wniosek o przełożenie punktu nr 8 dot. obwodnicy Białe Błota po pkt nr 10 podjęcie uchwał.
Radna Alina Puppel złożyła wniosek o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na rozbudowę placu zabaw w Murowańcu.
Zastępca Wójta wyjaśnił, że ten punkt zostanie omówiony przy uchwale dot. zmian w budżecie gminy na 2018 r.
Przewodniczący RG Jacek Grzywacz złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał:
- w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.17.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota jako punk 9.8
- w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej jako punkt 9.9

Na sesję o godz. 13:21 przybył radny Krzysztof Kocikowski.

Skarbnik Gminy Białe Błota Pani Lucyna Krasulak zgłosiła wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła powyższy zmiany do porządku obrad przedmiotowej sesji.

Radni jednogłośnie zaakceptowała porządek obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Białe Błota. 

Ad.5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz poprosił o powstanie i uczczenie jedną minutą ciszy zmarłą wieloletnią działaczkę z Murowańca panią Gabrielę Masternak.
Następnie przedstawił informacje o działaniach w okresie międzysesyjnym .

Ad.6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:

1) Komisja Budżetu i Finansów
Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie za 2017 r i dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.
Radny Krzysztof Kowalewski jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie za 2017 r. i dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.
Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący  Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie za 2017 r. i dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna.
Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie za 2017 r. i  dot. prac Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Komisja ds. Statutu Gminy.
Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Doraźnej przedstawił sprawozdanie dot. pracy Komisji ds. Statutu Gminy Białe Błota


Ad.7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
Zastępca Wójta Gminy Jan Jaworski przedstawił informację o działaniach Zastępcy Wójta w okresie międzysesyjnym .

Na sesję o godz. 14:00 przybył radny Rafał Barsukiewicz.

Ad.8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Brak uwag

Ad.9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Skarbnik Gminy Pani Lucyna Krasulak poinformowała, że projekt uchwały był omawiany na komisjach i zgłosiła następujące autopoprawki:
- w dochodach w dz. 756 kwotę 600 000,00 zł zastępuje się kwotą 200 000,00 zł;
- w wydatkach w dz. 750  zdanie : „ kwotę  100 000,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia i postawienie masztu na potrzeby nowego budynku na potrzeby Referatu Dróg i PSZOK” otrzymuje brzmienie: „ kwotę 67 000,00 zł przeznacza się na zakup wyposażenia, a kwotę 33 000,00 zł na wydatki inwestycyjne pn.” Instalacja masztu i anten, wykonanie monitoringu i alarmu na nowym budynku na potrzeby Referatu Dróg i PSZOK w Białych Błotach.”
- w wydatkach w Dz. 801 zdanie :” wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. Budowa budynku przedszkola w miejscowości Zielonka „ z kwotą 604 859 ,00 zł budowa jest planowana w latach 2018-2019, otrzymuje brzmienie: wprowadza się zadanie inwestycyjne pn” Rozbudowa budynku gminnego przedszkola w Białych Błotach” z kwotą 200 000,00 zł”
- w dz. 921 skrót PFU otrzymuje brzmienie: Program Funkcjonalno- Użytkowy.

Radny Krzysztof Kowalewski powiedział, że jest przeciwny przeniesieniu budowy przedszkola z Zielonki do Białych Błot. 
Pani Magdalena Sznajder w imieniu mieszkańców Ciela, Zielonki, Prądek i Przyłęk zwróciła się z prośbą o nie zabieranie przedszkola z miejscowości Zielonka. Dodała, że mieszkańcy nie wyrażają na to zgody.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Wiesława Suszek, radny Bronisław Balcerowski, radna Alina Puppel, Zastępca Wójta Jan Jaworski, radna Maria Wolsztyńska, radny Rafał Barsukiewicz, radny Krzysztof Kocikowski i radna Gabriela Żernicka.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie autopoprawkę zgłoszona przez Skarbnik Gminy: Rada Gminy Białe Błota 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw”, przy 3 głosach” wstrzymujących się”, przy 15 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę.

Radna Alina Puppel złożyła wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy kwoty 30 000 zł na projekt OSA.
Przewodniczący RG Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie poprawkę. Rada Gminy Białe Błota 14 głosami „za”, przy 1 głosie” wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę.
Skarbnik Gminy zaproponowała zwiększenie wpływu od podatku od nieruchomości nie o 200 000,00 zł, a o 230 000,00 zł. Rada Gminy Białe Błota 14 głosami „za”, przy 1 głosie ”przeciw”, przy 15 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę.
Skarbnik Gminy zgłosiła poprawkę w tytule uchwały zamiast 2017 r. powinno być 2018 r.
Rada Gminy Białe Błota 14 głosami „za”, przy 1 głosie ”wstrzymującym się”, przy 15 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
PRZECIW: Rafał Barsukiewicz, Krzysztof Kowalewski
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Piotr Mądrzyński, Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 2, wstrzymało się: 2, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota  podjęła uchwałę nr RGK.0007.1.2018  w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz ogłosił 30 minut przerwy.

2) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2018.

Głosowanie:
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2018. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 11, przeciw: 0, wstrzymało się: 4, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota  podjęła uchwałę nr RGK.0007.2.2018  w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Białe Błota w roku 2018.

3) w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota  podjęła uchwałę nr RGK.0007.3.2018  w sprawie akceptacji kierunku działania Wójta Gminy Białe Błota. 

5) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Radca Prawny Pani Edyta Ksobiak zgłosiła poprawki do projektu uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli: radna Maria Wolsztyńska i radca prawny Pani Edyta Ksobiak.- Rada Gminy 14 głosami „za”, przy 1 głosie  „ wstrzymującym się” przy 15 obecnych radnych przyjęła ww. poprawki.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 
WSTRZYMAŁ(A) SIĘ: Maria Wolsztyńska

Podsumowanie | Za: 14, przeciw: 0, wstrzymało się: 1, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.4.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

6) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.

Głosowanie:
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.5.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota.

7) w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Głosowanie:
w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Blota nr RGK.0007.190.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.6.2018 w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.190.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Białe Błota dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

8) w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.17.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota.

Radna Wiesława Suszek zgłosiła poprawki do projektu uchwał tj. literówki.- Rada Gminy Białe Błota 15 głosami „za”, przy 15 obecnych radnych przyjęła ww. poprawkę.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.17.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.7.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi nr RGK.1510.17.2017 na działalność Wójta Gminy Białe Błota. 

9) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej. 

Wyniki głosowania:

ZA: Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Podsumowanie | Za: 15, przeciw: 0, wstrzymało się: 0, nieobecni: 0.
Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK.0007.8.2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota przeprowadzenia kontroli problemowej.

Ad.10. . Informacja nt. obwodnicy Białych Błot.

Informacje nt. obwodnicy przedstawił inspektor Andrzej Pasek i Zastępca Wójta Jan Jaworski.
Radna Alina Puppel przedstawiła prezentację nt. ronda i budowy węzła 

W dyskusji nad ww. zagadnieniami udział wzięli pan Michalak, pan Woszczyński oraz kierownik Andrzej Wiekierak.

Sesję Rady Gminy Białe Błota o godz. 16:30 opuścił radny Rafał Barsukiewicz.

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

 Radna Maria Wolsztyńska poinformował, że otrzymała odpowiedź od prezesa ZWiUK , że woda i ścieki zostały prawidłowo naliczone w miesiącu grudniu.

Ad.12. Interpelacje i zapytania radnych.

Radna Alina Puppel dokończyła swoją prezentację dotyczącą sołectwa Murowaniec. Zapytała również, czy zostanie przedłużona umowa na budynek szkoły przy ul. Czerskiej.
Przewodniczący RG Jacek Grzywacz odebrał głos radnej w związku ze zbyt długa wypowiedzią.

Radna Maria Wolsztyńska:
- zapytała, czy jest już odbiór ulicy Czerskiej;
- powiedziała, że przy ul. Czerskiej wykonano deszczówkę i ulokowano osadniki wód deszczowych. Te osadniki są już zdewastowane;
- powiedziała, że na ul. Czerskiej przy posesjach nr 75 i 77  jest 5 klonów. Mieszkańcy się dziwią, że przy pozostałych posesjach te klony usunięto;
- powiedziała, że pan Wójt poinformował, że będzie się zwracał o kolejną opinię w sprawie powołania  zastępcy wójta. Zapytała jakie są koszty takich opinii? 
- zapytała co robi gmina w sprawie złej jakości powietrza w gminie Białe Błota.

Radna Gabriela Żernicka złożyła interpelacje w sprawie działalności ZWiUK, korzystania z samochodu służbowego oraz poprosiła o weryfikację kursów autobusów linii 96. plik do pobrania (446kB) pdf

Radny Krzysztof Kowalewski poprosił o ujęcie w WPF zadania dotyczącego budowy przedszkola w Zielonce.

Radny Krzysztof Kocikowski poruszył sprawę nielegalnych wysypisk śmieci szczególnie w lasach. Zaproponował zainstalowanie fotopułapek.

Radna Wiesława Suszek:
- zapytała czy można liczyć na pracowników interwencyjnych, że uporządkują cmentarz ewangelicki w Kruszynie Krajeńskim?
- poprosiła o utwardzenie i wyrównanie ul. Ogrodowej i Świerkowej w Kruszynie Krajeńskim.

Przewodniczący RG Jacek Grzywacz:
- powiedział, że na ulicy Kanałowej w Łochowicach nie mogą się minąć dwa samochody;
- zaproponował stworzenie planu imprez gminnych;
- poruszył sprawę oświetlenia gminy, które pochodziło ze środków sołeckich. Poprosił o zwiększenie każdemu sołectwu środków na ten cel.

Ad.13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział radnej Alinie Puppel, że o niektórych faktach nie da się dyskutować, nie zmienimy niektórych danych statystycznych. W sprawie ZITu i lamp powiedział, że trzeba wspólnie podejść do tematu W sprawie ścieżki Łochowo- Murowaniec poinformował, że domówił się ze starostą, że inwestycja nie zostanie rozdzielona.

Zastępca Wójta Jan Jaworski poinformował radną Gabrielę Żernicką, że dokonał zmiany w Radzie Nadzorczej ZWiUK, która ma ocenić działalność spółki. W sprawie zlewni poinformował, że chciałby jak najszybciej ją otworzyć. Trzeba ją przebudować i przystosować do odbioru ścieków. Inspektor Michał Sidor poinformował, że są karty drogowe, które pobiera każdy kto pozytywnie przeszedł badania lekarskie.

Sesję Rady Gminy Białe Błota opuścił o godz. 17:20 radny Krzysztof Kocikowski.

Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział radnemu Krzysztofowi Kowalewskiemu na chwilę obecną nie ma możliwości pozyskania drugiego dofinansowania w sprawie przedszkola. Wyraził nadzieję, że pojawią się nowe dofinansowania na drogi i budynki użyteczności publicznej.

Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział radnej Wiesławie Suszek, że jak będą zatrudnione osoby na roboty interwencyjne to uporządkują cmentarze ewangelickie na terenie gminy. W sprawie równania dróg dodał, że aktualnie czekamy na sprzyjające warunki pogodowe.

Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział Przewodniczącemu RG Jackowi Grzywaczowi, że w sprawie lamp przeanalizuje istniejące projekty i przedyskutuje z biurem ZIT możliwości.

Na pozostałe pytania odpowiedź poszczególnym radnym.
zostanie udzielona na piśmie 

Ad.14. Wolne wnioski i zapytania.

Pan Piotr Woszczyński – pismo stanowi załącznik do protokołu. plik do pobrania (881kB) pdf

Pan Suberlak:
- poruszył sprawę ulicy Sokolej w Murowańcu;
- powiedział, że na poboczu ulicy Łochowskiej zalega śnieg i mieszkańcy  jak wysiadają z autobusu musza iść ulicą;
- zapytał Zastępcę Wójta czy coś wie na temat większej inwestycji w Łochowicach?
- zapytał Zastępcę Wójta czy ma jakąś osobistą urazę do sołectwa Murowaniec?

Pan Sławomir Ossowski:
- powiedział, że w uchwale budżetowej z grudnia w załączniku nr 3 jest błąd. W uchwale jest zapis o budowie ul. Brzozowej w Łochowie, a w uzasadnieniu widnieje zapis o modernizacji tej ulicy.
- zapytał kto zawinił w sprawie ZIT?
-zachęcił do zrównoważonego rozwoju gminy z uwzględnieniem pominiętych rejonów.

Sołtys Przyłęk Paweł Zuehlke:
- powiedział, że kable na ul Zabytkowej miały zniknąć, a do dziś zagrażają bezpieczeństwu zarówno dzieci jak i mieszkańców. Poprosił o uregulowanie tej kwestii z firmą Orange;
- powiedziała, że ulica Białą i pomiędzy ul. Boczną, a Szuwarową nie można przejechać;
- powiedział, że dostał ok. dwa miesiące temu pismo z Urzędu Gminy, że projekty lamp będą, a do dzisiaj ich nie ma. Przypomniał o zabezpieczeniu środków na na ten cel na przyszły rok;
- poprosił o włączenie lampy na ul. Szuwarowej;
- poruszył kwestię środków ZIT na lampy.

Pan Wiesław Siemiński  poruszył sprawę długu  i korupcji w gminie.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info:
- zapytała czy 40 000 zł to dużo? Cyt.:”No nie. Gdyby wziąć pod uwagę koszty, które przewiduje się na utrzymanie GCK, przeszło tutaj 639 000,00 zł koszty ogółem to jest to niewielka kwota. Na Święto Gminy wydano 83 587,36 zł, z czego przeszło 39 000,00 zł jest niezafakturowane. Te pozycje są związane z występami zespołów, które uczestniczyły. Chciałabym zapytać dyrektora ośrodka kultury, którego nie widzę na co wydał kwotę 40 000 zł i czy ta kwota byłaby na tyle śmieszna i mała, że nie można by było zorganizować żadnych zajęć dla młodzieży, czy dla dzieci? Czy zrobieni czegokolwiek dla tych dzieci z tej kwoty byłoby niemożliwe?
-chciałabym zapytać pana Przewodniczące Rady Gminy, ponieważ już jest kolejna sesja i widzę, że opuścił sesję pan Barsukiewicz Rafał radny. Z jakiego powodu i czy powód jest usprawiedliwiony? Bo nie wiem, czy zauważyliście Państwo to wychodzenie w jakimś tam momencie przez tego radnego powtarza się. W zeszłym roku już była mowa na ten temat[…] W styczniu zeszłego roku pan radny mówił, że ta sytuacja nie potrwa długo. Kwestia zorganizowania opieki. No , a okazuje się, że mamy przyszły rok i te wychodzenia się powtarzają i chciałabym się zapytać, czy to tak powinno być?
- Natomiast muszę poinformować Państwa, że w dniu wczorajszym w sądzie rejonowym w Bydgoszczy wydział cywilny zapadł wyrok niekorzystny dla pana radnego Barsukiewicza. Pan, który wniósł kolejną sprawę o ochronę dóbr osobistych. W ubiegłym roku , w styczniu pan radny zapytany o te sprawy tutaj na sesji odpowiedział, że jeśli chodzi o to, że kłamie przed sądem, zostawmy to sądowi[…] To sąd będzie decydował nie pani Marzanna Kreja. No i oczywiście to nie ja decydowałam, tylko sąd i ten sąd niestety nie podzielił tych wszystkich zarzutów. No i ponieważ nie ma pana radnego nie mogę pytać dalej, ale Państwo którzy uczestniczyliście w tej rozprawie, bo to była grupa osób, która takie działania podjęła. Muszę powiedzieć, że to była chyba chybiona inwestycja. To była inwestycja złej energii, źle zainwestowanej energii i czasu. Chciałaby w związku z powyższym zapytać pana radnego Mądrzyńskiego, czy prawdą jest, że finansował bądź dofinansowywał, czy też udzielał pożyczkę na sfinansowanie kosztów spraw sądowych zainicjowanych przez radnego Barsukiewicza w stosunku do osoby redaktora naczelnego czasopisma Białe Błota info? A jeśli tak, czy odprowadzał pan od takich umów podatek pcc, czyli od czynności cywilno-prawnych?
- pan Przewodniczący gdy podeszłam w przerwie no i tak troszeczkę panie Przewodniczący zabrakło grzeczności, bo nie ukrywam, że […] nie chciałam przeszkadzać panu Przewodniczącemu, który akurat rozmawiał przez komórkę. Powiedziałam Dzień Dobry, pan Przewodniczący oczywiście nie odpowiedział i później się rzucił z pretensjami, że ja tu zgłaszam brak oświetlenia pani Wolsztyńskiej i staję do niego bokiem. Ja myślę panie Przewodniczący, ze takie zachowanie nie przystoi akurat Panu, a myślę, że grzeczność nie zawadzi i takie zasady warto byłoby przyswoić zarówno w kontaktach z mieszkańcami, z prasą i innymi radnymi, bo jesteśmy tu świadkami, że ta agresja jest bardzo wyczuwalna w pana tonie, jak pan kogoś tam nie lubi, czy nie chce pan go słuchać […]”.

Sołtys Łochowa Sławomir Ruge:
- w sprawie równania dróg gruntowych zaproponował, żeby wziąć pod rozwagę aby mniej przerzucać piasku, a więcej używać kruszywa.
-powiedział, że ulice Szmaragdowa i Atopowa są zalewane. Woda podchodzi pod sam dom. Sołtys zgłaszał ten problem na telefon alarmowy i miało to być zrobione.
- poruszył sprawę ZITu;
- poprosił o zmianę terminu wykonania przez sołtysów harmonogramu utwardzania dróg;
- powiedział, że była awaria hydrofornii w Łochowie. Zapytał czy nie można tego monitorować 24 h na dobę.
- powiedział, że mieszkańcy w 2016 r. przeznaczyli środki na remont płotu GCK przy ul. Grabowej. Do tej pory nie zostało to zrealizowane.

Radny Bronisław Balcerowski:
- zapytał Zastępcę Wójta, czy znane jest mu pismo z listopada w sprawie zawyżonych kwot obciążających zarząd spółki?
- zapytał czy gmina otrzymała pismo od Stowarzyszenia Awangarda w sprawie strzelnicy?
- poruszył sprawę inwentaryzacji zaworów, zasuw, uzbroi sieci wodociągowej i kanalizacji tłocznej. Zapytał czy nadal obowiązuje rękojmia, żeby zweryfikować awarię kanalizacji?

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz:
-  poprosił o uzupełnienie oświetlenia na ulicy Łąkowej;
- poprosił o przedstawienie kosztów ponoszonych na linię 91i 92;
- powiedział, że usterki oświetlenia nie są realizowane, bo nie było na 2018 r. przetargu. Zapytał czy jest już ogłoszony przetarg?
- przypomniał o kamerze przy świetlicy wiejskiej w Łochowicach i o wybudowaniu sceny.

Ad.15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Inspektor Andrzej Pasek w sprawie OZE poinformował, że projekt jest procedowany od kwietnia 2017 r. Rozstrzygnięcie miało być we wrześniu 2017 r. Projekt został zaakceptowany przez Urząd Marszałkowski 9 stycznia i teraz trzeba na ten cel zabezpieczyć środki w budżecie gminy. 
Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział panu Piotrowi Woszczyńskiemu, że w sprawie okręgów wyborczych przystąpimy niedługo do pracy i z tym projektem uchwały zostaną wszyscy zapoznani. W sprawie zlewni poinformował, że jest robione wszystko, żeby to reaktywować. Trzeba ją przywrócić do użytkowania. Jeżeli chodzi o reaktywowanie zlewni ścieków, to nie da się wrócić do tego tematu. Było to ostatnio analizowane w 2014 r. Zasada zrównoważonego rozwoju, jak przystąpimy do ustalenia zakresu dróg i radni wyrażą akceptację to będzie ten zrównoważony rozwój. Dodał, że jakieś priorytety musimy ustalić. W sprawie konkursy kolęd i pastorałek poinformował, że przyjrzy się temu tematowi.

Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział panu Suberlakowi, że sprawa przetargu na ul. Sokolą w październiku to jest chyba jakieś przekłamanie. Jeżeli chodzi o ulicę Łochowską to ona jest źle odśnieżana. Dodał, że musi sprawdzić, czy tego problemu nie rozwiąże ścieżka rowerowa. Poinformował, że nie wie nic o deweloperze w Łochowicach i że nie ma osobistej urazy do sołectwa Murowaniec.

Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział panu Ossowskiemu, że błąd w uchwale budżetowej zostanie naprawiony. W sprawie projektów lamp Zastępca Wójta zobowiązał się przejrzeć wszystkie projekty i zastanowić się co można zrealizować. Dodał, że zorganizuje w tym temacie spotkanie z sołtysami. W sprawie rezygnacji z dofinansowania ZIT powiedział, że ma inne informacje na temat i zweryfikuje to. 

Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział panu Sławomirowi Ruge, że jest również zwolennikiem utwardzania dróg kruszywem, a nie piachem. Jeżeli chodzi o płot przy GCK w Łochowie to jest zasadne jego wykonanie, żeby nie przepadł projekt.

Inspektor Michał Sidor odpowiedział panu Pawłowi Zuehlke, że wyjaśni dlaczego lampa przy ulicy Szuwarowej się nie pali. Z kolei prezes ZWiUK , poinformował, że nie ma możliwości nadzoru przepompowni 24 godziny na dobę Są to dodatkowe koszty.

Zastępca Wójta Jan Jaworski odpowiedział radnemu Bronisławowi Balcerowskiemu, że dokonał zmiany w składzie Rady Nadzorczej.  W sprawie strzelnicy głos zabrał kierownik Andrzej Wiekierak, który  poinformował, że strzelnica jest własnością Skarbu Państwa z trwałym zarządem Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. KWP złożyła wniosek o ponowne uruchomienie strzelnicy Muszą znaleźć środki na jej reaktywację. Jeżeli Policja jej nie reaktywuje to można zastanowić nad tym zagadnieniem.

Kierownik GOPS Bogusława Bajgot odpowiedziała panu Piotrowi Woszczyńskiemu, że w połowie lutego odbędzie się spotkanie w sprawie budynku, w którym zamieszkuje były bezdomny.

Radny Piotr Mądrzyński zapytał panią redaktor naczelną czasopisma Białe Błota info skąd ma takie informacje i dodał, że nie życzy sobie takich pomówień.
Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info powiedziała, że ona tylko pytała i dodała, że obowiązuje ją tajemnica dziennikarska.

Ad.16. Zakończenie obrad XXXIX Sesji VII Kadencji

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz zakończył posiedzenie obrad XXXIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.

 
Przewodniczący
Rada Gminy Białe Błota


Zgodnie z §. 39 ust. 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do Protokołu można wnosić  do 22.02.2018 r. Uwagi wnosi się w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy
 metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 stycznia 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (31 stycznia 2018, 09:14:47)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (29 marca 2018, 14:11:50)
Zmieniono: zm.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 749