PROTOKÓŁ Z XLVI SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA ODBYTEJ W DNIU 11.09.2018 R., O GODZ. 13:00 W AULI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH, UL. CZYSTA 1A

nagranie

                                                                                      

Protokół
z XLVI Sesja VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się dnia 11 września  2018 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.


Sesja trwała: od godziny 13.00 do 18.00
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: radny Sebastian Orlik
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska 

Przebieg sesji został nagrany i w postaci elektronicznej stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

W sesji udział wzięli:
1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta Jan Jaworski;
3. Skarbnik Gminy: Lucyna Krasulak
4. Inspektor: Renata Dworak;
5. Radca prawny: Edyta Ksobiak;
6. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
7. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół z Gminy Białe Błota;
8. Sołtysi;
9. Zaproszeni goście.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XLVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad  XLIII, XLIV i XLV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym:
 
         1) Komisja Budżetu i Finansów;
         2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
         3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
         4) Komisja Rewizyjna;
 
7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:
 
1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024,
3) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach,
4) uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych
5) w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej przy ul. Centralnej 27 w Białych Błotach
6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej
8) w sprawie zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców (KGP.0006.26.2018).
9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.27.2018)
10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.28.2018)
11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.29.2018)
12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.30.2018)
13) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i Zacisze w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota (KGP.0006.31.2018)
14) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (KGP.0006.32.2018).
15) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota (KGP.0006.33.2018)
16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota (KGP.0006.34.2018)
17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota (KGP.0006.35.2018)
18) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.
19) w sprawie rozpatrzenia skargi RGK.1510.1.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.
20) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.
21) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

Ad. 1 Otwarcie XLVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz otworzył XLVI Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 14 radnych, Rada Gminy Białe Błota była władna podejmować uchwały. 

Na sesję spóźnił się radny Krzysztof Kocikowski 

Ad. 2 Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Sebastiana Orlika na sekretarza obrad.
 Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad. 3 Przyjęcie protokołów z obrad  XLIII, XLIV i XLV Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poinformował, że do protokołów nie wpłynęły w wyznaczonym terminie żadne uwagi i poddał pod głosowanie protokoły, które radni przyjęli jednogłośnie.

 Ad. 4 Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Radny Bronisław Balcerowski przekazał, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu komisji jednogłośnie przyjęła wniosek o wycofanie z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. Uzasadnił ten fakt lakonicznym uzasadnieniem treści porozumienia oraz załącznika nr 1, tj. listy usług rekomendowanych do świadczenia przez MWiK. Komisja swój wniosek uzasadnia brakiem wyczerpującej informacji dla radnych od przedstawicieli obu stron porozumienia. Porozumienie w swojej treści zawiera zapisy, które mogą wzbudzać wątpliwości interpretacyjne. Uchwała w przedmiotowej sprawie nie powinna być rozpatrywana przez obecną radę gminy na 40 dni przed końcem jej kadencji. Sprawą tą powinna się już zająć nowa rada gminy i wójt. Ponadto projekt porozumienia był już wcześniej przedstawiany na sesji rady gminy i nie znalazł akceptacji rady gminy. 

 Zastępca wójta p. Jan Jaworski nie zgodził się z wnioskiem komisji o zdjęcie projektu z porządku obrad sesji. Powinno to być omawiane na sesji. Mówił, że największą bolączką zakładu wodociągu jest m. in. strata, która występuje na wodzie i na kanalizacji. Według wstępnych szacunków za I półrocze jest około 500.000 zł straty na wodzie i 400.000 zł na kanalizacji. Straty powstają w związku z nielegalnym poborem wody. Zastępca wójta mówił, że można mieć podejrzenie, że jest znaczna kradzież. Nielegalny zrzut do sieci kanalizacyjnej  powoduje znaczne straty.  Każdy miesiąc zwlekania z tą sprawą będzie pogłębiał stratę. W związku z tym będzie musiała nastąpić zwyżka cen wody i zwyżka ceny za odbiór ścieków. Umowa ma na celu możliwość skorzystania z usług, które mogą wykonać Miejskie Wodociągi bydgoskie. Straty na wodzie i na nielegalnym zrzucie w gminie wynoszą do 25% jeżeli chodzi o wodę. Można to łatwo sprawdzić i zlokalizować przez Miejskie Wodociągi. Można uszczelnić sieć kanalizacyjną.  Odwleczenie podpisania umowy spowoduje, że straty będą się pogłębiać. Zdaniem zastępcy wójta p. Jana Jaworskiego tolerowane są pewne patologie. Taką umowę z szerszym spektrum usług podpisała Dąbrowa Chełmińska, gmina Dobrcz i gmina Sicienko. W kościołach i stronie ZWiUK jest wywieszona treść abolicji, że tolerowany jest ten stan rzeczy, który jest do 30.09. Po tym terminie po złapaniu i zlokalizowaniu  nielegalnie pobierających wodę lub w nielegalny sposób przyłączonych do kanalizacji będą wyciągane konsekwencje. Aby to wykonać niezbędna jest współpraca z miejskimi wodociągami. Porozumienie jest podpisywane między miastem Bydgoszcz, a gminą Białe Błota. Pan prezydent wyraża zgodę na świadczenie usług przez zakład, którego jest 100% właścicielem. Bez umowy wodociągi działają w sposób formalnie niezaakceptowany. Ta formalność powinna być załatwiona, aby wodociągi startowały do postępowań, które będzie ogłaszał ZWiUK na wykonanie danej usługi. Będzie to startowanie do przetargu. Mogą świadczyć usługi inni wykonawcy, ale miejskie wodociągi dysponują sprzętem.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska  stwierdziła, że taka informacja powinna zostać przedstawiona na komisjach. Na komisje byli zapraszani przedstawiciele gminy i przedstawiciele ZWiUK. Na żadną z komisji nikt z zaproszonych osób nie przyszedł. Prosiła, aby w przyszłości korzystać z zaproszeń. Radny Krzysztof Kowalewski poinformował, że jest w posiadaniu protestu mieszkańców dot. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. Pod protestem podpisało się blisko 500 osób. Złożył protest do Przewodniczącego Rady Gminy. Dodał, że za protestem nie stoi żaden z komitetów wyborczych. Jest to protest inicjowany przez komitet protestacyjny przeciwko rozbudowie ferm w Cielu. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz pytał, czy treść porozumienia Bydgoszcz- Białe Błota jest identyczna jak z innymi gminami. Zastępca Wójta p. Jan Jaworski stwierdził, ze treść jest podobna.

 Radny Krzysztof Kowalewski stwierdził, że na końcu tego porozumienia jest kilka pytań kierowanych do urzędu. Prosił, aby w zakładce petycje na stronie BIP znalazła się treść petycji wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Radna Alina Puppel mówiła, że obecnie gmina współpracuje z MWIK, ścieki są zrzucane do miasta Bydgoszcz, woda jest pobierana z miasta Bydgoszcz. Mówiła, że można ogłaszać konkursy, przetargi  na dodatkowe czynności, które są niezbędne do uszczelnienia instalacji. Nie sądzi, aby  mieszkańcy  zamieszkiwali z takim zamierzeniem, aby pobierać nielegalnie wszystko co jest możliwe. Pytała co ma ulec zmianie, skoro przetarg można ogłosić jak się chce, do przetargu przystąpią takie podmioty, które mają takie możliwości. Wobec tego nic nie ulegnie zmianie. W 2016 r. próbowano przeforsować takie rozwiązanie i nie znalazło ono akceptacji rady gminy. Na komisji Gospodarki, pan wójt wyjaśniał tylko i wyłącznie zakres dotyczący technicznej obsługi, a nie poruszył problemu dostarczania  wody i odprowadzania ścieków. Uważa, że z uwagi na znaczne zainteresowanie tym tematem powinna się odbyć publiczna debata. To nie jest coś, co można podrzucać na szybko i może jakoś przejdzie.

Radna Gabriela Żernicka stwierdziła, że nadzór nad spółką jest niewłaściwy ze strony władz gminy. Mieszkańcy są w części właścicielami sieci wodociągowej. Potrzebna jest rzetelna informacja dla mieszkańców o co chodzi w porozumieniu. Dzisiaj się mówi porozumienie, a potem przejęcie  wodociągów przez Bydgoszcz, a potem wchłonięcie Białych Błot w struktury Bydgoszczy.  

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski
stwierdził, że radna Alina Puppel przyznała, że była dyskutowana sprawa na komisji. Najbardziej właściwą komisją jeżeli chodzi o ten temat to jest Komisja Gospodarki Komunalnej  i tam to zostało omówione.  Podtrzymał swój wniosek. 
Radna Alina Puppel stwierdziła, że jeżeli p. zastępca wójta ma takie doświadczenie w kładzeniu kanalizacji to szkoda, że p. wójt nie był członkiem zespołu, który działał przy budowie kanalizacji w Łochowie. 
Zastępca Wójta p. Jan Jaworski odpowiedział, że pani wójt nie skorzystała z jego doświadczenia. Radna Wiesława Suszek pytała jakie jest stanowisko Komisji Gospodarki w tym temacie. I kto powinien przeprowadzać kontrole? Nielegalne ścieki są odprowadzane z dużych przedsiębiorstw do kanalizacji i nikt tego nie kontroluje, a my za to płacimy.

 Radny Zbigniew Moroz mówił, że gdyby taki przekaz wójt wypłynął od wójta  na komisji Gospodarki to prawdopodobnie  Komisja Gospodarki byłaby za.  Mówił, że woda jest rozkradana, za ścieki się nie płaci. My za to wszyscy płacimy.

Radny Krzysztof Kocikowski stwierdził, że projekt uchwały nie został przedstawiony na Komisji Oświaty. Wypowiedź wójta, że najbardziej odpowiednią komisją do podejmowania decyzji w takim temacie jest Komisja Gospodarki jest błędne. 15 radnych głosuje, a nie tylko Komisja Gospodarki. Przy podejmowaniu tak ważnej uchwały temat powinien być podejmowany szczegółowo na każdej z komisji. Mówił, że będzie głosował za wycofaniem projektu uchwały z porządku obrad.

Radny Bronisław Balcerowski stwierdził, że spółka rządzi się prawami kodeksu spółek, jest to jednoosobowa spółka wójta, a organem kontrolnym wójta jest rada gminy. Proponował, aby zostawić ten temat i aby tym zajęła się  nowa rada. Stwierdził, że posądzanie mieszkańców i podmioty o kradzież należy  udowodnić. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej. 
Głosowanie: 15 głosów „za” przy 15 obecnych radnych. 

Projekt uchwały nr 7 został wykreślony z porządku obrad. Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak zgłosił do porządku obrad sesji rady gminy dodatkowy projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wprowadzenia ww. uchwały do porządku obrad Głosowanie: 15 głosów „za” przy 15 obecnych radnych. Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie i wpisany jako punkt 22 w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie wprowadzenie kolejnego projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota skargi na działalność zastępcy wójta pełniącego obowiązki wójta gminy Białe Błota.  
 Głosowanie: 15 głosów „za” przy 15 obecnych radnych. 

Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad jednogłośnie i wpisany jako punkt 23 w porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie cały porządek obrad wraz ze zmianami.Głosowanie: 15 głosów „za” przy 15 obecnych radnych.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 Ad 5.Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 
Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym

1) Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu 

Radny Krzysztof Kowalewski jako przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako przewodniczący Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

4) Komisja Rewizyjna. 

Radna Wiesława Suszek jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta Gminy p. Jan Jaworski przedstawił informację o działaniach zastępcy wójta w okresie międzysesyjnym. Następnie oddał głos p. Edycie Ksobiak, aby przedstawiła informację o sprawach sądowych, rozstrzygnięciach z tych spraw sądowych i o wyrokach sądów. 

Radca prawny p. Edyta Ksobiak poinformowała, że dużo kontrowersji wzbudził wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego nr 440/18 z 30.05.2018r., w sprawie odwołania byłego dyrektora GCK. Zastępca Wójta Gminy Białe Błota przyjął argumentację wyroku i wydał zarządzenie o powierzeniu obowiązków dyrektora GCK p. Kamili Łącznej do lutego 2019r. To zarządzenie nie wymagało konsultacji 48 stowarzyszeń z terenu gminy Białe Błota. Zarządzenie jest prawidłowe i p. Kamila Łączna sprawuje tą funkcję do lutego 2019r. Z tego wyroku wynika, że Sąd nie przywrócił poprzedniego dyrektora do pracy. Wojewódzki Sąd Administracyjny  jednoznacznie stwierdził, że zastępca wójta Gminy Białe Błota p. Jan Jaworski począwszy od 1 stycznia 2018r. przejął zadania i kompetencje zawieszonego w czynnościach wójta gminy Białe Błota. Reasumując zastępca wójta gminy Białe Błota skutecznie przejął zadania i kompetencje wójta. Wyrok uprawomocnił się dnia 10.08.2018r.
Mówiła o sprawie ze skargi Stowarzyszenia „Prądki nasz Dom”, skarga na bezczynność wójta. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wyrokiem z dnia 21.08.2018r.  oddalił skargę stowarzyszenia uznając, że nie nastąpiła bezczynność wójta. Wyrok jest nieprawomocny.
Mówiła także o sprawie firmy Corimp, gdzie w sierpniu 2018  Sąd Okręgowy w Bydgoszczy odrzucił apelację firmy Corimp od wyroku oddalającego powództwo tej firmy przeciwko gminie Białe Błota. Gmina Białe Błota wygrała sprawę o zasądzenie od niej kwoty 500.000 zł z tytułu opłaty za wywóz śmieci.
Kolejna sprawa związana była z gospodarką odpadami na terenie gminy. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił powództwo firmy Taro przeciwko Gminie Białe Błota  o zapłatę około 700.000 zł za 2016 rok z tytułu zwiększonego tonażu wywozu śmieci z terenu gminy Białe Błota. Wyrok jest nieprawomocny.

 Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
Brak uwag. 

Ad. 9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła zmiany w budżecie oraz autopoprawki.  

Głosowanie:
autopoprawki skarbnika Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania:ZA (14): Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1):Maria Wolsztyńska

Wyniki głosowania
Podsumowanie | ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Poprawki zostały przyjęte. Radny Bronisław Balcerowski złożył wniosek dot. przeniesienia aportu z działu 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska do zadań inwestycyjnych gminy. 

Głosowanie:
wniosek radnego Bronisława Balcerowskiego. 

Wyniki imienne:
ZA (14): Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka, Gabriela Żernicka
PRZECIW (1): Jacek Grzywacz

Podsumowanie | ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Radny Rafał Barsukiewicz złożył wniosek o zmniejszenie o 209.000 zł z działu transport i łączność. Zniesienie zadania inwestycyjnego dot. budowy ul Ślesińskiej w Łochowicach i zwrot środków w kwocie 209.000 zł na bieżące utrzymanie dróg.

 Głosowanie:
wniosek radnego Rafała Barsukiewicza.

Wyniki głosowania:
ZA (9): Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW (5): Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Krzysztof Kocikowski

Podsumowanie| ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Radna Wiesława Suszek wnioskowała o zdjęcie kwoty 8.000 zł z budowy pomnika i przesunięcie tej kwoty na  wykarczowanie drzew.

Głosowanie:
wniosek radnej Wiesławy Suszek. Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Podsumowanie | ZA (6) Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka
PRZECIW (7)Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Anna Zawidzka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Sebastian Orlik , Alina Puppel 

Radna Anna Zawidzka wnioskowała o zmianę w budżecie-str. 7 poz. 5  dot. kwoty 30.000 zł na plac zabaw w Murowańcu. Wnioskowała o  kwotę 15.000 zł  z kwoty 30.000 zł na plac zabaw przy ul. Betonowej. 

Głosowanie: wniosku radnej Anny Zawidzkiej. 

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 5, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Podsumowanie | ZA (9) Rafał Barsukiewicz, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW (5) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Sebastian Orlik Poprawka została przyjęta. 

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok. 

Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Podsumowanie | ZA (13)Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW (2) Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.71.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok. 

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przedstawiła projekt uchwały. 

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. 

 Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 4, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (10) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
PRZECIW (4) Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel , Wiesława Suszek
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Gabriela Żernicka 


Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.72.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. 

3) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach. 

Zastępca wójta p. Jan Jaworski wnioskował o wycofanie projektu uchwały z porządku obrad. 

Radni jednogłośnie przyjęli wniosek o wycofanie projektu uchwały głosując 15 „za” 

4) uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

Głosowanie:uchylająca uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.73.2018 uchylającą uchwałę w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie uzdolnionych. 

5) w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej przy ul. Centralnej 27 w Białych Błotach.

Głosowanie:
w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej przy ul. Centralnej 27 w Białych Błotach. 

Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 3, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Podsumowanie | ZA (8) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Sebastian Orlik , Anna Zawidzka
PRZECIW (3) Piotr Mądrzyński, Wiesława Suszek , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (4) Kazimierz Jadomski, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Maria Wolsztyńska

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.74.2018 w sprawie budowy pomnika upamiętniającego Setną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej przy ul. Centralnej 27 w Białych Błotach. 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach

Głosowanie:
projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach.

 Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.75.2018 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach

7) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego między Gminą Białe Błota a Miastem Bydgoszcz, dotyczącego współpracy w zakresie użyteczności publicznej.

Projekt uchwały został wykreślony z porządku obrad. 

8) w sprawie zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców (KGP.0006.26.2018).

Głosowanie:w sprawie zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców (KGP.0006.26.2018). 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.76.2018 w sprawie zasad obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców

9) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.27.2018)

Głosowanie: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.27.2018). 

Wyniki głosowania ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.77.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

10) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.28.2018)

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.28.2018).

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka 

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.78.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 

11) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.29.2018)

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.29.2018). 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.79.2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

12) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.30.2018)

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej (KGP.0006.30.2018). 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.80.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie  nieruchomości gruntowej. 

13) sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i Zacisze w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota (KGP.0006.31.2018)

Głosowanie:
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i Zacisze w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota (KGP.0006.31.2018). 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.81.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wiejskiej i Zacisze w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.


14) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (KGP.0006.32.2018).

Głosowanie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota (KGP.0006.32.2018). 
Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.82.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Betonowej w miejscowości Białe Błota, gmina Białe Błota.

15) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota (KGP.0006.33.2018)

Głosowanie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota (KGP.0006.33.2018). 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.83.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Długiej w miejscowości Drzewce, gmina Białe Błota

16) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota (KGP.0006.34.2018)

Głosowanie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota (KGP.0006.34.2018). 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.84.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Granitowej w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota. 

17) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota (KGP.0006.35.2018)

Głosowanie:
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota (KGP.0006.35.2018). 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.85.2018 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Leśnej w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota. 

18) zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Radca prawny p. Edyta Ksobiak przedstawiła poprawki do projektu uchwały. Radni przyjęli jednogłośnie poprawki do projektu uchwały głosując 15 „za”

Głosowanie:
w sprawie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.86.2018 w sprawie Statutu Gminy Białe Błota. 

19) w sprawie rozpatrzenia skargi RGK.1510.1.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

Głosowanie:
w sprawie rozpatrzenia skargi RGK.1510.1.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
PRZECIW (1)Alina Puppel

 Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.87.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi RGK.1510.1.2018 na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota

20) w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Radny Krzysztof Kowalewski złożył wniosek dot. zmiany punktów  planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

Radny Zbigniew Moroz złożył wniosek dot. zmiany punktów planu pracy Komisji Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radni przyjęli jednogłośnie poprawki do projektu uchwały głosując 15 „za” 

Z obrad sesji wyszedł radny Krzysztof Kocikowski 

Głosowanie:
w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

Wyniki głosowania:
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
BRAK GŁOSU (1) Krzysztof Kocikowski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.88.2018 w sprawie zatwierdzenia planów prac Komisji Stałych Rady Gminy Białe Błota.

21) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

Radna Wiesława Suszek złożyła wniosek o wykreślenie terminu do którego komisja miałaby dokonać analizy podnoszonych przez skarżącego zarzutów.  

Radni przyjęli jednogłośnie poprawki do projektu uchwały głosując 14 „za” przy 14 obecnych radnych.

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
BRAK GŁOSU (1) Krzysztof Kocikowski

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.89.2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

Na sesję wszedł radny Krzysztof Kocikowski. 

22) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.90.2018 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

23) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota.

Radna Wiesława Suszek złożyła wniosek o wykreślenie terminu do którego komisja miałaby dokonać analizy podnoszonych przez skarżącego zarzutów.  

Radni przyjęli jednogłośnie poprawki do projektu uchwały głosując 15 „za” przy 15 obecnych radnych. 

Głosowanie:
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota. 

Wyniki głosowania
ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Podsumowanie | ZA (15) Bronisław Balcerowski, Rafał Barsukiewicz, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.91.2018 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota zbadania skargi na działalność Zastępcy Wójta pełniącego obowiązki Wójta Gminy Białe Błota. 

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.

Nikt nie zabrał głosu. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Z obrad sesji wyszli: radny Rafał Barsukiewicz i radny Krzysztof Kowalewski, 13 radnych na sali.

 Radna Gabriela Żernicka zwróciła uwagę na sprawy inwestycyjne dot. Białych Błot. Mówiła o projekcie na cztery ulice: Chmielarską, Chmielną, Chełmską i Cedrową. Wnioskowała o zabezpieczenie środków w projekcie budżetu na rok 2019 na budowę ulic. Ulica Chmielna została wykonana. Zapis w WPF wskazuje wykonanie pozostałych ulic w dalszej pozycji, co jest związane z aktualizacją projektu.
Mówiła o budowie ul. Laskowej w Trzcińcu. Nieudrożnionych studzienkach kanalizacyjnych w Trzcińcu. ZWiUK nie może udrożnić studzienek, bo podobno nie miał przekazanych tych ulic. Wójt miał dokonać weryfikacji, które ulice zostały przekazane do ZWiUK. Radna nie otrzymała odpowiedzi w tej sprawie. Prosiła o informacje kiedy zostanie postawiony znak ograniczający szybkość pojazdów do  30 km/h przy ul. Sowiej w Trzcińcu. Otrzymała pismo w tej sprawie, gdzie są różne uzasadnienia. 

Radna Alina Puppel poinformowała, że pogorzelcy z Lipnik potrzebują pomocnika murarza.
Pytała dlaczego obchodów Bitwy pod Murowańcem nie ma w kalendarzu imprez na stronie GCK? Pytała dlaczego mieszkańcy otrzymują przelew w kwocie 300 zł.- Program „Dobry start”, a tytuł przelewu brzmi: 500 Plus. Pytała, czy jest to kwota, którą należy ujawnić w oświadczeniu majątkowym? Pytała czy będą organizowane bezpłatne zajęcia języka angielskiego dla dzieci w Murowańcu? Mówiła o możliwości przekazania elementów z placów zabaw w jedno miejsce i uporządkowaniu placu zabaw. Mówiła także o inwestycjach realizowanych w Przyłękach oraz w Cielu dot. budynku sportowo świetlicowego oraz świetlicy. Prosiła, aby mieszkańcom przekazać informację, że nie ma to związku z pracami wykonawczymi, a dodatkowymi elementami, które się pojawiły przy odbiorze budynku w Przyłękach i kwestiach przyłączy do gestorów sieci w Cielu.  Nie życzyła sobie, aby uogólniać, że radni z końcem roku działali w temacie niedoprowadzenia komisarza do gminy Białe Błota. Stwierdziła, że nie wszyscy byli informowani o pracach w tym zakresie. Prosiła o merytoryczne uzasadnienie podjętego głosu przez  radnych, którzy głosowali za wnioskiem radnej Zawidzkiej. Głównie o odpowiedź prosiła radną Wiesławę Suszek, dlaczego głosowała przeciwko placowi zabaw dla dzieci. 

Radny Zbigniew Moroz odczytał protokół z dnia 12.07.2018r. ze spotkania mieszkańców ul. Literackiej w Białych Błotach z zastępcą wójta. Mieszkańcy wnioskują o naprawienie drogi oraz utwardzenie jej kostką brukową. Z treści protokołu wynika, że zastępca wójta p. Jan Jaworski na sesji w dniu 11.09. 2018 r. zawnioskuje, aby wykonać projekt ulicy Literackiej. Obecnie drogę należy uwałować, na co zgodzili się mieszkańcy. Mówił, że oczekuje na odpowiedź w tej sprawie na piśmie. 

Radny Piotr Mądrzyński  pytał o ostrzegawcze znaki drogowe dot. wyjazdu straży pożarnej na ul. Centralnej. Zostały wprowadzone nowe znaki nie takie jakie powinny być. Mówił o zakupie w 2013 r. koparko- ładowarki VOLVO, która jest na stanie gminy, a poszukiwani są wykonawcy, którzy by wyczyścili plac cmentarza. Pytał jak sprawa z Orlikiem, czy został naprawiony barak w Cielu?

Radna Anna Zawidzka prosiła o wykazanie projektów wykonanych przez ZWiUK. Pozwolenia na budowę wodociągów i kanalizacji znajdujących się w ZWiUKu. Jakie obecnie są aktualne projekty? 12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

Zastępca wójta p. Jan Jaworski przekazał, że na pytania odpowie w formie pisemnej. 

Radna Wiesława Suszek odpowiadając  na pytanie zadane przez radną Alinę Puppel stwierdziła, że z jej strony nie była to żadna zła wola. Po prostu te pieniądze podzieliła po równej połowie. 

13. Wolne wnioski i zapytania. 
       
Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz przekazał dalsze prowadzenie obrad sesji rady gminy wiceprzewodniczącej rady gminy p. Marii Wolsztyńskiej. Przewodniczący rady gminy opuścił obrady. 

Pan Łukasz Wyszomirski członek rady sołeckiej sołectwa Zielonka, wiceprzewodniczący Rady Rodziców oraz prezes stowarzyszenia „Nasza Zielonka” mówił o przeprowadzonych dyskusjach z radnymi i mieszkańcami dot. niepodejmowania uchwały  w sprawie zawarcia porozumienia z wodociągami bydgoskimi. Mówił o petycji, która ma wykluczyć możliwość posiłkowania się wodą z innych miejsc. Dodał, że petycja została połączona z kampanią wyborczą jednego z komitetów. Na stoliku jednego z komitetów wyborczych  można było przeczytać: „Najpierw ścieki, teraz woda. Układom mówimy nie”. „Nie, dla droższej wody z Bydgoszczy oraz mamy własne ujęcie, nie potrzebujemy wody z Bydgoszczy”. Zapytał, czy naprawdę nie potrzeba wody z Bydgoszczy? Prosił o nieupolitycznianie tego problemu i nie wprowadzanie chaosu, dezinformowania mieszkańców i prowadzenia agitacji w ten sposób. Mówił że na sesji wiosennej przeprowadzono agitację ogłaszając założenie komitetu, czego nie wolno robić. Stwierdził, że ten komitet po wyborach straci rację bytu, a mieszkańcy pozostaną z problemem wody. Prosił, aby okręgowi Łochowa, Łochowic i Lisiego Ogona  nie odbierać szansy na możliwość zaopatrzenia w wodę. Dodał, że na zebraniu wiejskim w Zielonce padały pytania na temat układów, drogiej wody z Bydgoszczy. Prosił, aby radni wyprostowali wprowadzony chaos i przedstawili rzeczywistą problematykę. Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że radni chyba przychylą się do głosu mieszkańców i będą starali się pewne sprawy wytłumaczyć.

Radna Alina Puppel zadała pytanie radcy prawnemu p. Edycie Ksobiak, czy należy ujawniać kwoty 300 plus, 500 plus w oświadczeniu majątkowym?   Pani Edyta Ksobiak radca prawny odpowiedziała, że jest to dochód nieopodatkowany. Są wytyczne wojewody dot. wypełniania oświadczeń majątkowych. Mówiła, aby wskazać dochód z 500 plus.  Radna Alina Puppel przedstawiła prezentację multimedialną. Mówiła o wykluczeniu miejscowości Murowaniec. Pokazała w prezentacji jak obecnie wygląda Murowaniec. 

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski zapytał jakie jest pytanie radnej Aliny Puppel. 

Radna Maria Wolsztyńska prosiła, aby interpelację lub wniosek przedstawić w dwóch zdaniach, ponieważ  nie ma czasu na prezentację. Radna Alina Puppel stwierdziła, że jako mieszkanka może się wypowiedzieć w tym punkcie i przedstawić wszystkim państwu jako równo traktują mieszkańców w całej gminie. Jest to przedstawienie w jaki sposób rozwija się Murowaniec i w jaki sposób jest wykluczany i pomijany w działalności rady. 

Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że można to było przygotować na piśmie i złożyć płytę. 

Radna Alina Puppel mówiła, że chciałaby aby prezentacja była załącznikiem do sesji. Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że jest to element kampanii wyborczej Radna Alina Puppel stwierdziła, że to nie jest element, przedstawia to od wiosny. Jest to praca wykonana przez mieszkańca. 

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski mówił, że kampania trwa przez cały okres bycia radnym.

Radna Alina Puppel przedstawiła jak wygląda Murowaniec m.in. prywatne inwestycje, bo gminnych inwestycji mieszkańcy nie mogą się doczekać. Pokazała również zdjęcia miejscowości Drzewce, które są całkowicie pominięte jeżeli chodzi o inwestycje. Miejscowość Lipniki, gdzie  jeden fundusz sołecki jest na trzy miejscowości w przeciwieństwie do innych sołectw. Wspomniała, że w  czasie trwania kadencji rady składała interpelacje dot. wyłonienia nowego sołectwa Lipniki, lecz nie zostało to zaakceptowane. Na zdjęciach wskazała na dogi gruntowe, po których jeździ Gimbus. Pytała kiedy zostanie ogłoszony przetarg na ul. Sokolą? 

Pan Andrzej Klesiński prosił, aby sprawami dróg w gminie zajął się p. Szmytka. Podziękował osobom, które pochyliły się nad przekazaniem pieniędzy na cele cmentarza. Mówił, że cmentarz „krzyczy” o pomoc. Podziękował radnemu Mądrzyńskiemu, który przy pomocy swojego sprzętu wyrwał korzenie drzew.  Dodał, że mija trzeci miesiąc od przekazania pieniędzy i do tej pory nic nie zostało wykonane. Pytał dlaczego pieniądze z opłat cmentarnych zasilają budżet gminy Białe Błota? Od kilkunastu lat cmentarz jest zaniedbany. Zostało wstrzymane 30.000 zł z wpływu, a przekazane 56.000 zł. Pytał kiedy zostanie coś zrobione zgodnie z umową? 

Pani Elżbieta Długołęcka prosiła o odczytanie sentencji orzeczenia wyroku dot. sytuacji w ośrodku kultury i przekazania informacji o realnej konsekwencji orzeczenia dla gminy. Mówiła o przekazaniu środków aportem do miejskiej spółki wodociągów. Pytała czy rozważano podjęcie takiej procedury. Spółka wodociągowa jest spółką gminną. W dużych inwestycjach czasami robi się tak, że podmiot taki jak spółka gminna rozpisuje przetarg. We wzorze umowy zaznacza się, że umowa jest umową warunkową i wchodzi pod warunkiem uzyskania dofinansowania przez spółkę. Uważa, że byłaby to dobra odpowiedź na pojawiające się wątpliwości. Można by przeprowadzić inwestycję zaplanowaną przez miejskie wodociągi z wykorzystaniem udogodnień związanych z prowadzeniem  postępowania o zamówienie publiczne przez spółkę. Gmina miałaby też kontrole nad tym kiedy przekazywać środki i środki wykorzystać na inwestycje. Pytała, czy było to rozważane? 

Pan Wiesław Siemiński stwierdził, że dyskusja na temat spółki wodnej przez radnych była żenująca. Spółka wodna jest osobnym bytem prawnym i żadna komisja rewizyjna nie ma prawa wglądu. Zwrócił się do radnego Bronisława Balcerowskiego który będąc radnym od lat nie potrafi określić, kto jest właścicielem wodociągów. Właścicielem wodociągów jest wspólnota gminna, społeczeństwo, a nie wójt.Radna Maria Wolsztyńska stwierdziła, że radni się orientują i odrzucenie uchwały jest dowodem, że radni dbają o gminny majątek.

 Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Szanowni państwo, ja chciałam zapytać pana zastępcę, drugiego zastępcę wójta pana Jaworskiego. Nie otrzymałam odpowiedzi na moje pytanie z poprzedniej sesji, która była w czerwcu, to tak troszeczkę długo na temat tego ile kancelarii prawnych obsługuje różne sprawy gminy Białe Błota. Zwłaszcza tutaj jeżeli mówimy o sprawach, które prowadzi urząd gminy. Takiej odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Chciałabym również zapytać państwa i to zwłaszcza pana Wiekieraka, bo rozmawialiśmy wcześniej na początku roku o planie zagospodarowania dla Ciela, chodzi mi o te tereny gdzie mają powstać te inwestycje budowy kurników. Chciałabym, żeby pan Wiekierak przedstawił państwu tutaj jak wygląda sprawa, kiedy ten plan będzie, bo troszeczkę mamy rozbieżności od tego, co było mówione wcześniej, a tego co mówi się teraz. Chciałbym zapytać ile wynosi obecnie wynagrodzenie zastępcy wójta po zmianach w rozporządzeniu obniżającym wynagrodzenia wraz z tymi wszystkimi dodatkami. Chciałbym również pana zapytać, kto wręczył panu wypowiedzenie zmieniające  i ewentualnie aneks do umowy z nowymi kwotami. Chciałabym zapytać, czy prawdą jest, że przedłużono umowę dzierżawy budynku dla potrzeb szkoły podstawowej w Białych Błotach na ile lat i za ile?. I czy państwo radni wiedzieli wcześniej, że taki zamiar przedłużenia tej umowy będzie zrealizowany i czy mieliście państwo na to wiedzę?. Chciałabym również zapytać tutaj wójta, ale jednocześnie pana kierownika referatu gospodarki przestrzennej pana Wiekieraka, bo pan Wiekierak również  jest osobą, która pełniła wtedy funkcję sekretarza gminy, był takim koordynatorem kanalizacji, czy projektu, czy tej całej inwestycji kanalizacji w Łochowie. Chciałabym zapytać właśnie jak wygląda kwestia bo mówi się dużo teraz o wadliwości tej kanalizacji, co prawda nikt jeszcze tutaj żadnych ekspertyz nie przekazał. Jak wygląda  ewentualnie kwestia odpowiedzialności osób, które wtedy nadzorowały tą inwestycję, a przecież też nie  tylko nadzorowały, ale brały za to pieniądze. Proszę państwa chciałbym również ponieważ zbliża się już tutaj koniec kadencji  mimo, że nie jest to ostatnia sesja jak niektóre media piszą podziękować pani kierownik Jance Tymek, pani kierownik referatu podatków myślę, że jest to urzędnik na piątkę i myślę, że to jest osoba która w każdej sytuacji zapytana, każde pytanie traktuje bardzo poważnie, każdą odpowiedź traktuje bardzo poważnie i myślę, że więcej takich urzędników i ta gmina wyjdzie na prostą. Mam jednocześnie takie pytanie ponieważ w miesiącu marcu, w kwietniu rozmawiałam z panią pełniącą obowiązki dyrektora wtedy jeszcze dyrektorem Gminnego Centrum Kultury, która zapewniała mnie że zakupiła licencję na filmy i że w czasie wakacji będzie realizowane dla mieszkańców kino na leżakach. Chciałabym zapytać, czy to aby nie jest za późno na realizację. Bo proszę państwa zbliża się już jesień, a mimo tego, że pani Łączna zapewniała mnie o poniesieniu takich kosztów i o swoich zamiarach takich imprez tutaj na terenie gminy latem ani dla młodzieży, ani dla dorosłych nie było, dziękuję bardzo.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska  mówiła, że bardzo się cieszy, że znalazły się osoby, które potrafią docenić urzędników. Stwierdziła, że znalazłoby się więcej osób, które by zasługiwały na taką opinię.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Pani Przewodnicząca, ja przepraszam najmocniej. Ja mogę tylko powiedzieć na podstawie doświadczeń redakcji. Niestety nie wszystkie osoby w taki sposób traktują poważnie pytania jakie zadajemy, odpowiadają w bardzo różny sposób. Dlatego też pozwoliłam sobie jedynie z uwagi na ten fakt wyróżnić panią”

Sołtys miejscowości Łochowo p. Sławomir Ruge pytał, co z realizacją przez urząd gminy uchwały nr 2 zebrania wiejskiego w sołectwie Łochowo?. Sołectwo Łochowo uchwaliło wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na Żurawinowej w Łochowie poprzez usytuowanie znaków drogowych od ul. Wierzbowej, na skrzyżowaniu znak D3 droga jednokierunkowa, od strony ul. Liściastej na skrzyżowaniu z ul. Żurawinową znak B2 zakaz wjazdu. W § 3  wykonanie zmiany organizacji ruchu na ul. Żurawinowej powierza się wójtowi gminy Białe Błota. Taką uchwałę podjęli mieszkańcy w dniu 2.03.2018 r. na zebraniu wiejskim. Nie pracujący już  kierownik referatu utrzymania dróg powiadomił, że jest to w ramach projektowania i realizacji. Nadal ruch na ul. Żurawinowej jest utrudniony. Pytał, czy wróciły do budżetu gminy środki finansowe z budżetu centralnego w wysokości około 20% środków wydatkowanych przez sołectwa w ramach tzw. funduszu sołeckiego przeznaczone na inwestycje. Co się stało z tymi środkami? Czy można liczyć, że budżet sołecki zostanie zwiększony? 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że w momencie podjęcia uchwały o wyodrębnionym funduszu sołeckim, była mowa że sołectwa które straciły w momencie podjęcia tej uchwały będą wynagrodzone poprzez pieniądze, które wrócą do budżetu centralnego.

Sołtys miejscowości Zielonka p. Tomasz Olejniczak pytał dlaczego brak jest władz gminy na zebraniach sołeckich? Referat inwestycji otrzymał dokumentację zakupową na plac zabaw w Zielonce. Sprawa się ciągnie od kwietnia i do tej pory nic nie wiadomo. Kwota 15.000 zł, którą sołectwo przeznaczyło na plac zabaw przepadnie. Mówił, że 1.06.2018 r wraz z p. Moniką Konopka i p  Łukaszem Wyszomirskim dokonał oględzin obiektu świetlicowego, został sporządzony protokół dot. usunięcia usterek. Wentylacja po przeglądzie przez serwis pracuje nadal w trybie awaryjnym. Pytał kiedy będą budowane punkty oświetleniowe z funduszy sołeckich? Każde sołectwo przeznaczyło fundusze sołeckie. Pytał czy te fundusze przepadną, czy zostaną przeniesione na przyszły rok? Prosił o większy nacisk i dopilnowanie wykonywanych prac przyłączeniowych do wodociągu, gazociągu w sołectwie. Są wynajmowani podwykonawcy, którzy robią bałagan. 

Sołtys miejscowości Przyłęki p. Paweł Zuehlke mówił o lampie na ul. Szuwarowej, która nie świeci. Mówił o wykonaniu lamp z budżetu sołeckiego na ten rok, wspomniał, że są niezrealizowane środki z zeszłego roku. Przekazał, że nie było  informacji dot. wyłączenia wody. Spółka wodociągowa podała informacje poprzez wywieszenie kartki w jednym miejscu nie informując sołtysa o tym fakcie. Prosił o wprowadzenie zarządzenia wójta, aby  jednostki zależne od wójta informowały sołtysów o konkretnym zdarzeniu na adres mailowy.   

Pani Iwona Hoppe mieszkanka ul. Literackiej w Białych Błotach. Mówiła o gruzie na ul. Literackiej. Wspomniała, że na sesji miała zostać podjęta decyzja odnośnie inwestycji na tej ulicy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że podczas nieobecności na sesji mieszkańców ul Literackiej został odczytany protokół ze spotkania mieszkańców z zastępcą wójta p. Janem Jaworskim. Proponowała, aby mieszkańcy wnioskowali do wójta, aby w budżecie gminy na przyszły rok zabezpieczyć pieniądze na utwardzenie kostką brukową tej ulicy. Obecnie ta ulica jest zaniedbana, są dziury, nie ma  lamp. Mieszkaniec ul. Literackiej dodał, że mieszkańcom ul. Literackiej należy się ta ulica. Jako materiał na nawierzchnię i utwardzenie tej ulicy wyrzucono śmieci  niebezpieczne dla życia.

 Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska stwierdziła, że ta ulica powinna być ujęta jako pierwsza w przyszłorocznym budżecie. Radny Krzysztof Kocikowski pytał o kontynuację ul. Zabytkowej i ul. Tylnej w Przyłękach. Pytał, jakie są plany i czy są  aktualne pozwolenia na budowę tych ulic? 

Radny Bronisław Balcerowski mówił o rozpoczęciu budowy ścieżki Murowaniec Łochowo. Proponował, aby początek tej inwestycji rozpocząć od kładki do ul. Sosnowej. Aby przejście przez kanał nie było przejściem przez most tylko przez kładkę.
Prosił o uzyskanie etapowych wyników oceny stanu ułożenia kanalizacji w Łochowie.  

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że worki na śmieci są wystawiane przed posesję czasami 2 tyg. wcześniej. Prosiła, aby informować mieszkańców o wywozie śmieci, żeby mogli te śmieci wystawić w przeddzień ich wywozu.
Pytała co ze świetlicą w Cielu? Świetlica została oddana kilka miesięcy temu, obecnie niszczeje. Teren wokół świetlicy jest zaniedbany.
Pytała, co z punktami świetlnymi na ul. Literackiej, dwóch punktach na ul. Niedzielnej i na ul. Czerskiej. 

Radna Wiesława Suszek  mówiła o ścieżce pieszo-rowerowej. Przy mijających się samochodach ciężarowych, przechodzące dzieci uciekają do lasu. 

14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania. 

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski odpowiedział mieszkańcom ul. Literackiej, że  projekt tej ulicy jest wykonany, trzeba uaktualnić kosztorys. Dodał, że złoży propozycje budowy ul. Literackiej. Zaproponował, aby zrealizować to zadanie w latach 2019-2020.
Odpowiadając na zapytanie radnego Krzysztofa Kocikowskiego mówił, że pamięta o ul. Zabytkowej. Trzeba wstawić tę ulicę i wykonać modernizację. Poszerzenie tej ulicy jest bardzo kosztowane. Jeżeli chodzi o ul. Dymną były ustalenia z zebrania  wiejskiego uwarunkowanie, że albo ul. Dymna albo ul. Przyrodnicza. Prawdopodobnie ul. Przyrodnicza  będzie w jakiś sposób zrealizowana. Natomiast ul. Dymna będzie musiała poczekać.
Przekazał, że na pozostałe pytania  udzieli odpowiedzi w formie pisemnej.

Radca prawny p. Edyta Ksobiak mówiła, że mieszkańcy, którzy chcą otrzymać odpowiedź na piśmie proszeni są o pozostawienie adresów zamieszkania. 

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info Cyt: „Ale rozumiem, że można podać maila, prawda? Niekoniecznie adres?”

Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego p. Andrzej Wiekierak udzielił odpowiedzi p. Marzannie Kreji. Mówił, że prace nad planem trwają co najmniej rok i przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Jesteśmy w trakcie uzgodnień przygotowanego projektu. Minęło 10 miesięcy od chwili podjęcia uchwały intencyjnej. Odpowiadając w temacie kanalizacji mówił, że nie pełnił funkcji sekretarza gminy. Natomiast co do pracy w zespole kanalizacyjnym, to prowadzona jest korespondencja z wykonawcą sieci, ewentualnie będzie wyjaśniana kwestia dot. odpowiedzialności. Mówił, że w zespole pełnił różne funkcje w zależności od okresu. 

Radca prawny p. Edyta Ksobiak odpowiadając p. Długołęckiej w spawie  odczytania sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i konsekwencji dla gminy Białe Bota. Informacja  była dokładnie przytoczone na sesji w czerwcu 2018 r. na której prawdopodobnie p. Długołęcka była nieobecna albo nie słuchała. W tej chwili jest dalszy ciąg wyjaśnień i konsekwencji dla Gminy Białe Błota. 

Pani Elżbieta Długołęcka prosiła o powtórzenie sentencji, bo p. Ksobiak opowiadała o uzasadnieniu 

Radca prawny p. Edyta Ksobiak mówiła, że to było przytoczone i wytłumaczone na sesji w czerwcu 2018r. Pytała, czy p. Długołęcka była  obecna na tej sesji?  

Pani Elżbieta Długołęcka prosiła, aby w ten sposób tak do niej nie mówić.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że jest punkt dot. odpowiedzi.
 
Pani Elżbieta Długołęcka stwierdziła, że to nie jest odpowiedź.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że jeżeli p. Długołęcka pozwoli to odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Prosiła, aby odpowiedź przesłać łącznie z sentencją. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak odpowiedziała na pytanie dot. funduszy sołeckich. Zwrot z budżetu państwa za rok 2016 rok, wpłynął do budżetu w roku 2017 r. i stanowił ogólny dochód budżetu. Środki  nie były rozdysponowane na żadne zadania i weszły w wolne środki  za 2017 rok. Środki mogą być wprowadzone do budżetu po otrzymaniu decyzji wojewody, który wskaże wysokość i klasyfikację budżetową. O celu przeznaczenia tych środków zdecyduje rada gminy w formie uchwały. 
   
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska mówiła, że ta uchwała funkcjonuje od trzech lat. Radni zostali prawdopodobnie wprowadzeni w błąd, bo była mowa, że od następnego roku będą zwroty i będzie można dzielić środki w zależności, które sołectwo straciło najwięcej na nowej uchwale o wyodrębnionym funduszu sołeckim.
Poinformowała, że radni otrzymali scenariusz obchodów VI Gminnego Samochodowego Rajdu Pamięci, który odbędzie się 17.09.18r.   

Kierownik GOPS p. Bogusława Bajgot odpowiedziała na sugestię radnej Aliny Puppel, dot. otrzymania świadczenia 300 plus z adnotacją 500 plus. Nie jest to błąd pracowników. Rozporządzenie weszło w życie 1.06, a 1.07 były przyjmowane wnioski. Listy są generowane na bazie systemu świadczeń wychowawczych. Nie ma możliwości poprawiania przelewów bankowych i zmiany z 500 plus na 300 plus. Problem został zgłoszony. 

Radna Alina Puppel mówiła, że duża część mieszkańców gminy ma wątpliwości w tej
sprawie. 

15. Zakończenie obrad XLVI Sesji VII Kadencji 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy p. Maria Wolsztyńska podziękowała wszystkim za przybycie i zamknęła obrady  XLVI Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 


                   Przewodniczący Rady Gminy                                  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
                              Białe Błota                                                             Białe Błota
                          Jacek Grzywacz                                                    Maria Wolsztyńska     


Uwagi do protokołu można wnosić w formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy do dnia 5.10.2018r.                 
 metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (12 września 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (12 września 2018, 08:45:47)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (27 września 2018, 15:21:27)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 473