PROTOKÓŁ Z XLIX SESJI VII KADENCJI RADY GMINY BIAŁE BŁOTA odbytej w dniu 6.11.2018r., o GODZ. 13:00 w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a

nagranie

Protokół
Z XLIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, która odbyła się w dniu 6 listopada 2018r. w Auli Szkoły Podstawowej w Białych Błotach, ul. Czysta 1a.


Sesja trwała: od godziny 13.00 do godz. 16.40
Sesję prowadził: Przewodniczący Rady Gminy Jacek Grzywacz
Sekretarz obrad: Kazimierz Jadomski 
Protokolant posiedzenia: Anna Cabańska 

Przebieg sesji został nagrany w postaci elektronicznej i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 W sesji udział wzięli:

1. Radni Gminy Białe Błota;
2. Zastępca Wójta Jan Jaworski;
3. Kierownicy Referatów w Urzędzie Gminy Białe Błota;
4. Kierownicy jednostek organizacyjnych i szkół w Gminie Białe Błota;
5. Sołtysi;
6. Zaproszeni goście.

 Porządek obrad:
1. Otwarcie XLIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XLVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota.
4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym.

1) Komisja Budżetu i Finansów;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu;
3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska;
4) Komisja Rewizyjna;

7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.
9. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok,
2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024,
3) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach.

10. Odpowiedzi na interpelacje z poprzedniej sesji.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.
15. Zakończenie obrad XLIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 

Ad. 1. Otwarcie XLIX Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitanie oraz stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz  otworzył XLIX Sesję VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota, powitał wszystkich obecnych na sesji oraz stwierdził quorum, przy obecności 13 radnych, Rada Gminy Białe Błota była władna podejmować uchwały. 

Na sesji nieobecni byli: radny Rafał Barsukiewicz i radny Krzysztof Kocikowski 

 Ad. 2. Wybór sekretarza obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota Jacek Grzywacz złożył wniosek o przegłosowanie kandydatury radnego Kazimierza Jadomskiego  na sekretarza obrad.
Wniosek został zatwierdzony jednogłośnie. 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Sesji VII Kadencji Rady Gminy Białe Błota. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz poinformował, że do protokołu z XLVII nie wpłynęły żadne uwagi.
Radni przyjęli jednogłośnie protokół z XLVII sesji Rady Gminy Białe Błota. 

Na sesję wszedł radny Krzysztof Kocikowski. (14 radnych na sali)

Inspektor Andrzej Pasek przedstawił informację na temat kamer, które zostały zainstalowane na Auli, gdzie odbywają się sesje rady gminy. Omówił zasady ich działania i poinformował, że I sesja będzie transmitowana. 

Ad. 4. Ustalenia w sprawie porządku obrad.

Radna Alina Puppel przekazała, że przygotowała projekt uchwały w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Białe Błota. Dodała, że uwagi p. mecenas dot tej uchwały „utknęły” gdzieś w urzędzie. Uchwała nie została przygotowana, nie ma opinii radcy prawnego. Prosiła, aby przedstawiony przez nią projekt uchwały został dołączony do porządku obrad kolejnej sesji. 

Radca prawny p. Edyta Ksobiak odpowiedziała, że uwagi „utknęły” u pana Ryfy.  

Ad. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 6. Informacje Przewodniczących poszczególnych Komisji o pracach danej Komisji w okresie międzysesyjnym.

1) Komisja Budżetu i Finansów.

Radny Bronisław Balcerowski jako Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu.

 Radny Krzysztof Kowalewski  jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

3) Komisja Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska.

Radny Zbigniew Moroz jako Przewodniczący Gospodarki, Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Środowiska przedstawił sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym.

 4) Komisja Rewizyjna.

Radna Wiesława Suszek jako Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła sprawozdanie dot. prac komisji w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 7. Informacja Wójta Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski przedstawił informację o działaniach w okresie międzysesyjnym. 

Ad. 8. Uwagi i wnioski sołtysów w sprawie uchwał.

Sołtys sołectwa Białe Błota p. Maria Płotkowska prosiła o poparcie dot. budowy ul. Judyma i ul. Sobótki 

Ad. 9 Podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

Radna Maria Wolsztyńska mówiła, że wykonanie ul. Judyma było zaplanowane w budżecie gminy na rok 2018. Obecnie jest rozstrzygnięty przetarg, brakuje 100.000 zł. Proponowała, aby dokonać zwiększenia w projekcie uchwały o kwotę 100.000 zł w wydatkach inwestycyjnych na zadanie pod nazwą: „Projekt i budowa nawierzchni z odwodnieniem ul. Judyma w Białych Błotach”. Następnie zmniejszyć o 194.000 zł wydatki inwestycyjne pod nazwą „Budowa ulicy Daliowej w Białych Błotach”. Zmniejszyć o 186.000 zł na zadanie pod nazwą „Budowa ulicy Kadetów w Białych Błotach”. Z dwóch inwestycji, czyli ul. Daliowej i ul. Kadetów zwiększyć o 280.000 zł  wydatki inwestycyjne na zadanie pod nazwą „Budowa ulicy Sobótki wraz z odwodnieniem w Białych Błotach”. Dodała, że te zmiany zostały zaproponowane i przedstawione na Komisji Budżetu i Finansów.

 Radna Gabriela Żernicka mówiła, że jest zdziwiona propozycją kolejnego dofinansowanie Ośrodka Kultury. W uchwale zwiększa się o 38.500 zł dotację podmiotową dla GCK w Białych Błotach. Proponowała przeznaczenie kwoty 35.000 zł na projekt ulicy Laskowej w Trzcińcu.   

Radny Piotr Mądrzyński wspomniał o ulicach zalewowych. Obecnie nie wspomina się o tych ulicach do których należy np.: ul. Kadetów. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak przeliczając kwoty dot. propozycji zgłoszonych przez radną Marię Wolsztyńską stwierdziła, że można zmniejszyć o te kwoty. 

Przewodniczący rady gminy p. Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie propozycje zgłoszone przez radną Marię Wolsztyńską.

Głosowanie w sprawie:
wnioseku radnej Marii Wolsztyńskiej. 

Wyniki głosowania
ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (12) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2) Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel
NIEOBECNI (1) Rafał Barsukiewicz

Radna Gabriela Żernicka wnioskowała, aby z działu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 35.000 zł przeznaczyć na projekt ulicy Laskowej w Trzcińcu.  Wnioskowała o wpisanie tego zadania do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zastępca wójta p. Jan Jaworski odniósł się do propozycji radnej Gabrieli Żernickiej. Mówił, że oferta jest przeszacowana, postępowanie będzie powtarzana, aż osiągnięta zostanie właściwa cena za którą powinien być realizowany projekt. Uważa, że są ważniejsze ulice do wykonania np. ulice w Łochowicach, w Łochowie, w Murowańcu, w Zielonce, a nie ulica w Trzcińcu.

Radny Krzysztof Kowalewski dodał, że budżet ośrodka kultury oscyluje w granicach 1.000.000 zł, traktowany jest przez radę gminy jako zło konieczne. Pieniądze dla GCK są niezbędne i powinny pozostać.  Powinny być realizowane ulice o wysokim znaczeniu komunikacyjnym. 

Głosowanie w sprawie:
wniosku radnej Gabrieli Żernickiej. 

Wyniki głosowania
ZA: 1, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (1) Gabriela Żernicka
PRZECIW (10) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Alina Puppel , Wiesława Suszek , Anna Zawidzka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)Krzysztof Kocikowski, Sebastian Orlik , Maria Wolsztyńska
NIEOBECNI (1) Rafał Barsukiewicz

Radny Krzysztof Kowalewski przedstawił wniosek zgłoszony na komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu przez radnego Barsukiewicza dotyczącego kwoty 1.500.000 zł przeznaczonej na zwiększenie udziałów w ZWiUK. Środki pochodzą i są przeznaczone na realizację czterech zadań inwestycyjnych. Uważa, że te pieniądze powinna przekazać kolejna rada gminy i nowo wybrany wójt.

Radna Alina Puppel mówiła, że na wspólnej komisji została podana informacja, że ZWiUK już podjął działania realizacji planowanych projektów, na które ma otrzymać środki na sesji. Pani prezes poinformowała, że są podpisane umowy na realizację projektów. Uważa, że wprowadzono złą kolejność, ponieważ radni są zaskakiwani i stawiani przed faktem dokonanym. 

 Radny Krzysztof Kocikowski stwierdził, że kwestie dot. rozbudowy ujęcia wody są ważnymi kwestiami i istnieją już od kilku lat. Zawsze te tematy były  odkładane bo ważniejszymi tematami były drogi. Stwierdził, że woda jest najważniejsza, lecz ta sprawa powinna poczekać jeszcze kilka tygodni, aby mógł tym tematem zając się  nowo wybrany wójt z nowa rada.

Prezes ZWiUK p. Grażyna Mączko mówiła, że radnym została dostarczona informacja dot. działań ZWiUK, pierwszą pozycją są projekty, bez względu na to kto będzie radnym i wójtem woda musi być. Duże projekty trwają co najmniej rok czasu i trzeba to wykonać zgodnie z przedstawionym planem. Wspomniała, że mieszkańcy Przyłęk latem nie mieli wody. 

Zastępca wójta p. Jan Jaworski  dodał, iż podejrzewa, że decyzja o przesunięciu tych pieniędzy zapadnie na wiosnę i te kilka miesięcy spowoduje że mieszkańcy nie będą mieli wody. Trzeba decyzje podjąć natychmiast.  Radna Alina Puppel mówiła, że przez okres kadencji trwania rady nie było żadnych propozycji w tym zakresie, były budowane tylko budynki. Propozycja została przedstawiona przez obecną p. prezes.

Głosowanie w sprawie:
wniosek przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu. 

Wyniki głosowania
ZA: 3, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |ZA (3) Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel
PRZECIW (8) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Gabriela Żernicka
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
NIEOBECNI (1) Rafał Barsukiewicz 
Wniosek nie przeszedł.

Radna Alina Puppel złożyła wniosek dot. przesunięć środków między zadaniami  w budżecie na 2018 rok. Wnioskowała o przesunięcie środków z działu 600 transport i łączność, 616 drogi publiczne i gminne, punkt 42 projekt ulicy Strusiej w Murowańcu w wysokości 25.260 zł na zadanie z punktu 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 pozostała działalność, punkt 10 dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na plac zabaw w Murowańcu. Po zmianach punkt 10 w dziale 92195 - pozostała działalność, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Murowańcu będzie wynosił 40.260 zł plus 4.302,54 zł z funduszu sołeckiego. Po zmianach punkt 616 drogi publiczne i gminne, projekt ul. Strusiej w Murowańcu będzie przedstawiał kwotę 44.740 zł plus 2.000 zł z funduszu sołeckiego z punktu 915 oświetlenie ulic, placów i dróg  projekty i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy według protokołu z zebrania wiejskiego z dnia 21.09.2017r. Uzasadnieniem powyższych zmian jest pozytywne rozstrzygnięcie przetargu na projekt ul. Strusiej w Murowańcu z ceną brutto 46.740 zł. Projekt ulicy będzie wraz z oświetleniem. 

Skarbnik Gminy p. Lucyna Krasulak mówiła, że z projektu ul. Strusiej w Murowańcu nie można zdjąć 25.000 zł dlatego, że projekt wraz z oświetleniem kosztuje 46.740 zł. pozostałą kwotę można ewentualnie przekazać na plac zabaw. Dokumentacja na nawierzchnię ul. Strusiej dot.  również oświetlenie tej ulicy. Przekazała, że zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektów na oświetlenia ulic. W tej specyfikacji jest wzięty pod uwagę  Murowaniec z 6 lampami na kwotę 12.000 zł. 

Radna Alina Puppel dodała, że zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego  dotyczy projektów na 6 ulic, a nie 6 lamp. 

Przewodniczący rady gminy p. Jacek Grzywacz poddał pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Alinę Puppel. 

Głosowanie:
wniosku radnej Aliny Puppel.

Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (11) Bronisław Balcerowski, Czesław Jabłoński, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
PRZECIW (2) Jacek Grzywacz, Kazimierz Jadomski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1) Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1) Rafał Barsukiewicz

Radny Krzysztof Kocikowski zgłosił poprawkę do tabeli w pozycji 38 dot. inwestycji została podana niepełna nazwa ulicy w Przyłękach. Powinna być  budowa ulicy Przyrodniczej i św. Jana Marii Vianney.

Głosowanie:
wniosku radnego Krzysztofa Kocikowskiego.

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1) Rafał Barsukiewicz

Głosowanie:
w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok. 

Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |ZA (10) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek, Maria Wolsztyńska, Gabriela Żernicka
PRZECIW (1) Krzysztof Kowalewski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Krzysztof Kocikowski, Alina Puppel , Anna Zawidzka
NIEOBECNI (1) Rafał Barsukiewicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.106.2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Białe Błota na 2018 rok.

2) w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

Głosowanie:
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024. 

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (9) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek Maria Wolsztyńska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (5) Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel , Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1) Rafał Barsukiewicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.107.2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2018-2024.

3) w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach.

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek wnioskowała o zmianę daty w projekcie uchwały z 26.10.2018r. na 6.11.2018r.

 Głosowanie:
wniosku Kierownika Referatu Ochrony Środowiska. 

Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie | ZA (14) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Krzysztof Kocikowski, Krzysztof Kowalewski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Alina Puppel , Wiesława Suszek , Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka , Gabriela Żernicka
NIEOBECNI (1) Rafał Barsukiewicz

Głosowanie:
w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach.

Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 2, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Podsumowanie |  ZA (9) Bronisław Balcerowski, Jacek Grzywacz, Czesław Jabłoński, Kazimierz Jadomski, Piotr Mądrzyński, Zbigniew Moroz, Sebastian Orlik , Wiesława Suszek Gabriela Żernicka
PRZECIW (2) Krzysztof Kowalewski, Alina Puppel
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3) Krzysztof Kocikowski, Maria Wolsztyńska, Anna Zawidzka
NIEOBECNI (1) Rafał Barsukiewicz

Rada Gminy Białe Błota podjęła uchwałę nr RGK. 0007.108.2018 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego do spółki pod nazwą Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych spółka z o.o. w Białych Błotach. 

10. Odpowiedź na interpelacje z poprzedniej sesji.

Brak głosu. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Gabriela Żernicka pytała o realizację uchwały sołectwa Trzciniec z dnia 22.09.2017r., którą przeznaczono kwotę 24.000 zł na projekt ul. Laskowej. Pytała ile było przetargów, jakie  wpłynęły oferty, ile brakowało pieniędzy i jakie działania były podjęte w celu realizacji tego zadania? 

Radny Krzysztof Kocikowski  pytał o część sportową obiektu w Przyłękach. Kiedy będzie pozwolenie na użytkowanie? Ponownie wnioskował o zakup  dwóch fotopułapek, a jeżeli takie fotopułapki zostały zakupione to czy są jakieś efekty? 

Radny Bronisław Balcerowski wnioskował o uwzględnienie w prowizorium budżetowym na 2019r., aby oddzielić pomieszczenie od części technicznej kotłowni w ośrodku kultury w Łochowie. Kotłownia  została przekształcona z kotłowni węglowej na ogrzewanie gazowe. Proponował, aby koszty uwzględnić w budżecie ośrodka kultury, jako adaptacja pomieszczenia. 

Radna Alina Puppel ponownie mówiła o wysypisku śmieci. Dodała, że otrzymała odpowiedź na pytanie, które zadała na ostatniej sesji w tej sprawie, wskazujące, że została wysłana  informacja   do Nadleśnictwa. Prosiła o potwierdzenie informacji, że śmieci zostały usunięte. Prosiła o egzekwowanie wysłanych pism. Mówiła o zbiorniku po gazie, który znajduje się przy drodze serwisowej w kierunku Lipnik. Mówiła, że wiele tematów związanych ze śmieciami  nie zostało uregulowanych i śmieci znajdują się nadal w miejscach, w których się znajdowały. Przekazała, że w dniu 6.11 upływa termin składania ofert na kredyt. Pytała, czy zastępca wójta do czasu zakończenia kadencji planuje rozstrzygnąć przetargi?

Radny Piotr Mądrzyński mówił o stojących słupach oświetleniowych na środku ul. Betonowej. Pytał, czy te słupy zostaną usunięte?  Wspomniał, że nastąpiła likwidacja kotłowni węglowej w Łochowie, gmina  przeznaczyła  na to pieniądze. Pytał o koszt wylania posadzki? Pytał co dyrektor szkoły zrobił z węglem, który pozostał? 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz wnioskował u ujęcie środków w prowizorium budżetowym na budowę sali gimnastycznej w Łochowie. Wnioskował także o uwzględnienie ulicy do Zakątka Przedszkolaka. 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.  

Zastępca Wójta p. Jan Jaworski odpowiadając na pytanie radnego Krzysztofa Kocikowskiego przekazał, że zostało rozpoczęte postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prac wentylacyjnych, które pozwolą uzyskać pozwolenie na  użytkowanie nieczynnego kompleksu, tj. sali gimnastycznej wraz z szatniami.
Odpowiadając radnemu Balcerowskiemu w sprawie ujęcia w prowizorium przebudowy pomieszczenia, zostanie to przeanalizowane w ramach możliwości budżetowych.
Odpowiadając na pytanie radnej Aliny Puppel dot. kredytu, stwierdził że  kredytu nie podpisze. Uważa, że gmina nie powinna zaciągać żadnego kredytu.
Odpowiadając na pytanie radnego Piotra Mądrzyńskiego dot. słupów oświetleniowych, podejrzewa że w projekcie jest to rozwiązane i lampy zostaną przestawione.
Odpowiadając przewodniczącemu rady gminy p. Jackowi Grzywaczowi na temat sali gimnastycznej w Łochowie Stwierdził, że jest to poważne wyzwanie dla gminy i o tym powinna zadecydować nowa rada gminy i wójt. Sala gimnastyczna jest potrzebna. Jeżeli chodzi o Zakątek Przedszkolaka, została zwiększona kwota i trzeba to zrealizować. Pozostała, brakująca kwota zostanie ujęte w prowizorium do realizacji trzech ulic. 

 Kierownik Referatu Ochrony Środowiska p. Anna Zdunek odpowiadając radnemu Krzysztofowi Kocikowskiemu na temat fotopułapek poinformowała, że pieniądze zostały przesunięte i zostały zakupione trzy urządzenia.
Odpowiadając radnej Alinie Puppel na temat śmieci przekazała, że jest wiele zgłoszeń nie tylko od radnej, ale również od mieszkańców, referat na bieżąco wysyła Nadleśnictwu dokładne położenie składanych śmieci. Są przeprowadzane kontrole dot. deklaracji w zakresie odbioru odpadów. Odpowiadając w temacie zbiornika na gaz zwrócono się do Straży Pożarnej o interwencję w tej sprawie. Jest odpowiedź od Straży Pożarnej, że zbiornik nie stwarza zagrożenia i jest oświadczenie mieszkańca, że zbiornik będzie przez niego wykorzystywany. Zbiornik stoi na nieruchomości prywatnej i nie można interweniować w tej sprawie.  

Pan Mirosław Donarski dyrektor Szkoły Podstawowej w Łochowie odpowiadając na zapytanie radnego Piotra Madrzyńskiego poinformował, że wystąpił do wójta o dodatkowe środki, została zalana posadzka, koszt tego przedsięwzięcia to kwota około 10.000 zł. Środki zostały przeznaczone na inne cele potrzebne szkole. Jeżeli chodzi o skład węgla to otrzymał pismo od wójta w sprawie opuszczenia segmentu D, który miał być poddany termomodernizacji. Węgiel został sprzedany po niższej cenie pracownikom szkoły. Uzyskane pieniądze zostały wpłacone na  konto dochodów własnych jednostki. 

Radny Piotr Mądrzyński przekazał, iż posiada informację że węgiel był wywożony wcześniej przed zalaniem posadzki.Pan Mirosław Donarski stwierdził, że jeżeli radny Piotr Mądrzyński zauważył jakieś nieprawidłowości to powinien o tym  powiadomić dyrektora szkoły.  Węgiel był wywożony przez współmałżonków rodzin.

13. Wolne wnioski i zapytania. 

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych. Prosił osoby, które zabierają głos o podanie adresów do korespondencji. Pani Kamila Łączna p.o. dyrektora GCK podziękowała radnym, sołtysom, stowarzyszeniom, kołom gospodyń, szkołom  za wsparcie i współorganizację wydarzeń związanych z 100 - leciem Odzyskania Niepodległości. 

 Radna Gabriela Żernicka  wnioskowała o zamontowanie ekranu dot. pomiaru prędkości na ul. Gminnej w Trzcińcu.
Wnioskowała o zamontowanie znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h  na ul. Sowiej.

Radna Wiesława Suszek  przekazała, że przy budowanej drodze S5 zdemontowano 3 lampy, które oświetlały m.in. świetlice i przestanek autobusowy. Podziękowała p. Andrzejowi Szmytce za interwencje w tej sprawie.

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Ja tak postaram się proszę Państwa króciutko podsumować tą kadencję, ale może zanim zacznę to chciałam zapytać pana zastępcę wójta Jana Jaworskiego, ponieważ otrzymałam odpowiedzi na moje pytania tzn. były szalone perturbacje, żeby otrzymać jako redakcja odpowiedzi na nasze pytania zadane na sesji. Rozmawiałam również z p. Dworak w tej sprawie, z p. Cabańską i próbowano mi tłumaczyć, że nie jestem redaktorem naczelnym. Także spokojnie, nie martwcie się państwo gazeta istnieje 5 lat, będzie istniała kolejne 5 lat, będziemy się rozwijać i to nie pana wójta ocena będzie wpływała na to, czy ja jestem tym redaktorem, czy nie. Natomiast nie pozwolę tak jak panu powiedziałam w rozmowie telefonicznej na naruszanie dóbr osobistych i w tej chwili mam troszeczkę czasu, żeby się tym zająć. Chciałam zapytać, kto panu wręczył porozumienie zmieniające ponieważ nie otrzymałam odpowiedzi, pan obiecał że dostane to pisemnie, ale ja otrzymuje taką odpowiedź że zmiana pana wynagrodzenia nastąpiła na mocy porozumienia. Kto z panem zawarł to porozumienie? To jest takie bardzo cenne, krótkie pytanie. Natomiast wracając tutaj jeszcze do takich bieżących spraw, rada gminy Białe Błota,  28 maja  tu jednocześnie jako prezes stowarzyszenia składaliśmy wniosek w trybie KPA. W trybie KPA proszę państwa to oznacza, że do rozpatrzenia takiego wniosku stosuje się przepisy dotyczące skarg i jak najbardziej terminów. Pytałam również panie z obsługi rady gminy taka odpowiedź, czy takie rozpatrzenie wniosku nie nastąpiło. W związku z powyższym chciałabym zapytać, czy KPA panie przewodniczący w tej gminie się przyjęło, czy nie? Bo takie mam wrażenie, że są przepisy, które po prostu są martwe. Natomiast no oczywiście ponieważ państwo nie  raczyli rozpatrzeć tego wniosku, ani odpowiedzieć, ani przesłać go do może innej instytucji uprawnionej no to w takim razie myślę, że mimo wszystko jednak będzie musiał wojewoda wypowiedzieć się czy ta rada  gminy działała tutaj zgodnie z przepisami. Na marginesie państwo ślubując na początku kadencji ślubowaliście, że będziecie działać zgodnie z Konstytucją, z przepisami, co tak troszeczkę akurat w tym przypadku nie miało miejsca. Natomiast powiem tylko tyle proszę państwa za moment będziecie sobie państwo wręczać kwiaty, dziękować. Ale ostatnia sesja, bo mam nadzieje, że już nie będzie tutaj żadnej nadzwyczajnej sesji chyba, że jeszcze państwo będziecie chcieli coś tu zmieniać w jakimś szalonym trybie to jest również czas pewnych podsumowań. I ja pozwoliłam sobie tutaj na takie podsumowanie pod kątem funkcji jaką pełni rada gminy. Rada Gminy jest tym organem nie tylko uchwałodawczym, który obraduje na sesjach i posiedzeniach komisji, ale jest również organem kontrolnym. Chciałam zwrócić uwagę, że działalność organu kontrolnego rady gminy, komisji rewizyjnej przez 4 lata tej kadencji pozostawiała wiele do życzenia. Dowodem na powyższe są różne protokoły kontroli, które państwo przygotowywaliście prowadząc kontrole. W szeregu nich nie zawiera się żadnych ustaleń, bo wrażenie moje jest takie, że państwo nie wiecie co to znaczy ustalić coś podczas kontroli. Natomiast takimi ustaleniami  na  pewno nie są stwierdzenia, że jeżeli kontrolujemy umowy że te umowy były zasadne. No bo wiadomo, że jeżeli ktoś zawierał umowy no to z reguły musiały być zasadne i zgodne. Natomiast powiem tak, taka kontrola tutaj kilka takich kontroli, może zapytam państwa co żeście państwo ustalili w wyniku kontroli z 16.07.2018r. to dotyczyło kwestii tutaj kosztów Gminnego Centrum Kultury. Odpowiedzcie sobie państwo sami, że nic. Ustaleń kontroli nie ma, jest tylko ponowny opis dokumentów. Chciałam również zwrócić uwagę na taką kontrolę, która odbyła się, przepraszam kontrole odbywały się wcześniej, ale protokół jest z 27.09 gdzie państwo kontrolowaliście wójta gminy, urząd gminy pod kątem korzystania z samochodów służbowych, no i te państwa ustalenia były w oparciu o informację, iż wójt gminy Maciej K. stwierdził, że samochód służbowy użytkuje w celach służbowych i na tym państwo żeście się oparli notabene wiele takich kontroli, które miały miejsce do niczego nie prowadziły. Natomiast była taka jedna kontrola, którą państwo prowadziliście na początku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i powiem tak, szalone jakieś tutaj państwa zamysły przeprowadzenia tej kontroli. Natomiast nie wiem czy państwo macie taką informację, że zostało rozstrzygnięte odwołanie w wyniku tutaj złożonego odwołania przez byłą kierownik GOPS panią Beatę  Przyborską”.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz prosił o wnioski

Pani Marzanna Kreja redaktor naczelna czasopisma Białe Błota info. Cyt: „Dobrze proszę pana już kończę, że zapadły takie rozstrzygnięcia na temat tego, że nie naruszono tu dyscypliny finansów publicznych, a to państwa działania różne uchwały, które były podejmowane były niezgodne z przepisami jeśli chodzi o GOPS, to może tyle. Natomiast jeszcze ostatnie pytanie. Była taka skarga, która wpłynęła niedawno Stowarzyszenia „Prądki Nasz Dom”, skarga słuchałam nagrania komisji może nie całego, ale tam częściowo, była przez państwa rozstrzygnięta pozytywnie, był projekt uchwały, rozmawiałam z panią przewodniczącą. Pani przewodnicząca Wiesława Suszek twierdziła, że nie należy myśleć o przepisach, nie należy tutaj stosować się przepisami, natomiast potem jest zmiana tej decyzji. Zmiana dotyczy absolutnie rozstrzygnięcia idącego w innym kierunku, czyli skarga jest niezasadna, ważne są przepisy. Chciałabym panią przewodniczącą zapytać o co tu chodzi, bo tak naprawdę nie rozumiem. Dziękuję bardzo”   

Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz proponował, aby przeprowadzić monitoring powietrza  w gminie Białe Błota. Następnie udzielił głosu p. Marii Płotkowskiej sołtys sołectwa Białych Błot.

Sołtys sołectwa Białe Błota p. Maria Płotkowska w imieniu sołtysów podziękowała radnym, urzędnikom za współpracę.14. Udzielenie odpowiedzi na zapytania.

Zastępca wójta p. Jan Jaworski przekazał, że udzieli odpowiedzi w formie pisemnej.

Radna Wiesława Suszek odpowiadając p. Marzannie Kreji na temat uchwały dot. przekazania kwoty 20 000 zł na stowarzyszenie „Prądki Nasz Dom”, ta uchwała wstępna była projektem, dopiero na sesji została przedstawiona uchwała właściwa. Podziękowała p. Marzannie Kreji za to, że jest, za to że dba o wizerunek radnych, pracowników gminy i jej osoby.  

Następnie Przewodniczący Rady Gminy p. Jacek Grzywacz złożył podziękowania sołtysom, radnym, zastępcy wójta p. Janowi  i zakończył posiedzenie XLIX Sesję Rady Gminy.

                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                   Jacek Grzywacz   

Zgodnie z § 39 ust 2 i 5 Statutu Gminy Białe Błota uwagi do protokołu można wnosić  do 30.11.2018r. Uwagi wnosi się z formie pisemnej do Przewodniczącego Rady Gminy.                     
 

metryczka


Wytworzył: Anna Cabańska (7 listopada 2018)
Opublikował: Anna Cabańska (7 listopada 2018, 08:46:50)

Ostatnia zmiana: Anna Cabańska (20 listopada 2018, 12:39:36)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 558