Uchwała nr RGK.0007.1.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r.

Uchwała nr RGK.0007.1.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 stycznia 2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 r. 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz. 1318 i z 2014 r. poz. 379 i 1072 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) uchwala się, co następuje: 


§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 72 504 000,00 zł, z tego:
a)dochody bieżące na kwotę 67 848 500,00 zł,
b)dochody majątkowe na kwotę 4 655 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 

§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 72 972 498,00 zł, 
z tego:
a)wydatki bieżące na kwotę 58 043 125,00 zł,
b)wydatki majątkowe na kwotę 14 929 373,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. W wydatkach bieżących gminy ustala się rezerwy na kwotę 826 000,00 zł, z tego:
      a)    rezerwa ogólna 687 400,00 zł,
      b)    rezerwa na zarządzanie kryzysowe 138 600,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 468 498,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 468 498,00 zł.

§ 4. Określa się zadania inwestycyjne na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych:
1)przychodów 6 516 260,04 zł,
2)rozchodów 6 047 762,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z dofinansowaniem funduszy pomocowych na 2015 rok w wysokości 10 135 450,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 5a, 5b.

§ 7. Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielonych z budżetu gminy dla:
a)jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 2 715 263,00 zł, z tego:
         - dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład 
            budżetowy na łączną kwotę 1 078 383,00 zł,
        -  dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące 
            realizowane na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 1 636 880,00 zł, 
            zgodnie z załącznikiem Nr 6.
b)jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 914 020,00 zł, z tego:
  -  dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie 
     gminy na łączną kwotę 714 020,00 zł, 
        -  dotacja celowa – stowarzyszeń na realizację zadań zleconych do realizacji w drodze 
           konkursu na łączną kwotę 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6a.

§ 8.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 4 497 307,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 7a.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 84 800,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7b.

§ 9.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę 
   10 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie 
    Gminy Białe Błota na kwotę 275 000,00 zł.

§ 10. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł.
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 468 498,00 zł,
3)spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w 
      kwocie 6 047 762,04 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1)zaciągania  kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł, 
2)zaciągania pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do wysokości 468 498,00 zł,
3)spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do 
      wysokości 6 047 762,04 zł,
4)zaciągania zobowiązań na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków 
      Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez    
      państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także innych 
      środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w 
      załącznikach Nr 5, 5a,5b, 
5)dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a)przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b)zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
6)przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień 
      planowanych wydatków w planie finansowym,
7)lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek Grzywacz
UZASADNIENIE

Do załącznika Nr 1  
DOCHODY

      Przewidywane dochody budżetu gminy na 2015 r. zamykają się kwotą  72  504 000,00 zł 
tj. 90,53  % przewidywanego wykonania 2014 roku. 
Z kwoty tej 
a/ dochody bieżące to kwota 67  848 500,00 zł w tym :
- dochody własne 44  355  081,50 zł
- dotacje                  5  970  289,50 zł
 w tym:
           * środki z Unii Europejskiej                    15  682,50 zł
- subwencje           17  523 129,00 zł

b/ dochody majątkowe to kwota 4  655 500,00 zł w tym :
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje               3  655 500,00 zł,
 w tym:
           * środki z Unii Europejskiej   3  655 500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku                                         1 000  000,00 zł.

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
Rozdz. 01095 – Pozostała działalność
- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 2 000,00 zł.

Dz. 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 150 000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 120  000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych 1 000  000,00 zł, (do sprzedaży przeznacza się 
  grunty w Kruszynie Kraj.,  Łochowicach i Murowańcu),
- wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie należności 10  000,00 zł,

Dz. 710 DZIAŁALNOSĆ USŁUGOWA
Rozdz. 71035 – Cmentarze
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących – utrzymanie cmentarzy 700,00 zł

Dz. 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie ustawami 238 300,00 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
- wpływy z różnych dochodów (wpływy za terminowe odprowadzanie składek ubezpieczeniowych 
i  PDOF, prowizja za realizację dochodów budżetu państwa) 30 000,00 zł

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 
                 OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego gminie ustawą  (prowadzenie stałego rejestru 
   wyborców) 3 407,00 zł

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
                 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ   
                 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Planowane wpływy z podatków i opłat lokalnych na 2015 r. wynoszą ogółem 43  357 816,50 zł 
i są wyższe  o 8,40 % od przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych płacone w formie karty podatkowej
  35 000,00  zł, 
- odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł,
  
Wysokość w/w dochodów została przyjęta na podstawie przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw-
                          nych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek   
                          organizacyjnych
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota  9  950 916,50 zł z tego :
- podatek od nieruchomości 9  453 817,00 zł,
- podatek rolny 20 000,00 zł,
- podatek leśny 118 500,00 zł,
- podatek od środków transportowych 245  000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe)
  60  000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 100,00 zł
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 51  049,50 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – za Zakłady Pracy
  Chronionej, które ustawowo są zwolnione z zapłaty podatków lokalnych 2  350,00 zł

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 
                           podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób  
                           fizycznych 
Przewidywane wpływy w /w rozdziale to kwota  7  470 300,00 zł z tego :
- podatek od nieruchomości 5 531  000,00 zł,
- podatek rolny 110 000,00 zł,
- podatek leśny 5 000,00 zł,
- podatek od środków transportowych 300 000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn (wpływy rozliczane i przekazywane przez urzędy skarbowe) 
  120 000,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej 10 000,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe)
  1  300  000,00 zł,
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów wysyłki upomnień) 13 000,00 zł,
- odsetki płacone przez urzędy skarbowe 1 000,00 zł,
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych 80 300,00 zł,

Podstawą do planowania wpływów podatków i opłat lokalnych przekazywanych przez urzędy skarbowe było przewidywane wykonanie tych dochodów z 2014 r. 

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw
- wpływy z opłaty skarbowej 65  000,00 zł,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 285  000,00 zł,
- wpływy z zajęcia pasa drogowego 350  000,00 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (po uchwaleniu planów 
  zagospodarowania, po wydaniu warunków zabudowy oraz wybudowaniu infrastruktury)
  200 000,00 zł,
- wpływy od mieszkańców za odbiór odpadów  zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2 597  000,00 zł
- wpływy z różnych opłat – z tytułu kosztów wysyłki upomnień i wezwań do zapłaty  500,00 zł,
- wpływy pozostałych odsetek 5 851,00 zł, 

Podstawą planowania w/w dochodów jest przewidywane wykonanie dochodów w 2014 r. 

Rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 23 000,00 zł

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 
- podatek dochodowy od osób fizycznych  (naliczany i przekazywany przez Ministerstwo Finansów)      
  21  375 149,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych (rozliczany i przekazywany przez urzędy skarbowe)  
  1 000 000,00 zł,

Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jest naliczona 
na osobę zamieszkałą na obszarze gminy. W 2015 r. wielkość udziału gminy we wpływach z PDOF wynosi 37,67 % . 
Przekazana przez Ministerstwo Finansów wielkość z tytułu udziałów w PDOF  ma charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane w budżecie państwa są ujęte 
na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej , z powodów 
na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Dz. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.  
- subwencja ogólna z budżetu państwa 17  388 432,00 zł,

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia dzieci 6-letnich obowiązkiem szkolnym. Zwiększenie planowanej na rok 2015 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o 110,02 % w stosunku do roku 2014, wynika z przewidywanego mniejszego wpływu dochodów własnych j.s.t. z tytułu PIT oraz projektowanym podwyższeniem o 20 % kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko.

Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia kwot subwencji oświatowej określony został na podstawie: 
- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 
30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015  wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) 

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 1  000,00 zł,

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.  
- subwencja ogólna z budżetu państwa 134 697,00 zł,
 
Powyższa kwota uwzględnia wydatki gminy na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2013 r.), w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy , oraz w przypadku gmin wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z dochodów z podatku rolnego i leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.  

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 
- wpływy z różnych opłat (opłaty za mieszkania służbowe – co., woda, ścieki, śmieci) 31 000,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 28 100,00 zł,
- odsetki od środków na rachunku bankowym  120,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 3 840,00 zł,

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
- dotacja celowa  w wysokości 290 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80104 – Przedszkola 
- wpływy czesnego w gminnym przedszkolu 173 000,00 zł
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 18 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 50,00 zł,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego, zwroty za ogrzewanie budynku ZAZ 16 000,00 zł,
- dotacja celowa  w wysokości 540 000,00 zł z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- dotacja celowa na podstawie porozumień między j.s.t. w wysokości 80  000,00 zł za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkola w Białych Błotach;

Rozdz. 80110 – Gimnazja 
- odsetki od środków na rachunku bankowym 40,00 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 800,00 zł,
- wpływy z opłat za mieszkania służbowe  250,00 zł,

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
- wpływy z tytułu opłat za wynajem autobusów szkolnych 5  000,00 zł,

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 10 000,00 zł,
- wpływy z czynszu za mieszkania służbowe 1 825,00 zł
- wpływy z usług 40,00 zł,

Dz. 852 – POMOC SPOŁECZNA
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 
- wpływy z różnych dochodów – z tytułu wynajmu pomieszczeń  w Ośrodkach Wsparcia i Integracji
  w Kruszynie  Krajeńskim, Trzcińcu oraz Murowańcu   2 000,00 zł,
- dotacja celowa w wysokości 390 000,00 zł z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu, 

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki 
                         na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
- dotacja celowa w wysokości 3  844 900,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dochody z tytułu wpłat dłużników alimentacyjnych 50  000,00 zł,

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
                          świadczenia z pomocy społecznej,  niektóre świadczenia rodzinne oraz 
                        za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 
- dotacja celowa w kwocie  13 000,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą,
- dotacja celowa w kwocie 7 700,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacja celowa w kwocie 29 000,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
- dotacja celowa w kwocie 43 100,00 zł na realizację zadania własnego bieżącego gminy,

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- dotacja celowa w kwocie 257 000,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 500,00 zł,

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- dotacja celowa w wysokości 7 700,00 zł na realizację zadania zleconego gminie ustawą
-  dochody z tytułu odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze, w związku z przekroczeniem
    200 % kryterium dochodowego przez osoby samotnie gospodarujące oraz osoby w rodzinie 
    2 000,00 zł,

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność
- dotacja celowa w wysokości 209 800,00 zł na realizację własnych zadań bieżących gmin,
-  dochody z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w przypadku przekroczenia 150 % kryterium
   dochodowego przez osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji oraz przekroczenia 200 % 
   kryterium dochodowego w przypadku rodzin których dzieci objęte są dożywianiem w szkołach
   500,00 zł,

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2014 r.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdz. 85305 – Żłobki
- wpływy z opłat uiszczanych przez rodziców za umieszczenie ich dzieci w żłobku 143  000,00 zł,
- wpływy za wyżywienie 98  000,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 60,00 zł
- prowizja za terminowe odprowadzanie składek do ZUS i urzędu skarbowego 140,00 zł,

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
- dotacja celowa z WFOŚ i GW w Toruniu ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III” 3  655 500,00 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 100 000,00 zł;
- środki unijne z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15  682,50 zł na realizację projektu „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe – dla Gminy Białe Błota” 

Do załącznika Nr 2

WYDATKI

    Wydatki budżetu gminy na 2015 rok ustalone zostały na kwotę 72  972 498,00 zł tj. 86,84 % przewidywanego wykonania roku 2014 . 

Wydatki bieżące na 2015 r. zostały zaplanowane w wysokości 58  043 125,00 zł, w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 27  815 206,92 zł,
- dotacje w wysokości 3  629 283,00 zł,
- wydatki na obsługę długu w wysokości 2 100  000,00 zł,
W wydatkach na 2015 r. utworzono rezerwę ogólną w wysokości 687 400,00 zł , co stanowi 
0,94  % wydatków ogółem.  
Utworzona została również rezerwa celowa w wysokości 138 600,00 zł na realizację zadań własnych 
z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem wynosi 79,56 %.

Wydatki majątkowe ustalone zostały w wysokości 14  929 373,00 zł. 
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 20,44 % . 

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości  2 700,00 zł.

Rozdz.  01030 - Izby Rolnicze
Kwota 2 700,00 zł to 2 % odpis od wpływów z podatku rolnego i przeznaczony na finansowanie Izb Rolniczych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 7  774 547,00 zł. 

Rozdz. 60011 – Drogi publiczne krajowe
- za zajęcie pasa drogowego 3 200,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,

Rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
- za zajęcie pasa drogowego 35  397,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe
- za zajęcie pasa drogowego 6 000,00 zł – za wbudowane urządzenia w pasie drogowym,

Rozdz.  60016 - Drogi publiczne gminne
Planowane wydatki w wysokości  6  529 950,00 zł ( w tym środki sołeckie 48 000,00 zł ) przeznaczono na realizację zadań gminnych w zakresie  :
a/wydatków bieżących w kwocie  1  335 980,00 zł (w tym środki sołeckie 3 000,00 zł ) z tego :
·zimowe utrzymanie dróg,  
·bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych – zakup paliwa do sprzętu do równania
dróg,
·zakup i montaż znaków drogowych, 
·zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
·budowa progów zwalniających,
·studzienki chłonne – odwodnienie, 
·pompowanie i wywóz wód opadowych z dróg, 
·odnowienie oznakowania poziomego dróg,
·remonty dróg o nawierzchni utwardzonej,
·utrzymanie czystości i naprawy wiat przystankowych,
·projekty organizacji ruchu dla nowego oznakowania,
·opłata roczna za dzierżawę gruntów pod drogi,
·czyszczenie mechaniczne dróg utwardzonych,
·remont sprzętu drogowego,

b/wydatków inwestycyjnych w kwocie 5  193 970,00 zł (w tym środki sołeckie 45  000,00 zł) na zadania :
·budowa ulic Duńska, Daleka, Cynowa i Cała w Białych Błotach 674 000,00 zł;
·projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienie  306  000,00 zł;
·projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach  19 470,00 zł;
·projekt i budowa ulicy Bluszczowej i odcinka ul. Ułańskiej w Cielu  40  000,00 zł;
·budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu 500  000,00 zł;
·budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II   140  000,00 zł;
·budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach 380  000,00 zł;
·projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie        Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska 2 152  000,00 zł;
·projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach 400 000,00
     zł,
·projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie 301  500,00 zł;
·projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo – Łochowice  56 000,00 zł;
·projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach 35  000,00 zł;
·projekt ul. Zawiła, Ezopa, Boruty w Białych Błotach 10  000,00 zł;
·projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach  20  000,00 zł;
·projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach  20  000,00 zł,
·budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej  20  000,00 zł;
·budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach 60  000,00 zł;
·projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach ( ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej ) 60  000,00 zł

Realizacja zadań została przedstawiona w odrębnym uzasadnieniu inwestycji.

Rozdz. 60095 – Pozostała działalność
- dotacja na komunikację autobusową linii 92 do Łochowic przez Murowaniec i linii 91 do Przyłęk 
  1 200 000,00 zł,

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości  3  266 877 ,00 zł.
 
Rozdz.  70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
a/ wydatki bieżące ogółem  3  266 877,00 zł, z tego :
-  kwota 100 000,00 zł na  opinie szacunkowe nieruchomości – do sprzedaży i naliczania opłaty 
   adiacenckiej oraz wzrostu wartości nieruchomości, koszty aktów notarialnych, opłat sądowych, 
   zakładanie ksiąg wieczystych, wieczyste użytkowanie, odszkodowania za brak lokali socjalnych,
- podatki lokalne i opłaty 709  640,00 zł, 
- kwotę 100  000,00 zł przeznacza się na remonty mieszkań komunalnych,
- kwota 918  237,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za 
  grunty przejęte pod drogi,
- kwota 1 139 000,00 zł przeznaczona została na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych za 
  grunty przejęte pod drogi,

b/ wydatki inwestycyjne ogółem 300 000,00 zł  na zakup gruntów zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy Białe Błota. 

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 320 655,00 zł. 

Rozdz.  71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego
Kwota 269 000,00 zł przeznaczona jest na decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celów publicznych oraz decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, na pokrycie kosztów sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych sołectwach Gminy, a także na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota. 

Rozdz.  71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Wydatki tego rozdziału stanowią 119,32 % wydatków 2014 r. i wynoszą 50 000,00 zł . Przeznaczone są na podkłady, mapy i opracowania geodezyjne, geodezyjne podziały nieruchomości przeznaczonych 
do sprzedaży, a także na podziały nieruchomości przeznaczonych pod utworzenie lub poszerzenie dróg gminnych powstałych w wyniku wydania decyzji ZRID.

Rozdz.  71035 – Cmentarze
Bieżące utrzymanie miejsc pamięci, porządkowanie cmentarzy ewangelickich 1 655,00 zł, 

DZIAŁ 720 - INFORMATYKA 

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości  253 000,00 zł, tj. 8,68 % przewidywanego wykonania 2014 r.

Rozdz.  72095 -  Pozostała działalność
A/ Wydatki bieżące ogółem 253 000,00 zł przeznaczone na zakup programów i licencji, sprzętu komputerowego, tonerów, płyt, części do napraw, materiałów do konserwacji sprzętu. Ponadto w ramach zaplanowanych wydatków zabezpiecza się kwotę 65  000,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Internetu szerokopasmowego. 

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w wysokości  5  770 247,00 zł. 

Rozdz.  75011 - Urzędy wojewódzkie
Wydatki w kwocie 268 975,00 zł przeznaczono na zadania zlecone gminie ustawami i są finansowane:
- dotacją otrzymaną od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w wysokości 238 300,00 zł,
- środkami własnymi w wysokości 30 675,00 zł,
Zadania realizowane w tym rozdziale związane są z prowadzeniem ewidencji ludności, USC 
i wydawaniem dowodów osobistych, tajnej kancelarii, obrony cywilnej, rejestracji działalności gospodarczej oraz dodatkowe zadanie wynikające z ustawy o zmianie imion i nazwisk. 

Wydatki bieżące to:
- wynagrodzenia pracowników  i pochodne od wynagrodzeń, nadgodziny za śluby  251 900,00 zł,
- składka na PFRON 1  300,00 zł, 
- odpis na ZFŚS 3  375,00 zł,
- zakup drobnych upominków z okazji 50 - lecia ślubów, zakup artykułów biurowych, druków akcydensowych i inne drobne zakupy 6  000,00 zł,
- drobne usługi, konserwacja i wydatki na sprawy obronne i oc, wysyłka poczty 1 500,00 zł,
- delegacje służbowe i ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 
3 300,00 zł,
- szkolenia pracowników 1  000,00 zł;
- zwrot za okulary 600,00 zł. 
W wynagrodzeniach uwzględniono 3 % wzrost płac.
Zadania te są realizowane przez 4,25 etatu.

Rozdz.  75020 – Starostwa powiatowe
Dotacja na funkcjonowanie Wydziału Komunikacji w gminie 32 028,00 zł

Rozdz.  75022 - Rady gmin
Wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Gminy zaplanowano w wysokości 
196 900,00 zł oraz kwotę 30  000,00 zł przeznacza się na wprowadzenie systemu informatycznego  dla funkcjonowania Rady Gminy. 

Rozdz.  75023 -Urząd Gminy
Na utrzymanie i działalność Urzędu Gminy w zakresie realizacji zadań własnych planuje się wydatki w kwocie 4  895 146,00  zł tj. 108,88 % przewidywanego wykonania 2014 r. 

Wzrost wydatków bieżących w Urzędzie Gminy spowodowany jest  planowanym wzrostem płac o 3 % oraz wypłatą odprawy emerytalnej i nagród jubileuszowych, a także wypłatą nadgodzin dla pracowników.

Wydatki bieżące przeznacza  się na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3  988 000,00 zł,  w kwocie tej ujęto dodatkowo wypłatę świadczeń za nadgodziny pracowników, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe dla 8 osób za 30, 35 i 40 lat pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło. 
  W Urzędzie Gminy zatrudnione są 63 osoby. 
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy ustalono w kwocie                                   
  907 146,00 zł, w tym:
üodpis na ZFŚS 70  000,00 zł,
üwpłaty na PFRON 18 146,00 zł,
üzakup  wyposażenia, środków czystości, art. biurowych, papieru do ksera i drukarek, art. spożywczych do sekretariatu, paliwa do samochodu służbowego i dla doręczyciela poczty, literatury fachowej, prenumerata prasy 141 000,00 zł, 
üdelegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów
              służbowych 55 000,00 zł, 
üskładki  na ubezpieczenie mienia 70  000,00 zł,
ü zużycie energii elektrycznej i dostawa gazu 70 000,00 zł,
übadania lekarskie pracowników 3 000,00 zł,
üwydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – m.in. zwroty za okulary 3 000,00 zł,
ü różne  usługi, wysyłka korespondencji, ogłoszenia w mediach, sprzątanie pomieszczeń wynajmowanych, opłaty bankowe, dzierżawa ksero, kopertownicy, centrali telefonicznej, naprawy sprzętu, archiwizacja dokumentów, ochrona obiektów, wykonanie mebli (biurka i szafy) do pokoi w Urzędzie Gminy 286 000,00 zł,
ü usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej 33 000,00 zł,
ü wynajem pomieszczeń biurowych 83 000,00 zł
ükoszty sądowe i komornicze 50 000,00 zł,
üszkolenia i dokształcanie  pracowników 25  000,00 zł.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na promocję Gminy przeznacza się ogółem 20  000,00 zł , z tego:
-  promocja Gminy w zaprzyjaźnionej Gminie Elbmarsch w Niemczech 10  000,00 zł 
-  współpraca z Gminą Mariampol na Litwie 10  000,00 zł.

Rozdz.  75095 -  Pozostała działalność
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 327 198,00 zł (w tym środki sołeckie w kwocie 36 980,00 zł), 
Wydatki bieżące przeznaczono na:
- diety dla 11 sołtysów  90 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń, ZFŚS, PFRON  dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 104 250,00 zł,
      -     wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za inkaso sołtysów 36 000,00 zł
-     umowy zlecenia zawierane z sołtysami na roznoszenie decyzji podatkowych  33 000,00 zł,
- pozostałe wydatki w związku z zatrudnieniem w ramach robót publicznych  20 168,00 zł (ubrania i rękawice, buty robocze, napoje, posiłki regeneracyjne, worki do śmieci, narzędzia, badania lekarskie)
- zakupy na potrzeby zebrań wiejskich, renowacje gablot dla poszczególnych sołectw, zakup artykułów biurowych i środków czystości, wyjazd integracyjny sołectw, nagrody i upominki dla młodzieży za osiągnięcia w nauce i sporcie, zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki,  organizacje imprez dla seniorów i kombatantów, prowadzenie strony internetowej, zakup sprzętu nagłaśniającego, utrzymanie terenów zielonych – 51  980,00  zł, (wydatki dla sołectw B.Błota, Kruszyn, L.Ogon, Łochowo, Murowaniec, Prądki, Przyłęki, Trzciniec, Zielonka),
- wydatki bieżące OSP 2 000,00 zł, (delegacje służbowe, organizacja Dnia Strażaka ),
      -     wydatki związane z targowiskiem w Łochowie 4 800,00 zł (wynajem kabin TOI-TOI i zużycie   
            wody),
                                              
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY  PAŃSTWOWEJ ,  
                        KONTROLI I OCHRONY PRAWA  ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdz.  75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony  prawa
Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie wynosi 3 407,00 zł i jest wyższa o 1,07 % od dotacji otrzymanej w 2014 r. na realizację zadania związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. 

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości  35 000,00 zł. 

Rozdz.  75412 -  Ochotnicze Straże Pożarne 
Wydatki tego rozdziału wyniosą 35  000,00 zł, co stanowi 100  % przewidywanego wykonania 
2014 r.
A/ Wydatki bieżące w kwocie 30  000,00 zł przeznacza się na eksploatację samochodu pożarniczego,  aparatów powietrznych, pilarek i radiotelefonów,  koszty utrzymania budynku, wynagrodzenie ryczałtowe strażaków za udział w akcjach oraz zakup wyposażenia i ubrań dla strażaków, ubezpieczenie ochotników biorących udział w akcjach, badania okresowe strażaków, szkolenie strażaków z pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz ratownictwa technicznego.

B/ Wydatki majątkowe w kwocie 5  000,00 zł przeznacza się na zakup torby ratownictwa medycznego PSP – R1,
 
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Rozdz.  75702 - Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek j.s.t. 
Planowaną kwotę wydatków 2 130 000,00 zł przeznacza się na odsetki od :
- pożyczek w WFOŚ i GW w Toruniu oraz kredytów w bankach krajowych 2  100  000,00 zł;
- prowizję dla banku za uruchomienie debetu w rachunku bieżącym 30  000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdz.  75818 - Rezerwy ogólne i celowe
W rozdziale tym została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 687 400,00 zł i stanowi 0,94 % wydatków ogółem .
Utworzono również rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 138 600,00 zł. 
W budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.OŚWIATA 

Wydatki na zadania oświatowe realizuje się w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. 

Plan wydatków na 2015 r. w powyższych działach wynosi 28  638 935,00  zł i stanowią 39,31 % wydatków ogółem.

Planowana kwota wydatków jest finansowana :
- z subwencji oświatowej 17  388 432 ,00 zł,
- ze środków własnych gminy  11  250 503,00 zł,

Wydatki planowane w DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE przedstawiają się następująco:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 
W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:
a/ SZKOŁA PODSTAWOWA BIAŁE BŁOTA 
b/ ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŁOCHOWIE                
c/ SZKOŁA PODSTAWOWA PRZYŁĘKI           

Wydatki ogółem zaplanowano w wysokości 12 163 512,00 zł (w tym środki sołeckie 37  000,00 zł), z tego wydatki bieżące w kwocie 11  846 712,00 zł przeznaczono na:
- wynagrodzenia i pochodne 8  969 777,00 zł
- odpisy na ZFŚS  391 554,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2  410 381,00 zł( w tym środki sołeckie 37 000,00 zł)
W Szkołach jest 123,99 etatu nauczycielskiego oraz 30,5 etatu obsługi.
Wynagrodzenie uwzględnia 3% wzrost płac pracowników administracji i obsługi,  nagrody jubileuszowe 13 osób, odprawy emerytalne i rentowe 3 osoby, awans zawodowy 7 na nauczyciela kontraktowego, 5 na nauczyciela mianowanego, 3 na nauczyciela dyplomowanego,  urlop  na poratowanie zdrowia dla 1 osoby, zasiłek na zagospodarowanie dla 7 osób.  Ponadto planuje się zatrudnić na umowę zlecenia osobę do napraw i remontów w SP Przyłęki oraz dozorcy na umowę o pracę w SP Białe Błota. Został zaplanowany również dodatek wiejski i mieszkaniowy.
- kwotę 40  000,00 zł przeznacza się na remont instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w 
  Białych Błotach,
- kwotę 35  000,00 zł przeznacza się na powiększenie bazy lokalowej na potrzeby szkoły w ,    
  Przyłękach, 

Wydatki majątkowe w kwocie 316  800,00 zł przeznaczone będą na następujące zadania inwestycyjne pn.:
Øbudowa szkoły w Cielu 280  000,00 zł;
Øprojekt „Realizacja systemu innowacyjnego edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup tablic interaktywnych” 36  800,00 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W ramach tego rozdziału funkcjonują oddziały przedszkolne przy:
a/ SZKOLE PODSTAWOWEJ BIAŁE BŁOTA   
b/ ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOCHOWIE                     
c/ SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZYŁĘKI          

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 963 098,00 zł, z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 882 830,00 zł
- odpisy na ZFŚS  33 218,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 47 050,00 zł
W Oddziałach jest 8,4 etatu nauczycielskiego oraz 8,25 etatu obsługi.
Wynagrodzenie uwzględnia  3% wzrost płac pracowników administracji i obsługi, nagrodę jubileuszową dla 1 osoby, awans zawodowy 2 osób na nauczyciela kontraktowego, zasiłek na zagospodarowanie 2 osoby. Został zaplanowany również dodatek wiejski i mieszkaniowy.

Rozdz. 80104 - Przedszkola 
Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3  956  623,00 zł.
1) Wydatki bieżące Gminnego Przedszkola Wróżka zaplanowano w kwocie  2  938 863, 00 zł (w tym środki sołeckie 10  000,00 zł), z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne 2  414 120,00 zł
- odpisy na ZFŚS  101 496,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 423 247,00 zł (w tym 10  000,00 zł środki sołectwa B.Błota)
W Przedszkolu jest 26,03 etatów nauczycielskich oraz 24,25 etatów obsługi.
Wynagrodzenie uwzględnia 3% wzrost płac pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe dla 3 osób, awans zawodowy 5 na nauczyciela mianowanego, 4 na nauczyciela dyplomowanego. Dodatek  wiejski i mieszkaniowy.
  
2) Dotacja za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w Bydgoszczy i innych 
  gminach w kwocie 303 740,00 zł  (zgłoszono 205 dzieci do przedszkoli w Bydgoszczy, 7 do Nowej Wsi Wielkiej i 4 do Szubina) 
  Podstawą przekazywania dotacji jest Uchwała Nr XLIV/476/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 
  25 marca 2010 r. w sprawie powierzenia i przyjęcia zadania w zakresie realizacji podstawy 
  programowej wychowania przedszkolnego,  

3) Dotacja do przedszkoli niepublicznych   714 020,00 zł (na dzień 30.09.14 r. zgłoszono 359 dzieci),     
   Podstawą przekazywania dotacji jest Uchwała Nr XXX/338/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia  
   19 lutego 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozliczania przez Gminę Białe 
   Błota dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym punktom przedszkolnym,

Rozdz. 80110 – Gimnazja
W ramach tego rozdziału funkcjonują następujące placówki oświatowe:
a/ PUBLICZNE GIMNAZJUM W  BIAŁYCH BŁOTACH      
b/ GIMNAZJUM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ŁOCHOWIE     

Wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 5  829 321,00 zł,  z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 4  845 360,00 zł
- odpisy na ZFŚS 191 571,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące  792 390,00 zł,
Wynagrodzenie uwzględnia 3 % wzrost płac dla pracowników administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe dla 9 osób, odprawy emerytalne 3 osoby, awans 2 na nauczyciela mianowanego, 1 na nauczyciela kontraktowego, 1 na nauczyciela dyplomowanego, urlop dla poratowania zdrowia 1 osoba, zasiłek na zagospodarowanie 1 osoba.  
W Gimnazjach jest 60,25 etatu pedagogicznego oraz 10,75 etatu pracowników obsługi. 

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Na wydatki bieżące planuje się kwotę ogółem 1  393 598,00 zł z tego na: 
- wynagrodzenia pracowników i pochodne przeznacza się kwotę 629 152,00 zł 
Zatrudnienie 9 etatów, nagroda jubileuszowa dla 1 osoby, 3 % wzrost płac.
      -     odpisy na ZFŚS 9 846,00 zł, 
- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 754 600,00 zł  to zakup paliwa, części i remonty
      autobusów, zużycie energii elektrycznej i wody, rozmowy telefoniczne. 

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Na wydatki bieżące w tym rozdziale planuje się kwotę 824 344,00 zł, z tego na:. 

      -     wynagrodzenia pracowników i pochodne 697 940,00 zł, 
            Zatrudnienie 9,75 etatów, nagroda jubileuszowa dla 2 osób, 3% wzrost płac. 
      -     odpisy na ZFŚS 10 666,00 zł,
      -    pozostałe wydatki to kwota 115 738,00 zł przeznaczona na zakup artykułów biurowych,  
            eksploatacyjnych do komputerów, drukarek i kserokopiarki, zużycie energii     
            elektrycznej,  wody, ścieków, rozmowy telefoniczne, delegacje służbowe oraz
            ryczałt za używanie  samochodów prywatnych do celów służbowych,
            artykuły BHP, prenumerata czasopism fachowych, szkolenia pracowników,


Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 
Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 26 260,00 zł. 
Naliczenie środków na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynika z Karty Nauczyciela i jest 
to 1 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Naliczenia dla poszczególnych placówek oświatowych :
- Szkoła Podstawowa Białe Błota               11 200,00 zł
- Zespół Szkól w Łochowie                         3 330,00 zł
- Szkoła Podstawowa Przyłęki                     3 060,00 zł
- Publiczne Gimnazjum w Białych Błotach 6 670,00 zł
- Gminne Przedszkole w Białych Błotach   2 000,00 zł

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność
Wydatki na utrzymanie boisk planuje się w wysokości 631 044,00 zł (w tym 1  500,00 zł środki sołectwa Ciele). 
Wydatki bieżące dla COEi S na  utrzymanie ORLIKA 2012 w Białych Błotach, Łochowie i Cielu oraz boisk sportowych w Łochowie, Kruszynie Krajeńskim, Przyłękach, Zielonce, Murowańcu i Lisim Ogonie, Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach w wysokości 631 044,00 zł, przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne 356 474,00 zł
- odpisy na ZFŚS                       5 470,00 zł
      -     pozostałe wydatki bieżące   269 100,00 zł. 
Zatrudnienie to 5 etatów pracowników obsługi, 3 % wzrost płac.
 
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Wydatki ogółem tego działu na 2015 r. zaplanowano w wysokości 365 000,00 zł. 

Rozdz.  85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
Na wydatki w tym rozdziale planuje się kwotę 80 000,00 zł i przeznacza się na realizację programów profilaktycznych,

Rozdz.  85153 – Zwalczanie narkomanii
Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 10 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.
      
Rozdz.  85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wydatki tego rozdziału wynoszą ogółem 275 000,00 zł i zostaną przeznaczone na realizację
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Białe Błota na 2015 rok.
Program realizuje : GOPS Białe Błota 221  000,00 zł i Urząd Gminy 54  000,00 zł.

W ramach środków dla GOPS kwota 16  000,00 zł przeznaczona będzie na zadanie inwestycyjne pn. „II etap zabudowy ogrodu zimowego w Cielu”.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań pomocy społecznej zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 
7  542 470,00 zł. 
Planowana kwota wydatków jest finansowana:
- z dotacji celowej na zadania zlecone 4  255 600,00 zł
- z dotacji celowej na zadania własne     546  600,00 zł
- ze środków własnych                         2  740 270,00 zł (w tym środki sołeckie 23 200,00 zł)


Rozdz.  85202 – Domy pomocy społecznej
Odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej  170 000,00 zł.
W 2015 r. planowany jest pobyt 8 osób w DPS. 

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 16 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań
własnych gminy o charakterze obligatoryjnym należy kierowanie do domu pomocy społecznej 
i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu.  W 2015 r. planuje się opłacanie kosztów pobytu  dla 8 osób wymagających umieszczenia w w/w placówce.
Przeprowadzona diagnoza środowisk  potwierdza tendencję wzrostową  kosztów związanych 
z umieszczaniem mieszkańców gminy w placówkach świadczących usługi w zakresie opieki 
i pielęgnacji, co w konsekwencji spowoduje generowanie coraz wyższych  wydatków  obciążających  budżet gminy. 
                
Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia 
Ośrodki Wsparcia i Integracji działają w Trzcińcu, Kruszynie Krajeńskim oraz Murowańcu i na ich działalność zaplanowano wydatki w wysokości 264 525,00 zł (w tym środki sołeckie: Kruszyna Kraj. 
500,00 zł  i 1  700,00 zł Trzciniec). 
Natomiast na  działalność Środowiskowego Domu Samopomocy przeznacza się kwotę 413 000,00 zł (w tym środki sołectwa Białe Błota 6  000,00 zł). Wydatki finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 390 000,00 zł oraz z środków własnych w wysokości 23 000,00 zł. 

Wydatki ogółem na działalność ŚDS w Cielu przeznacza się na:
a/ wydatki bieżące  413 000,00 zł (w tym 6  000,00 zł środki sołeckie)
- wynagrodzenia i pochodne 298 000,00 zł
- odpisy na ZFŚS   9 300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 105 700,00 zł. 
Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego dla osób przewlekle i psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom przeznaczony jest dla 25 pensjonariuszy. W ŚDS zatrudnionych jest 2 instruktorów, 2 opiekunów, psycholog i rehabilitant na ½ etatu, kierownik ŚDS oraz główna księgowa na ½ etatu. Ponadto zaplanowano 1 odprawę emerytalna oraz wzrost płac pracowników o 3 %.

Wydatki ogółem na działalność Ośrodków Wsparcia i Integracji przeznacza się na:
a/ wydatki bieżące  264 525,00 zł (w tym środki sołeckie 500,00 zł Kruszynie Kraj. oraz 1  700,00 zł  Trzciniec)
- wynagrodzenia i pochodne 159 015,00 zł
- odpisy na ZFŚS   6 200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 99 310,00 zł. 
W ramach Ośrodków Wsparcia i Integracji działają trzy ośrodki:
1.Ośrodek Wsparcia i Integracji w Kruszynie Krajeńskim 
Zatrudnione są 2 osoby na 2 etatach. 
2.Ośrodek Wsparcia i Integracji w Murowańcu 
      Zatrudniona jest osoba na ½ etatu.
3.Ośrodek Wsparcia i Integracji w Trzcińcu 
 Zatrudniona jest osoba na ½ etatu.
Ponadto planuje się opłacenie pobytu niepełnosprawnej mieszkanki gminy Białe Błota w DDP „Słoneczko” w Bydgoszczy – 25  000,00 zł.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 20 100,00 zł.
W ramach tego rozdziału w 2015 r. istnieje zespół interdyscyplinarny, składający się z przedstawicieli instytucji publicznych oraz grup roboczych podejmujących bezpośrednią interwencję w środowisku. Powyższe wynika z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która nakłada obowiązek obsługi finansowej tego zadania na GOPS. Ponadto zaplanowano środki na usługi pocztowe, zatrudnienie psychologa, radcy prawnego, mediatora tj. specjalisty pracującego bezpośrednio z ofiarami i sprawcami przemocy, zakup środków czystości i materiałów biurowych.   


Rozdz. 85206  – Wspieranie rodziny
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 73 080,00 zł.
W ramach tego rozdziału w 2015  r. realizowane będą zadania na rzecz pracy z rodziną. Prowadzone będą działania w rodzinach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zaplanowano środki na koszty mediów, usługi pocztowe i bankowe, zakup niezbędnego wyposażenia, koszty podróży służbowych, zatrudnienie asystenta rodziny. Ponadto z dniem 1 stycznia 2015 r. zmniejsza się liczbę rodzin którymi asystent rodziny będzie się opiekował z 20 na 15, w związku z powyższym zwiększa się liczbę etatów z 1 na 1,5. 

Rozdz.  85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  alimentacyjnego oraz  składki 
                         na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
Wydatki ogółem w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 3  869 989,00 zł.
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego została zaplanowana w wysokości  3  844 900,00 zł. Środki własne na pokrycie tego zadania w wysokości 25  089,00 zł.
Wydatki bieżące przeznacza się na:
- wynagrodzenia i pochodne 122 749,00 zł
- odpis na ZFŚS 2 200,00 zł
-     świadczenia 3  729  553,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 15 487,00 zł
W 2015 r. planuje się wzrost wynagrodzeń pracowników sekcji świadczeń rodzinnych o 3 % w stosunku do  2014 r. oraz większe koszty dodatków stażowych. Zatrudnienie w ramach tych zadań wynosi 3 osoby na 3 etatach. 

Rozdz. 85213 -  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające  
                             niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
                             za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
Składki te jako zadanie zlecone gminie są finansowane z dotacji celowej w wysokości 
13 000,00 zł oraz jako własne w wysokości 7 700,00 zł.
Ze środków tych opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające:
-  zasiłki stałe z pomocy społecznej – zadanie własne gminy w kwocie 7 700,00 zł, 
-  świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone gminy w kwocie 13 000,00 zł.

Rozdz.  85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
                          i rentowe            
W rozdz. 85214 planuje się kwotę ogółem 408 000,00 zł na realizację zadań własnych.
Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt. 4 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej  do zadań własnych 
o charakterze obligatoryjnym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych. Zgodnie 
z art. 147 ust.7 cyt. ustawy  gminy otrzymują dotację celową z budżetu państwa  na częściowe pokrycie wydatków  na zasiłki okresowe.
W 2015 r. uwzględniając założenia ustawowe  plan wydatków na wypłatę zasiłków okresowych kształtuje się następująco :
zasiłki okresowe pokrywane z dotacji celowej z budżetu państwa  -      29 000,00 zł
zasiłki okresowe pokrywane z budżetu gminy                                  -     71 000,00 zł

Środki własne przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych oraz pomoc rzeczową
planuje się na poziomie 307 000,00 zł,

W rozdz. 85214 wyodrębnia się kwotę 1 000,00 zł na realizację zadania własnego 
o charakterze obligatoryjnym z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne 
za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki  nad długotrwale  lub ciężko chorym członkiem rodziny  oraz wspólnie zamieszkującymi  matką, ojcem lub rodzeństwem (art. 17 ust. 1 pkt. 9 ustawy z 12 marca 2004 
o pomocy społecznej)


 Rozdz.  85215 - Dodatki mieszkaniowe 
Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i przeznaczona jest na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem lokali mieszkalnych. 
Wydatki przeznaczone na ten cel w 2015 r. planuje się w wysokości 320  000,00 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe
Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę 43 100,00 zł pochodzącą z dotacji celowej 
z budżetu państwa. 
Zasiłki stałe stanowią zadanie własne gminy. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych zgodnie 
z art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej należy do zadań gminy 
o charakterze obowiązkowym. 

Rozdz.  85219 - Ośrodki pomocy społecznej 
Wydatki tego rozdziału w kwocie   1  376 740,00 zł w tym sfinansowane :
- z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy 257 000,00 zł,
- ze środków własnych gminy  1  119 740,00 zł,

a/ wydatki bieżące  1  386 740,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne 1  209 350,00 zł
- odpis na ZFŚS 25 000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 132 390,00 zł
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  do zadań 
obowiązkowych realizowanych przez gminę należy  utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia  pracowników. W wynagrodzeniach zaplanowano 3 % wzrost wynagrodzeń oraz 2 % wzrost funduszu nagród zgodnie z regulaminem wynagradzania GOPS. Ponadto zaplanowano zwiększony koszt dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników za  25 i 35 lat pracy. Zaplanowano również wypłatę dodatku do wynagrodzeń w wysokości 250,00 zł dla pracownika socjalnego.
Ośrodek realizuje zadania w zakresie pomocy społecznej. W GOPS jest 20,5 etatu.  

b/ wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

Rozdz.  85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
W 2015 r. w rozdz. 85228 planuje się kwotę 40 700,00 zł wg podziału na :
- zadania własne   -   33  000,00 zł
- zadania zlecone  -     7 700,00 zł
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 11 ustawy z 12 marca 2004 o pomocy społecznej    
do zadań obowiązkowych gminy należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
Zadania zlecone realizowane są  w formie specjalistycznych usług opiekuńczych.  

Rozdz.  85295 - Pozostała działalność
Wydatki zaplanowane na 2014 r. to kwota 522 536,00 zł.

W 2015 r. Ośrodek Pomocy Społecznej zamierza kontynuować realizację następujących zadań:

1. Programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  339 860,00 zł 
(z dotacji 209  800,00 zł)  

2. Centrum Integracji i Rehabilitacji REVITA   72 160,00 zł

3. Pomoc dla bezdomnych  3  000,00 zł

4. Rządowy Program Karta Dużej Rodziny 2  716,00 zł 
    
5. Organizacja prac społecznie –użytecznych 46 700,00 zł 

6. Dofinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej bądź w placówce opiekuńczo-wychowawczej 36 100,00 zł

7. Mieszkania kryzysowe  5  000,00 zł

8. Organizacja spotkania wigilijnego 2  000,00 zł

9. Zakupy inwestycyjne – zakup samochodu osobowego dla WTZ ,, Dąb ” w Białych Błotach 
   15  000,00 zł ( środki sołectwa Białe Błota ).

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki tego działu zostały zaplanowane w kwocie 1  549 188,00 zł. przeznacza się na: 

Rozdz. 85305 – Żłobki 
W rozdziale tym zaplanowano wydatki  w wysokości 1  169 188,00 zł przeznaczone na działalność  zespołu żłobkowo – przedszkolnego „U Misia” w Łochowie.
A/ Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 1  156 276,00 zł, w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne              906  320,00 zł
- odpis na ZFŚS                                   24 068,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 225  888,00 zł, przeznaczone na zakup żywności, zakup materiałów i wyposażenia, zakup zabawek, energii, badania lekarskie, usługi pozostałe, dostęp do sieci Internet, koszty telefonii komórkowej, ubezpieczenie mienia, delegacje pracowników, szkolenia pracowników.
Zatrudnienie w Żłobku - 22 etatów.
Planuje się objęcie opieką żłobkową 63 dzieci.

B/ Kwotę 12 912,00 zł przeznacza się na dotację dla innych gmin za dzieci w wieku 
do 3 lat z naszej Gminy korzystające z opieki w żłobkach – 1 dziecko oraz za dzieci uczestniczące do klubów dziecięcych na terenie Gminy – 8 dzieci.

Rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi on działalność produkcyjno-usługową.
Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową w wysokości 180 000,00 zł. 

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność
Kwotę 200  000,00 zł planuje się przeznaczyć na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Rada Gminy Białe Błota w dniu 13 października 2014 r. podjęła uchwałę Nr RGK.0007.120.2014 w sprawie rozszerzenia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, której celem jest wsparcie rodzin wielodzietnych w procesie edukacyjnym dzieci, wzmocnienie funkcji – kondycji finansowej rodziny, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej. Wsparcie rodzin wielodzietnych obejmować będzie:
- refundację 50 % kosztów opłat za wodę dla rodzin korzystających z usług ZWiUK w Białych Błotach;
- dofinansowanie do oferty programowej Gminnego Centrum Kultury z siedzibą w Białych Błotach dla dzieci i młodzieży;
- dofinansowanie do 50 % kosztów przejazdu dla rodzin wielodzietnych od poniedziałku do piątku autobusami komunikacji międzygminnej linii 91 i 92 oraz 100 % kosztów przejazdu dla rodzin wielodzietnych w soboty i niedzielę autobusami komunikacji międzygminnej linii 91 i 92.
Wsparcie przysługiwać będzie posiadaczom Karty Dużej Rodziny zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Białe Błota.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Wydatki tego działu zaplanowane  w kwocie 1 681 947,00 zł. 

Rozdz.  85401 – Świetlice szkolne
W rozdziale tym na wydatki przeznaczona została kwota 1  541 947,00 zł, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne              1  367  475,00 zł
- odpis na ZFŚS                                       68  141,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 106 331,00 zł,

Świetlice szkolne funkcjonują w :

- Szkole Podstawowej w Białych Błotach       
Zatrudnienie w świetlicy to 12,14 etatu nauczycieli.
Wynagrodzenie uwzględnia awans zawodowy 2 na nauczyciela kontraktowego oraz zasiłek na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli.

- Zespole Szkół w Łochowie        
Zatrudnienie w świetlicy to 5 etatów nauczycieli.
Wynagrodzenie uwzględnia awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego 1 osoba.              

- Publicznym Gimnazjum w Białych Błotach      
Zatrudnienie w świetlicy to 3,52 etatu nauczycieli.
Wynagrodzenie uwzględnia awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego 1 osoba.              

- Szkole Podstawowej w Przyłękach      
Zatrudnienie w świetlicy to 3 etaty nauczycieli.

Rozdz.  85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
Na organizację półkolonii dla dzieci ze szkół planuję się w 2015 r. kwotę 50  000,00 zł. 

Rozdz.  85415 – Pomoc materialna dla uczniów 
-    Kwota planowana na pomoc materialną dla uczniów to 40 000,00 zł są to środki własne. 
      Na realizację tego zadania w ciągu roku Wojewoda przyznaje dotację celową.
-     Ponadto zaplanowano 50  000,00 zł na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych z terenu
      Gminy Białe Błota, zgodnie z Uchwałą Nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia
      29 grudnia 2011 r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów szczególnie
      uzdolnionych.
  
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                       

Wydatki tego działu w kwocie 14  391 695,00 zł z tego:
      -     wydatki bieżące w kwocie  5  452 332,00 zł
- wydatki inwestycyjne         8  939 363,00 zł

Rozdz.  90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód 
W rozdziale zaplanowano wydatki w wysokości  8  707 958,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące przeznaczone na zakup energii na przepompowniach kanalizacji deszczowej 
    40 000,00 zł;

2) wydatki inwestycyjne w kwocie   8  667 958,00 zł przeznaczone na zadanie pn.: 
-  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III  7  965  000,00 zł,
-  Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II  702  958,00 
   zł.

Rozdz.  90002 -  Gospodarka odpadami 
Kwotę 2  707 850,00 zł przeznacza się na:
- wydatki zatrudnionych 2 pracowników ( wynagrodzenia i pochodne 95 600,00 zł; odpisy na ZFŚS 
  2 250,00 zł ), zakup papieru do drukarek, wysyłanie upomnień i innej korespondencji, tonery, opłaty 
  za licencje oprogramowania ( kwota 100  000,00 zł ).
  W związku z obowiązującą ustawą  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
  Gminach.

Ponadto zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy w ogólnej kwocie 2  399  150,00 zł.
Natomiast kwota 110 850,00 zł przeznacza się na bieżące utrzymanie koszy ulicznych, zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zbiórkę odpadów baterii, odpadów medycznych, zużytego sprzętu elektrycznego,  edukację ekologiczną w zakresie gospodarki.

Rozdz.  90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 2  613 405,00 zł.
a/ na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 2 350  000,00 zł na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz opłatę eksploatacyjną i obsługę radiową oświetlenia drogowego,

b/  wydatki inwestycyjne w kwocie 263 405,00 zł (środki sołeckie 151  405,00 zł) przeznacza się na  budowę uzupełnienia oświetlenia dróg na terenie gminy -  112  000,00 zł oraz na projekty i budowę w poszczególnych sołectwach – ze środków sołeckich:
- Kruszynie Krajeńskim 25 965,00 zł,
- Lisi Ogon 31  000,00 zł – ul. Potulicka i Twarda,
- Łochowice 9  655,00 zł – ul. Żubrza i Cicha,
- Łochowie 35 000,00 zł,
- Murowańcu 22 009,00 zł – ul. Orla, Ptasia, Jastrzębia, Sokola, Skowronka,
- Przyłęki 11  000,00 zł – ul. Szuwarowa, Przyrodnicza, Botaniczna,
- Zielonce 16 776,00 zł – ul. Koźlakowa.

Rozdz.  90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska
W rozdziale tym na wydatki ogółem przeznaczona została kwota 115 682,50 zł. Kwota 100 000,00 zł to środki przekazane przez Urząd Marszałkowski za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 
Powyższą kwotę przeznacza się na następujące wydatki:
- analizy interwencyjne, badanie stanu środowiska, awarie,
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych, 
- odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców gminy – transport i utylizację zdeponowanych 
- dofinansowanie do zmiany ogrzewania na ekologiczne,
- aktualizacja  POŚ;
- przyłącze gazowe dla przychodni;
Ponadto zaplanowano w tym dziale realizację  Projektu: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny gospodarki energią, inwentaryzacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe – dla Gminy Białe Błota”. Kwota 2  767,50 zł to środki własne na realizację tego programu, natomiast kwota 15  682,50 zł to środki pozyskane z Unii Europejskiej. 

Rozdz.  90095 - Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 246  799,50 zł.
A/ Zaplanowana kwota na wydatki bieżące 238  799,50 zł przeznaczona jest na:
- dotację dla Miasta Bydgoszczy za przekazywanie do Schroniska dla Zwierząt psów z gminy Białe 
  Błota 88 200,00 zł, 
- organizację ochrony przed bezdomnymi zwierzętami  79 290,00 zł

Zgodnie z art. 3 , ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązkowych zadań własnych gminy należy realizacja w/w. 

- opłata środowiskowa 11  309,50 zł,
- czyszczenie, konserwacje rowów i przebudowę przepustów  60 000,00 zł, 

B/Wydatki majątkowe zaplanowane w tym rozdziale to kwota 8 000,00 (środki sołeckie –Przyłęki 
4 000,00 zł i Zielonka 4  000,00 zł) przeznaczona na budowę systemu monitoringu w ww. sołectwach.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  NARODOWEGO                        

Wydatki tego działu to kwota  922 883,00 zł. 

Rozdz.  92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 
Wydatki tego rozdziału w kwocie  899 383,00 zł przeznacza się na : 

- dotację na działalność instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach  kwota 
  898 383,00 zł (w tym  środki sołeckie 95 483,00 zł) 
- zużycie energii w świetlicach 1 000,00 zł,

Rozdz.  92195 - Pozostała działalność
Wydatki ogółem zaplanowane w tym rozdziale wynoszą 23 500,00 zł

2) Wydatki majątkowe w kwocie 23 500, 00 zł (w  tym 19  500,00 zł to środki sołectwa Lisi Ogon, 4  000,00 zł środki sołectwa Trzciniec)  przeznaczone na zadania inwestycyjne pn.:
Ø”Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu” 4  000,00 zł;
Ø„Budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie” 19  500,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 349  082,00 zł.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 
Wydatki tego rozdziału zaplanowano w wysokości 11 500,00 zł i przeznacza się na:
- utrzymanie boiska w Zielonce 1  500,00 zł (środki sołectwa  Zielonka)
- zużycie energii   10 000,00 zł

Rozdz.  92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 200 000,00 zł.
Kwotę 200 000,00 zł (w tym środki sołectwa B.Błota dla UKS Czapla 3  000,00 zł  i GKS Spójnia 3  000, 00 zł) przeznacza się na dofinansowanie zadań bieżących zleconych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert, zgodnie z Uchwałą Nr III/14/2010 Rady Gminy Białe Błota z dnia 10.12.2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Białe Błota.

Rozdz.  92695 - Pozostała działalność
Wydatki tego rozdziału planuje się w wysokości 137 582,00 zł (w tym środki sołeckie 18 582,00 zł) 
z tego na :

1) imprezy sportowe organizowane i współorganizowane przez Urząd Gminy  - 19 000,00 zł
- Gminny Dzień Sportu 10  000,00 zł,
- rajd Rowerowa Brzoza 2  000,00 zł,
- marsz nordic walking w Murowańcu  500,00 zł,
- Gminne Święto Latawca w Przyłękach  2  000,00 zł,
- rajd pojazdów zabytkowych w Łochowicach  2  000,00 zł,
- V Międzynarodowy Turniej Szachowy im. M. Rejewskiego  1  000,00 zł
- III Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w Fitness Łochowo 2015  1 500,00 zł,

2) kwotę 8 842,00 zł przeznacza się na imprezy sportowo integracyjne organizowane w sołectwach     
  Ciele, Kruszyn Krajeński, Łochowo, Przyłęki (środki wymienionych sołectw),

3) wydatki majątkowe w kwocie 109  740,00 zł przeznacza się na: 
-  zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo 9  740,00 zł  
   (środki w/w sołectwa),
- budowę budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 100  000,00 zł.UZASADNIENIE 
Do załącznika Nr 3

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Budowa nawierzchni ulic Duńska, Daleka, Cynowa, Cała w Białych Błotach

W dniu 12 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą PRD ,, Inodrog ” na budowę ul.  Duńskiej etap II – część II; ul. Dalekiej – część III; ul. Cynowej – część IV. 
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r. 
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1  755  249,01 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w  terminie do 30 czerwca 2016 r.
W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 listopada 2014 r.

W dniu 9 maja 2014 r. została zawarta umowa z firmą AFFABRE na budowę ul. Duńskiej etap I – część I, 
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r. 
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1  180 800,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w    terminie do 30 czerwca 2016 r.
Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego z dnia 23  października 2014 r.
Wartość robót: 821.748,91 zł netto, 1.010.751,15 zł brutto.

W dniu 9 października 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis grupa budowlana sp.  z. o. o. na budowę odcinka ulicy Całej, pomiędzy ul. Daleką a Duńską.
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 30 listopada 2014 r.
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 150  060,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. oraz w 2016 r. w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.

W dniu 13 listopada 2014 r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na  „Przebudowę ulicy Chlebowej na odcinku od ulicy Cukierniczej do ulicy Duńskiej w  miejscowości Białe Błota”.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót związanych z budową jezdni, chodników, zjazdów i progów zwalniających z kostki betonowej, (część ulicy Duńskiej z masy bitumicznej), wykonanie trawnika, humusowanie skarp, przebudowa kolidujących kabli, wykonanie kanalizacji deszczowej na ulicach: 
a/ Duńskiej – I etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą 
                      Chlebową do ulicy Drzewnej;
b/ Duńskiej – II etap obejmujący odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Duńskiej z ulicą 
                      Chlebową do km 0+415;
c/ Dalekiej;
d/ Cynowej,
e/ Całej;
f/ Przebudowa ul. Chlebowej.

Płatności za wykonane zadania zostały ustalone na lata 2015-2016. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 674 000,00 zł.


Projekt i budowa ul. Betonowej w Białych Błotach – etap I projekt i budowa odwodnienia

Planowane jest kanalizacji deszczowej w ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Altanową do odbiornika wód deszczowych. Długość kanalizacji deszczowej wynosi około 470m, wraz z betonowymi studzienkami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi. Zadanie obejmuje również budowę przepompowni ścieków deszczowych w ul. Różanej. 
Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie  646 000,00 zł.
z tego w latach: 2015 – kwota 306  000,00 zł; 2016 – kwota 340 000,00 zł.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Azalowej w Białych Błotach. 

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej została podpisana w dniu 16.12.2013 r. nr I.2721.25.2013.ZP2 z Zakładem Usług Technicznych i reklamowych „MP” Milik Piotr, na kwotę brutto 19  470,00 zł, z terminem wykonania do 30 maja 2014 r. Dokumentacja projektowa została wykonana 
i złożona do Starostwa powiatowego celem uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Płatność w latach: 2015 r. – kwota 19  470,00 zł

Projekt i budowa ulicy Bluszczowej i odcinek ul. Ułańskiej w Cielu 

Planowane jest wykonanie projektu odwodnienia ulicy Bluszczowej oraz części ulicy Ułańskiej na odcinku od ul. Bluszczowej do ul. Toruńskiej wraz z kanalizacją deszczową do zbiornika retencyjnego przy ul. Przylesie.  
Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w kwocie  1  825 830,00 zł.
Płatności w latach: 2015 – kwota 40  000,00 zł; 2016 – kwota 40 000,00 zł.

Budowa II etapu ul. Wierzbowej, Opalowej i Św. Rafała Kalinowskiego w Murowańcu

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Kada-Bis na realizację w/w inwestycji. 
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 15 października 2014 r. 
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2  447  700,00 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w  terminie do 30 czerwca 2016 r.
W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 30 listopada 2014 r.
Przedmiotem zamówienia była budowa ul. Wierzbowej i ul. Opalowej, miejsc postojowych z  kostki brukowej betonowej, urządzenie skweru u zbiegu ulic Staroszkolnej oraz Św. Rafała Kalinowskiego na podstawie projektów opracowanych przez firmę Agador. 
Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 i 2016 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 500.000,00 zł brutto.

Budowa ul. Zabytkowej w Przyłękach – etap II

W dniu 17 marca 2014 r. została zawarta umowa z firmą SKANSKA  na realizację w/w inwestycji. 
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2014 r. 
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  783  224,62 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie  
  gminy w 2015 r. i 2016 r. – w 2015 r. 30 dni od złożenia faktury oraz w 2016 r. w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie odcinka drogi gminnej nr 050605C- ulicy Zabytkowej, od Szkoły Podstawowej do przejścia dla pieszych – 360 mb, wraz z kanalizacją deszczową oraz chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm. Nawierzchnia ulicy w masie bitumicznej. 

W dniu 6 czerwca 2014 r. została zawarta umowa z firmą Pracownia Archeologiczna ARCHEO na pełnienie funkcji nadzoru archeologicznego.
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 31 sierpnia 2014 r. 
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  2 000,00 zł,
- termin płatności do 30 dni od dostarczenia do zamawiającego rachunku.  

Budowa została zakończona i odebrana protokołem odbioru końcowego w dniu 15 września 2014 r. Płatności zostały określone na lata 2015-2016. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 140.000,00 zł brutto.

Budowa ul. Zagajnikowej w Prądkach

Przetarg na budowę został ogłoszony w dniu 08.08.2014 r.  Przedmiotem zamówienia było wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,00 m, na odcinku od ulicy Żołędziowej i Geodetów, skrzyżowań, poboczy o szerokości 0,75 m, rowów odparowujących trapezowych o głębokości 0,50 m, ciągu pieszego o szerokości 2,00 m. 
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu została wybrana oferta firmy Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA s. a., Kobylarnia 8, 86-061 Brzozowa. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 12.09.2014 r. nr I.2720.17.2014.ZP1, z terminem realizacji zadania do 20.12.2014 r. 
Prawomocną decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej uzyskano w dniu 13.11.02014 r.  Przekazanie placu budowy Wykonawcy i rozpoczęcie robót nastąpiło 13.11.2014r.. W związku z powyższym wydłużono termin realizacji zadania, z wyłączeniem okresu zimowego. Na powyższe podpisano w dniu 13.11.2014 r. Aneks nr 1 do umowy, przesuwający termin realizacji inwestycji do 30.04.2014 r.

Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 900 500,00 zł. Płatności w latach: 2015 – kwota 380 000,00 zł i w 2016 r. 500 000,00 zł.

Projekt i budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie gminy w sołectwie Zielonka ul. Żołędziowa, ul. Jodłowa, ul. Wrzosowa, ul. Bydgoska

W dniu 17 kwietnia 2014 r. została zawarta umowa z firmą Skanska S.A. na budowę głównych ciągów komunikacyjnych ulic Jodłowej i Wrzosowej w miejscowości Zielonka.
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2014 r. 
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 2  483  101,18 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności – w 2014 r. płatne do wysokości środków oraz w 2015    
   r. w  terminie do 30 kwietnia.
W dniu 29 września 2014 r. podpisano Aneks do Umowy, zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia na 15 października 2014 r.

Przedmiotem zamówienia było wykonanie branży robót drogowych, robót elektrycznych, przebudowa istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, wycinka drzew i krzewów.
a/ budowa ulicy Jodłowej – od ul. Biedronki do km 2+186,45 do skrzyżowania z ul. Wrzosową, nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej, o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, wymiana istniejących przepustów, budowa mini ronda ( skrzyżowanie ulicy Jodłowej i Świetlikowej), 
b/ budowa ulicy Wrzosowej – od km 2+186,45 od skrzyżowania z ulicą Jodłową do km 2+717,40 do istniejącej nawierzchni bitumicznej w ulicy Biznesowej, o nawierzchni bitumicznej i szerokości 5,00 m wraz z chodnikami z kostki brukowej betonowej o szerokości 2,00 m lub 1,50 m, budowa zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz o  nawierzchni bitumicznej. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 6 listopada 2014 r. Wartość robót: 2.074.188,81 zł netto, 2.551.252,24 zł brutto.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 2.152.000,00 zł brutto.
Projekt i budowa nawierzchni ul. Kanałowej i Spokojnej w Łochowicach

W dniu 7 kwietnia 2014 r. została podpisana umowa z firmą PRD „Inodrog: na realizację w/w zadania.
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 30 września 2014 r. 
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  772  837,89 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie  
  gminy w 2014 r.  2015 r. i 2016 r. – w 2014 r. 30 dni od złożenia faktury, 2015 r. do 
  30  kwietnia 2015 r.  oraz w 2016 r. w  terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Przedmiotem zamówienia była budowa nawierzchni:
a/ ulicy Kanałowej, odcinek od drogi powiatowej nr 1926 C do granicy pomiędzy działkami o  numerach ewidencyjnych 104/4 i 105/5. Nawierzchnia drogi bitumiczna o szerokości 6,00 m, zjazdy do posesji. Chodnik na odcinku od drogi powiatowej do pierwszego zjazdu, odwodnienie drogi powierzchniowo, wykonanie przebudowy istniejących i budowa nowych włączeń dróg poprzecznych oraz włączenie do drogi powiatowej. 
b/ ulicy Spokojnej, nawierzchnia drogi z betonowej kostki brukowej szarej o szerokości 5,50 m. jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zjazdy z posesji z betonowej kostki brukowej, odwodnienie drogi powierzchniowo na przyległy teren oraz do projektowanych rowów i muld odwadniających o charakterze rozsączająco-odparowujących, zlokalizowanych w granicach pasa drogowego, wykonanie zawrotki o wymiarach 20,00x8,00 m i nawierzchni zgodnej z  konstrukcją jezdni, wykonanie przebudowy kabli sieci teletechnicznej oraz energetycznej kolidujących z projektowanymi nawierzchniami.
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego z dnia 16  października 2014 r.
Wartość robót: 624.801,08 zł netto, 768.505,33 zł brutto.

Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 i 2016 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 400.000,00 zł brutto.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Żurawinowej i Liściastej w Łochowie

W dniu 13 czerwca 2014 r. została podpisana umowa nr I.2720.15.2014.ZP1 z firmą Ogólno – Budowlaną IN-VENT-BUD na realizację w/w zadania.
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia dokumentacji projektowej do dnia 20 września 2014 r. 
- termin rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 1 października 2014 r.
- termin zakończenia zadania do dnia 15 sierpnia 2015 r. 
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  1  077  400,42 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie  
  gminy w 2015 r. i 2016 r. w  terminie do 30 czerwca 2016 r.

Przedmiotem zamówienia było zaprojektowanie i budowa ulicy Żurawinowej i Liściastej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem. Zamówienie obejmuje dwa zadania: Zadanie I – projekt i budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Jesionowej z wylotem do Kanału Noteckiego. Zadanie II – projekt i budowa ul. Żurawinowej, ul. Liściastej i odcinka ul. Bukowej polegająca na wykonaniu nawierzchni ulic, kanalizacji deszczowej i oświetlenia w ulicy Żurawinowej i ulicy Liściastej. 
Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych dla zadań:
a/ ulica Jesionowa – na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 0,4000 ha, ogólna długość kanalizacji deszczowej około 255 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 115 m, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 140 m, wylot kolektora sztuk 1, piaskownik o średnicy 3000 mm sztuk 1, przebudowa sieci wodociągowej średnica wg stanu istniejącego 50 m, przebudowa sieci teletechnicznej, parametry według stanu istniejącego 50 m,
b/ ulica Żurawinowa - na kilku działkach o łącznej powierzchni ok. 1,0072 ha, ulica jednokierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 212 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 1236 m2, chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony szkoły, powierzchnia chodnika około 320 m2, zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 40 m2, progi zwalniające wyspowe, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 190 m, podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 212 m, regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,
c/ ulica Liściasta – część działki o powierzchni 0,4381 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 227 m, szerokość ulicy 6,00 m, powierzchnia jezdni około 1406 m2, chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony przeciwnej szkoły, powierzchnia chodnika około 447 m2,  zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 72 m2, progi zwalniające wyspowe, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 220 m, wgłębne odwodnienie korpusu drogowego około 200 m, 
podłączenie kanalizacji deszczowej z terenu szkoły, oświetlenie ulicy 227 m, regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych,
d/ ulica Bukowa - część działki o powierzchni 0,2691 ha, ulica dwukierunkowa wg stanu istniejącego, długość ulicy 53 m, szerokość ulicy 5,50 m, powierzchnia jezdni około 292 m2, chodnik jednostronny o szerokości 2,0 m od strony północnej, powierzchnia chodnika około 34 m2, zjazdy do każdej działki o szerokości istniejącej bramy powierzchnia zjazdów około 20 m2, długość kanalizacji deszczowej o średnicy 400 mm ze studniami rewizyjnymi, wpustami ulicznymi i przykanalikami około 45 m, regulacja zaworów wodociągowych, włazów kanałowych i studni telekomunikacyjnych.

Zakończenie zadania nastąpi w roku 2015. Łączne nakłady na tą inwestycję zostały zaplanowane w wysokości 1  103 800,00 zł.
Płatność w latach: 2015 – kwota 301 500,00 zł; 2016 – kwota 800  000,00 zł.

Projekt i budowa ścieżki pieszo-rowerowej Łochowo-Łochowice

W dniu 17 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą Skanska SA na przebudowę istniejącej ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1926C w miejscowości Łochowice.
Przebudowa polegała na wyrównaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki pieszo-rowerowej, kruszywem, uzupełnienie ubytków konstrukcji i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej, oraz korekcie istniejących spadków podłużnych, poprzecznych i szerokości  oraz ułożenie nowych nawierzchni zjazdów i skrzyżowań z kostki brukowej betonowej, dostosowanych do nowej niwelety ścieżki pieszo-rowerowej.   
W umowie zostały określone:
- termin zakończenia zadania do dnia 15 maja 2014 r. 
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  100  063,21 zł,
- fakturowanie oraz terminy płatności do wysokości środków zabezpieczonych w budżecie  gminy w 2014 r. i do 31 marca 2015 r.
Zadanie zostało zakończone i odebrane protokołem odbioru końcowego w dniu 22 maja 2014 r. Za wykonane prace budowlane płatności zostały ustalone na 2015 r. W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 56.000,00zł brutto.

Projekt ul. Chlebowej i Iglastej w Białych Błotach

W 2015 r. zostanie zlecony do wykonania projekt budowlany na realizację inwestycji. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu nawierzchni ul. Chlebowej od skrzyżowania z ul. Duńską do końca ulicy oraz ul. Iglastej wraz z odwodnieniem.
W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 35.000,00 zł brutto.

Projekt ul. Zawiła, Ezopa, Boruty w Białych Błotach

W 2015 r. zostanie zlecony do wykonania projekt budowlany na realizację inwestycji. Inwestycja obejmuje wykonanie projektu nawierzchni dróg wraz z odwodnieniem.
W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 10.000,00 zł brutto.

Projekt i budowa ul. Ślesińskiej w Łochowicach

W dniu 7.02.2014 r. została zawarta z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych umowa na wykonanie projektu, na wartość brutto 20  000,00 zł, oraz z terminem wykonania do 10.10.2014 r. Aneksem został przedłużony termin wykonania i płatności przypadły na 2015 r. 
W budżecie zaplanowano kwotę 20  000,00 zł.

Projekt i budowa nawierzchni ul. Kaplicznej w Białych Błotach

W dniu 7.02.2014 r. została zawarta z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych umowa na wykonanie projektu, na wartość brutto 20  000,00 zł, oraz z terminem wykonania do 10.10.2014 r. Aneksem został przedłużony termin wykonania i płatności przypadają na 2015. 
W budżecie zaplanowano kwotę 20  000,00 zł.

Budowa ul. Czerskiej w Białych Błotach na odcinku od ul. Centralnej do końca Czerskiej

W dniu 7.02.2014 r. została zawarta z Zakładem Usług Technicznych i Reklamowych umowa na wykonanie projektu, na wartość brutto 20  000,00 zł, oraz z terminem wykonania do 10.10.2014 r. Aneksem został przedłużony termin wykonania i płatności przypadają na 2015. 
W budżecie zaplanowano kwotę 20  000,00 zł.

Budowa zjazdu w ul. Narcyzową w Lipnikach

Zadanie obejmuje budowę zjazdu z drogi serwisowej w ul. Narcyzową w Lipnikach. Szerokość zjazdu 6 m. długość 40 m, pow. 480 m2. Nawierzchnia drogi i chodnika jednostronnego z kostki brukowej betonowej. Zezwolenie na realizację inwestycji udzielone decyzja Starosty Bydgoskiego z dnia 11.07.2014 znak WN.673.7.2014.
   
Projekt i budowa kanalizacji deszczowej w Białych Błotach (ul. Czerska/Jantarowa, ul. Barycka, ul. Barwinkowa, ul. Czerska/Centralna, ul. Centralna na odcinku od ul. Niedzielnej do ul. Modrej )

W dniu 22.09.2014 r. została zawarta umowa na wykonanie w/w zadania. Zgodnie z aneksem termin zakończenia przypada do dnia 29.06.2015 r. Wartość brutto umowy 60  000,00 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Zakup gruntów

Plan w kwocie 300 000,00 zł to zakup nieruchomości zgodnie z wcześniejszymi uchwałami Rady Gminy Białe Błota. 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zakup torby ratownictwa medycznego PSP-R1

Plan w kwocie 5  000,00 zł przeznacza się na zakup torby ratownictwa medycznego PSP – R1 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa szkoły w Cielu

Planowana jest budowa Szkoły Podstawowa wraz z halą sportową w Cielu gmina Białe Błota. Budynek szkoły to obiekt piętrowy, niepodpiwniczony z dachem w większości płaskim, w części spadzistym krytym gontem. Sala gimnastyczna to budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem płaskim kolebkowym. Parametry techniczne budynku: długość 82,72m, szerokość budynku 18,24-32,14m, powierzchnia użytkowa 4777,80m2, kubatura 19406,95m3. 
Projekt został wykonany w  2012 roku, a ogłoszenie przetargu na budowę jest uzależnione od dofinansowania ze środków zewnętrznych. Planowane rozpoczęcie inwestycji w roku 2015, zakończenie w roku 2016.

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 19  500  000,00 zł, z tego w latach: 2015 – kwota  280 000,00 zł; 2016 – kwota  400 000,00 zł i w roku 2017 – kwota 1  700  000,00 zł, i w roku 2018 – kwota 1  700  000,00 zł.
Środki zaplanowane w poszczególnych latach stanowią 20 % wkładu własnego przy uzyskaniu środków zewnętrznych na budowę.

Projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – zakup tablic interaktywnych”

Uchwałą Nr RGK.0007.32.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie stanowienia o kierunkach działania Wójta zaplanowano udział w powyższym projekcie, który obejmuje wyposażenie szkół podstawowych z terenu gminy w 10 zestawów tablic interaktywnych:
·Szkoła Podstawowa  im. J. Verne’a w Białych Błotach – 6 zestawów,
·Szkoła Podstawowa w Przyłękach – 1 zestaw,
·Zespół Szkół w Łochowie – 3 zestawy.
Pojedynczy zestaw obejmuje tablice interaktywną wraz z oprzyrządowaniem i laptopem oraz koszt budowy systemu treści edukacyjnych, szkolenia, promocję i zarządzanie projektem. Głównym beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, natomiast Gmina Białe Błota występuje jako partner. 

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 

II etap zabudowy ogrodu zimowego w Cielu

Kwotę 16  000,00 zł przeznacza się na II etap budowy ogrodu zimowego w świetlicy „Małgosia” w Cielu.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Zakup sprzętu komputerowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej planuje w budżecie na 2015 r. zakup trzech zestawów komputerowych z osprzętem i oprogramowaniem w celu wyposażenia nowych stanowisk pracy. Powyższy zakup jest niezbędny dla polepszenia funkcjonowania GOPS-u.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap III 

Łączne nakłady na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 23  239  531,81 zł.
Wydatki ogółem poniesione do 31 grudnia 2011 r. wynosiły 583 090,00 zł i dotyczyły wykonania projektu, zakupu map oraz wykonania przedmiaru robót.
W 2012 r. wydatkowano kwotę ogółem 34 500,00 zł za przygotowanie wyciągu z dokumentacji dotyczącej budowy kanalizacji oraz opracowanie specyfikacji i studium wykonalności.
Zadanie to zostało wprowadzone do realizacji na sesji Rady Gminy w dniu 20 czerwca 2013 r.
Realizacja zadania rozpoczęła się w II półroczu 2013 r. od wyboru Jednostki Realizującej Projekt.
W dniu 30 października 2013 r. została podpisana umowa z firmą Proksen sp. z o.o. na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC. Termin wykonania zamówienia: do 25 czerwca 2016 r. przy czym czas na pełnienie pełnego nadzoru nad realizacją budowy przez cały okres trwania robót budowlanych i czynności odbiorowych do 25 czerwca 2015 r.  plus 365 dni okresu zgłaszania wad. Wynagrodzenie brutto 366  707,29 zł.
W dniu 12 lipca 2013 r. została podpisana z WFOŚ i GW w Toruniu umowa o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, w ramach działania Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM – Gospodarka wodno-ściekowa. Według umowy całkowity koszt realizacji Projektu został określony na kwotę 23  239  531,81 zł, a wartość dofinansowania nie więcej niż 13  633  559,88 zł. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucję Wdrażającą zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji POIiŚ dokumentami.   

W październiku 2013 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy do budowy kanalizacji. Otwarcie ofert nastąpiło w listopadzie 2013 r. W dniu 20 grudnia 2013 r. ogłoszony został wynik przetargu i po tym w dniu 27 grudnia 2013 r. było odwołanie do KIO.
Wyrokiem z dnia 14 stycznia 2014 r. KIO oddaliło odwołanie. 
Ponowne ogłoszenie wyniku przetargu było 30 stycznia 2014 r. 
W dniu 21 lutego 2014 r. została podpisana umowa o roboty budowlane z  Konsorcjum firm: WIMAR Sp. z o.o. oraz BOHAMET-ARMATURA Sp.j.  na realizację w/w zadania.
W umowie zostały określone:
- rozpoczęcie nie później niż 30 dni po dacie wejścia w życie Kontraktu,
- czas na ukończenie 10 czerwca 2015 r. wraz z pełną dokumentacją powykonawczą i 
  inwentaryzacyjną geodezyjną, 
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości  16  956  256,64 zł,
- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym   
  Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów 
  uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury przez wykonawcę.

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. obiektami tłoczni ścieków, studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi, studniami odpowietrzająco-napowietrzajacymi, odwodnieniowymi i rozprężnymi oraz niezbędnymi przyłączami wodociągowymi wraz z odtworzeniem nawierzchni dróg. W ramach niniejszego kontraktu przewidziano realizację trzech zadań:
zadanie 1 – budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P18, zlewni P19, zlewni P20 wraz z Lisim Ogonem w tym tłocznie i przyłącza,
zadanie 2 -  budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P21, zlewni P22, zlewni P23 w tym tłocznie i przyłącza,
zadanie 3 - budowa sieci kanalizacyjnej w zlewni P24, zlewni P28, zlewni P29 w tym tłocznie i przyłącza.
W ramach zakresu robót łącznie zaprojektowano budowę:
a/ 19  024,50 m kanałów grawitacyjnych, 
b/ 3  026,5 m kanałów grawitacyjnych – długość od sieci do granicy działki, tj. 901 sztuk 
    przyłączeń kanalizacyjnych,
c/ 9 sztuk tłoczni ścieków.
Realizacja kontraktu zakończy się w I półroczu 2015 r. Planowane wydatki na br. to kwota 7  965  000,00 zł w tym 3  655  500,00 zł pochodzi z dofinansowania ze środków unijnych.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo – etap II

Zadanie to jest finansowane z pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu. W dniu 22 lipca 2014 r. została podpisana umowa z WFOŚiGW w Toruniu o udzielenie pożyczki do kwoty 798  940,05 zł. Wykorzystanie pożyczki do 31 marca 2015 r. Termin  spłaty został określony od 31 grudnia 2017 r. do 30 listopada 2024 r. (29 rat).
W dniu 10 marca 2014 r. została podpisana umowa z firmą MAZUR – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych na realizację ww. zadania.
W umowie zostały określone:
- czas ukończenia do 31 grudnia 2014 r.;
- wynagrodzenie dla wykonawcy w wysokości 1  198  020,00 zł;
- zapłata będzie następować na podstawie kwoty poświadczonej w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 60 dni od daty otrzymania kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury wykonawcy.
W ramach zakresu robót przewiduje się budowę przewodów tłocznych – 5  186,50 m.
Uzbrojenie na przewodach tłocznych stanowią: studnie odpowietrzająco-napowietrzające na przewodzie tłocznym i na odgałęzieniach oraz studnie rozprężne.
Pierwsza faktura za budowę została wystawiona w 2014 r. na kwotę 541  924,52 zł i na jej podstawie Gmina otrzymała I transzę pożyczki w wysokości 330  441,78 zł. 
W 2015 r. po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie zostanie wystawiona faktura końcowa, która zostanie przedłożona w WFOŚ i GW w Toruniu celem uzyskania II transzy pożyczki. 
W budżecie na 2015 r. zabezpiecza się środki w wysokości 702  958,00 zł.

Projekt i budowa oświetlenia dróg na terenie gminy ze środków sołeckich

Planowane jest wykonania projektów i budowa nowego oświetlenia dróg na terenie gminy Białe Błota. 
W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 263 405,00 zł brutto, w tym 151  405,00 zł to środki na wykonanie projektów i budowę oświetlenia w następujących sołectwach:
- Kruszyn Krajeński 25  965,00 zł
- Lisi Ogon 31  000,00 zł ul. Potulicka i Twarda,
- Łochowice 9  655,00 zł ul. Żubrza i Cicha,
- Łochowo 35  000,00 zł
- Murowaniec 22  009,00 zł ul. Orla, Ptasia, Jastrzębia, Sokola, Skowronka,
- Przyłęki 11  000,00 zł ul. Szuwarowa, Przyrodnicza, Botaniczna,
- Zielonka 16  776,00 zł ul. Koźlakowa.
Natomiast kwota 112  000,00 zł na budowę oświetlenia według wykonanych projektów.

Budowa monitoringu w Przyłękach

Planowane jest wykonanie projektu i budowa monitoringu w centrum Przyłęk w gminie Białe Błota. 
W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 4.000,00 zł brutto.

Rozbudowa monitoringu w Zielonce

Planowane jest wykonanie projektu i budowy monitoringu w Zielonce w gminie Białe Błota. 
W 2015 r. przewidziano wydatkowanie kwoty: 4.000,00 zł brutto.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu

Kwota 4  000,00 zł to środki sołectwa Trzciniec przeznaczone na zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzcińcu.

Budowa sceny widowiskowej na placu w Lisim Ogonie

Wykonanie projektu budowlanego zadaszonej sceny przy świetlicy wiejskiej w Lisim Ogonie zlecono firmie Przedsiębiorstwo Usługowe ABAKUS Ilona Ignalewska, ul. Olszynowa 23, 86-065 Łochowo, w ramach zlecenia nr I.2721.40.2014.ZP1 z dnia 01.09.2014 r. na kwotę 2091,00 zł brutto. Termin realizacji dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę – 20.12.2014 r. 
Budowa sceny planowana do zrealizowania w 2015 r.. Nakłady przeznaczone na realizację zadania zostały zaplanowane w wysokości 19  500,00 zł – 2015 r.


Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo

Kwota 9  740,00 zł to środki sołectwa Łochowo przeznaczone na zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego dla młodzieży i dorosłych dla sołectwa Łochowo.

Budowa budynku sportowo-świetlicowego przy Szkole Podstawowej w Przyłękach

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojącego budynku sportowo-świetlicowego w Przyłękach, zlokalizowanego na działce budowlanej nr 85, na której istnieją zabudowania Szkoły Podstawowej. Budynek będzie pełnić  funkcję niepełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach, z funkcją rozszerzoną o salę świetlicowo-lekcyjną wydzielaną ścianą ruchomą, oraz dwie sale dydaktyczne, wraz z pełną infrastrukturą dla obsługi uczniów przebywających w budynku. Poza funkcją dydaktyczną po godzinach funkcjonowania szkoły budynek będzie działał jako świetlica wiejska – główny ośrodek rozwoju wsi, miejsce spotkań mieszkańców sołectwa, gości, dzieci i młodzieży szkolnej. W ramach inwestycji projektuje się kotłownię olejową zapewniającą ogrzewanie nowoprojektowanego budynku.
UZASADNIENIE
 
Do Załącznika Nr 8

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY


W Gminie Białe Błota zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizuje samorządowy zakład budżetowy Zakład Aktywności Zawodowej „Ośrodek Sportu i Rehabilitacji”. Prowadzi on działalność produkcyjno-usługową.
Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację podmiotową.
Z budżetu gminy na 2015 r.  ZAZ otrzyma dotację podmiotową w wysokości 180 000,00 zł.
W zakładzie zatrudnione są 22 osoby niepełnosprawne i 9 osób kadry, na 20,29 etatach.
Stan środków obrotowych na początek okresu obrachunkowego planuje się w wysokości 5  000,00 zł.

Ogółem przychody samorządowego zakładu budżetowego planuje się w wysokości   
 418 682,00 zł, w tym: 
- wpływy z usług 178 967,00 zł, 
- ze sprzedaży wyrobów 59 655,00 zł, 
- z budżetu gminy  180 000,00 zł 
- pozostałe odsetki 60,00 zł.

Koszty na działalność ZAZ w Białych Błotach zaplanowano na poziomie przychodów, 
tj. w wysokości 418 682,00 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu obrachunkowego planuje się w wysokości 5  000,00 zł.
                       
UZASADNIENIE
 
Do Załącznika Nr 9

DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH


Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w Uchwale Nr VI/40/2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2011 r., pochodzące w szczególności:
- opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dofinansowania wyżywienia uczniów z pomocy społecznej,
- wpłat z tytułu organizacji imprez szkolnych oraz wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wymiany młodzieży, wyjazdów w ramach „zielonych szkół”,
- wpłat z tytułu najmu pomieszczeń w placówce,
- odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku dochodów własnych,
- prowizji z tytułu ubezpieczeń uczniów,
- wpłat z tytułu darowizn na bieżące potrzeby placówki.

Dochody gromadzone na rachunku dochodów przeznacza się na: 
- dożywianie uczniów,
- zakup materiałów, wyposażenia i usług,
- zakup pomocy naukowych,
- organizację imprez szkolnych, wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży, wymiany młodzieży, wyjazdów w ramach „zielonych szkół”,
- wydatki bezosobowe (m.in. umowy zlecenia, o dzieło)
- inne wydatki przeznaczone na działalność statutową placówek oświatowych.

Powyższe rachunki zostały utworzone w:
szkołach podstawowych:
- Szkole Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach,
- w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie,
- Szkole Podstawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Przyłękach,
 gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 224 800,00 zł,
Gminnym Przedszkolu „Wróżka” w Białych Błotach, gdzie kwota dochodów 
i wydatków wynosi 279 020,00 zł,
Publicznym Gimnazjum im. M. Rejewskiego w Białych Błotach, gdzie kwota dochodów i wydatków wynosi 66 100,00 zł.


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
 
Jacek Grzywacz


Załączniki:
Załącznik nr 1 (40kB) pdf
Załącznik nr 2 (69kB) pdf
Załącznik nr 3 (46kB) pdf
Załącznik nr 4 (20kB) pdf
Załącznik nr 5 (33kB) pdf
Załącznik nr 5a (34kB) pdf
Załącznik nr 5b (36kB) pdf
Załącznik nr 6 (40kB) pdf
Załącznik nr 6a (30kB) pdf
Załącznik nr 7 (24kB) pdf
Załącznik nr 7a (26kB) pdf
Załącznik nr 8 (34kB) pdf
Załącznik nr 9 (19kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 stycznia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (3 lutego 2015, 10:12:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 953