Uchwała Nr RGK.0007.63.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowośc

Uchwała Nr RGK.0007.63.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 maja 2015 r.
w sprawie nadania nazwy skweru w miejscowości Murowaniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać nazwę skweru „Skwer Powstańców Wielkopolskich” działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 116/8 w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.63.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 maja 2015 r.
plik do pobrania (178kB) pdf

Uzasadnienie
Konieczność nadania nazwy skweru stanowiącego własność Gminy Białe Błota oznaczonego ewidencyjnie jako działka nr 116/8 w miejscowości Murowaniec, jest konsekwencją wpływu do Urzędu Gminy Białe Błota wniosku Towarzystwa Pamięci PowstaniaWielkopolskiego upamiętniającego miejsce bitwy pod Murowańcem w czerwcu 1919 r. podczas Powstania Wielkopolskiego oraz strajku szkolnego z lat 1905-06. We wniosku zaproponowano nazwę skweru „Skwer Powstańców Wielkopolskich".
Wyżej wymienioną nazwę pozytwnie zaopiniował sołtys Murowańca oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami: z 2013 r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 maja 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (3 czerwca 2015, 08:58:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486