Uchwała nr RGK.0007.79.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie [...].

Uchwała nr RGK.0007.79.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2015

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130,poz. 871) uchwala się, co następuje:


§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota”, przyjętej uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr XLVI/504/2010 z dnia 28 maja 2010r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota, w granicach określonych na rysunku planu.
2. Integralne części uchwały stanowią:
1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1, z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota;
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, jako załącznik nr 3.
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie – należy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 ust. 1;
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Białe Błota, stanowiącą tekst planu;
3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu wykonany na mapie w skali 1: 1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na którym przedstawiono ustalenia planu w formie graficznej;
4) terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym w uchwale przeznaczeniu oraz warunkach i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz posiada oznaczenie złożone z numeru porządkowego i symbolu literowego;
5) linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – należy przez to rozumieć linię przedstawioną na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, ustalonych w planie;
6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, przedstawioną na rysunku planu stanowiącą granicę obszaru, na którym z zachowaniem ustaleń planu oraz przepisów odrębnych, dopuszcza się sytuowanie budynków,
7) funkcjach usługowych o nieuciążliwym charakterze – należy przez to rozumieć funkcje usługowe, które nie powodują okresowych lub stałych uciążliwości dla funkcji mieszkaniowych, a tym samym nie naruszają uzasadnionych interesów osób trzecich, w szczególności z powodu hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania elektroenergetycznego a także zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby oraz zanieczyszczenia odpadami itp., zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) funkcjach usługowych, które służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców – należy przez to rozumieć funkcje usługowe m.in. z zakresu handlu, gastronomii, obsługi pocztowej, bankowej i ubezpieczeniowej, opieki zdrowotnej, socjalnej, pozaszkolnych form edukacji, a także usługi naprawy i konserwacji artykułów użytku osobistego i domowego, usługi fryzjerskie i kosmetyczne oraz działalności związane z wykonywaniem wolnych zawodów (np. pracownie projektowe, artystyczne itp.).
2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w uchwale, należy rozumieć zgodnie z pojęciami i określeniami funkcjonującymi w przepisach szczegółowych, w tym przepisach Prawa budowlanego lub w przepisach odrębnych.
§ 3. 1. Ustalenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenu następuje
w oparciu o:
1) ogólne i szczegółowe ustalenia planu, określone w rozdziale 2 i 3 uchwały.
2) oznaczenia graficzne, określone na rysunku planu;
2. Identyfikacja i powiązanie określonej nieruchomości z rysunkiem i tekstem planu następuje w oparciu o oznaczenia przedstawione w formie symboli literowych i numerów wyróżniających teren spośród innych terenów, w granicach obszaru objętego planem.
§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu stanowią obowiązujące ustalenia planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linia rozgraniczającae tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;
4) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2. Następujące oznaczenia graficzne zawarte na rysunku planu, jako informacyjne, nie stanowią obowiązujących ustaleń planu:
1) granica pasa technologicznego napowietrznych elektroenergetycznych linii przesyłowych o napięciu 220kV
i 440kV;
2) orientacyjna granica działki budowlanej.
Rozdział 2.
Ogólne ustalenia planu
§ 5. Ogólne ustalenia planu obowiązują dla wszystkich terenów położonych w granicach obszaru objętego planem, o ile ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej.
§ 6. W granicach obszaru objętego planem wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczony symbolem MN-U,
b) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uzupełniających funkcji usługowych, oznaczony symbolem MN/U,
c) teren rolniczy, oznaczony symbolem R,
d) teren drogi publicznej – ulica klasy dojazdowej, oznaczony symbolem KD-D,
e) teren drogi publicznej – ulica klasy dojazdowej stanowiącej ciąg pieszo-jezdny, oznaczona symbolem KDX.
§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :
1) wymagana realizacja zabudowy o wysokich walorach architektonicznych, zharmonizowanej z otaczającym krajobrazem;
2) zespół budynków zlokalizowanych w granicach działki budowlanej (np. budynek mieszkalny, gospodarczy, garażowy) powinien charakteryzować się jednolitą formą architektoniczną, w szczególności w zakresie kształtu dachu, rodzaju zastosowanych materiałów elewacyjnych i wykończeniowych, itp.;
3) obowiązuje sytuowanie nowych, a także odbudowa i rozbudowa istniejących budynków z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na rysunku planu; odległości zabudowy od linii elektroenergetycznych z zachowaniem przepisów odrębnych;
4) linia zabudowy określona na rysunku planu nie odnosi się do:
a) podziemnych części budynku znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu,
b) okapów, gzymsów, rynien, rur spustowych, podokienników, warstw ocieplających ściany budynku, detali wystroju architektonicznego itp., które mogą wykraczać poza linię zabudowy o nie więcej niż 0,8 m, o ile ich obrys nie przekracza linii rozgraniczającej,
c) części budynku, takich jak balkony, galerie, tarasy, wykusze, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy itp., które mogą wykraczać poza linię zabudowy, o nie więcej niż 1,5 m, o ile ich obrys nie przekracza linii rozgraniczającej,
d) obiektów małej architektury oraz miejsc do czasowego gromadzenia odpadów stałych (zadaszonych osłon),
e) obiektów infrastruktury technicznej,
5) w zakresie umieszczania nośników reklamowych obowiązuje zakaz:
a) umieszczania nośników reklamowych na elewacjach budynków w sposób zmieniający lub zakrywający elementy wystroju architektonicznego,
b) umieszczania nośników reklamowych w sposób uniemożliwiający prawidłowe korzystanie z terenu, budynku i poszczególnych pomieszczeń (np. ograniczający doświetlenie pomieszczeń);
c) lokalizacji reklam nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu lub prowadzoną działalnością, w tym na terenach (na terenie, budynkach i elementach małej architektury), w granicach których nie jest prowadzona żadna działalność usługowa,
6) obowiązuje sytuowanie nośników reklamowych w sposób uporządkowany i estetyczny, w nawiązaniu do elementów wystroju architektonicznego i kompozycji elewacji budynku lub na wspólnym nośniku wyznaczonym dla wszystkich szyldów i reklam.
§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) obowiązuje zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych, z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) w rozumieniu przepisów dotyczących ochrony przed hałasem, tereny oznaczone symbolami MN-U i MN/U należy odpowiednio kwalifikować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi, obowiązują zasady dotyczące budowy i lokalizacji sieci uzbrojenia terenu zgodnie w wymogami określonymi w przepisach odrębnych.
§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
§ 10. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: tereny oznaczone symbolami KD-D i KDX stanowią przestrzenie publiczne, które należy zagospodarować zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu oraz przepisami odrębnymi.
§ 11. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych:
1) w granicach obszaru objętego planem nie występują tereny górnicze;
2) w granicach obszaru objętego planem nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
3) w granicach obszaru objętego planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.
§ 12. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
1) nie wyznacza się granic obszarów wymagających scaleń i podziałów nieruchomości;
2) w przypadku przeprowadzania scalenia i podziału nieruchomości na podstawie przepisów odrębnych określa się następujące parametry działek :
a) minimalna powierzchnia działki – 800m2;
b) minimalna szerokość frontu działki - nie mniejsza niż 21m;
c) kąt położenia bocznych granic działki w stosunku do pasa drogowego - od 850 do 950.
§ 13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy:
1) zgodnie z Prawem lotniczym wysokość n.p.m. obiektów budowlanych wraz z umieszczonymi na nich urządzeniami, w szczególności antenami, reklamami itp. oraz obiektów naturalnych nie może przekroczyć rzędnej wysokościowej wyznaczonej przez powierzchnie ograniczające określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz-Szwederowo;
2) na terenie położonym w pasie technologicznym napowietrznych elektroenergetycznych linii przesyłowych o napięciu 220kV i 440kV, którego granicę przedstawiono na rysunku planu, obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów zgodnie z przepisami odrębnym.
§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) system komunikacji tworzą:
a) ulice klasy dojazdowej, oznaczone symbolami KD-D,
b) ulice klasy dojazdowej stanowiące ciągi pieszo-jezdne, oznaczone symbolem KDX,
2) dopuszcza się etapowanie budowy i rozbudowy ulic;
3) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe, zatoki autobusowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji.
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) dopuszcza się utrzymanie, remonty, rozbudowy, przebudowy i rozbiórki istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
2) obowiązuje zaopatrzenie w wodę z istniejącej zbiorczej sieci wodociągowej poprzez istniejące i projektowane odcinki sieci wodociągowej rozdzielczej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) obowiązuje odprowadzanie ścieków komunalnych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków , zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) obowiązuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, w tym pochodzących z utwardzonych, nieprzepuszczalnych nawierzchni ulic, parkingów i placów gospodarczych, do zbiorczej kanalizacji deszczowej zgodnie z przepisami odrębnymi; wody pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych, ujęte w system kanalizacyjny, wymagają oczyszczenia zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z dachów na teren działki lub wykorzystania do drugorzędnych celów użytkowych;
7) dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną na zasadach indywidualnych z możliwością wykorzystania gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej, źródeł energii odnawialnej (np. poprzez zastosowanie indywidualnych kolektorów słonecznych, pomp ciepła, itp.) oraz innych paliw przy zastosowaniu instalacji i urządzeń wykorzystujących niskoemisyjne technologie spalania oraz umożliwiające osiągnięcie jak najwyższej sprawności w procesie uzyskania energii cieplnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;
8) zaopatrzenie w gaz z istniejących i projektowanych gazociągów niskiego, średniego ciśnienia, zgodnie z przepisami odrębnymi;
9) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną obowiązuje zasilanie obiektów z istniejących i projektowanych linii kablowych niskiego napięcia wyprowadzonych z istniejącej stacji transformatorowej „Kruszyn Krajeński III”, zlokalizowanej poza północną granicą opracowania planu, po jej przebudowie do gabarytu 400 kVA oraz
z projektowanej stacji transformatorowej słupowej, której lokalizacja jest przewidywana na działce nr 162/29, położonej poza północną granicą opracowania planu;
10) dopuszcza się zasilanie obiektów z wykorzystaniem ogniw (paneli) fotowoltaicznych na zasadach indywidualnych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
11) w zakresie telekomunikacji obowiązuje podłączenie do linii i urządzeń sieci telekomunikacyjnej poprzez istniejącą lub projektowaną sieć telekomunikacyjną lub odbiór/przekaz sygnału za pomocą indywidualnych – abonenckich urządzeń odbiorczych;
12) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej.
§ 16. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się zagospodarowanie i użytkowanie terenów w dotychczasowy sposób.
§ 17. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonych w obszarze planu: 30% .
Rozdział 3.
Szczegółowe ustalenia planu
§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 2.MN-U, 5.MN-U, 9.MN-U ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej,
b) ustalone funkcje mogą występować łącznie w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni terenu i zabudowy lub samodzielnie,
c) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych o nieuciążliwym charakterze, które służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców,
d) obowiązuje zakaz sytuowania funkcji usługowych związanych ze zbieraniem odpadów, demontażem pojazdów oraz z obsługą pojazdów (stacji paliw, stacji kontroli i/lub obsługi pojazdów, lakierni, wulkanizacji), a także hodowli zwierząt,
2) zasady i warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) w granicach działki budowlanej obowiązuje zabudowa wyłącznie jednym budynkiem z pomieszczeniami mieszkalnymi,
b) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych i garażowych zarówno w wydzielonych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, jak i w budynku wolnostojącym,
c) funkcje gospodarcze należy lokalizować w budynku mieszkalnym lub realizować w powiązaniu z funkcjami garażowymi lub usługowymi,
d) dopuszcza się sytuowanie zabudowy usługowej i garażowo-gospodarczej bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
e) miejsca parkingowe dla obsługi zabudowy usytuowanej w granicach danej działki budowlanej należy lokalizować w granicach tej działki w formie miejsc postojowych sytuowanych na powierzchni terenu lub w budynku;
f) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wysokość budynków mieszkalnych - do 9.5m (max. dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe),
b) wysokość budynków usługowych - do 4.5m (max. jedna kondygnacja nadziemna),
c) wysokość budynków garażowo-gospodarczych – do 4,5 m (max. jedna kondygnacja nadziemna),
d) obowiązuje realizacja dachów stromych o kącie nachylenia połaci dachu min. 20 stopni, z pokryciem dachowym o stonowanej kolorystyce zieleni, czerni, szarości lub naturalnych materiałów ceramicznych;
e) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 20%,
f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 30 %,
g) intensywność zabudowy – od 0.1 do 0.9,
h) w granicach działki budowlanej należy wyznaczyć co najmniej:
- jedno miejsce postojowe przypadające na jedno mieszkanie,
- jedno miejsce postojowe o charakterze ogólnodostępnym, przypadające na każde 40m2 powierzchni użytkowej usług.
§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.MN/U, 3.MN/U, 4.MN/U, 6.MN/U, 7.MN/U, 8.MN/U ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uzupełniających funkcji usługowych,
b) dopuszcza się lokalizację uzupełniających funkcji usługowych o nieuciążliwym charakterze, które służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców;
c) obowiązuje zakaz sytuowania funkcji usługowych związanych ze zbieraniem odpadów, demontażem pojazdów oraz z obsługą pojazdów (stacji paliw, stacji kontroli i/lub obsługi pojazdów, lakierni, wulkanizacji), a także hodowli zwierząt,
2) zasady i warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) w granicach działki budowlanej obowiązuje zabudowa wyłącznie jednym budynkiem z pomieszczeniami mieszkalnymi,
b) dopuszcza się lokalizację funkcji usługowych i garażowych:
- w wydzielonych pomieszczeniach budynku mieszkalnego,
- w budynku wolnostojącym, pod warunkiem dostosowania jego formy architektonicznej do charakteru budynku mieszkalnego, m.in. w zakresie geometrii dachu i wykorzystania materiałów elewacyjnych,
c) funkcje gospodarcze należy lokalizować w budynku mieszkalnym lub realizować w powiązaniu z funkcjami garażowymi lub usługowymi,
d) dopuszcza się sytuowanie zabudowy garażowo-gospodarczej przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m od granicy działki,
e) miejsca parkingowe dla obsługi zabudowy usytuowanej w granicach danej działki budowlanej należy lokalizować w granicach tej działki w formie miejsc postojowych sytuowanych na powierzchni terenu lub w budynku;
f) obsługa komunikacyjna terenu z przyległych dróg publicznych.
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) powierzchnia wykorzystywana dla funkcji uzupełniających nie może przekraczać 40% powierzchni terenu lub całkowitej powierzchni użytkowej budynków,
b) wysokość budynków mieszkalnych - do 9.5m (max. dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze użytkowe),
c) wysokość budynków usługowych - do 4.5m (max. jedna kondygnacja nadziemna),
d) wysokość budynków garażowo-gospodarczych – do 4,5 m (max. jedna kondygnacja nadziemna),
e) obowiązuje realizacja dachów stromych o kącie nachylenia połaci dachu min. 20 stopni, z pokryciem dachowym o stonowanej kolorystyce zieleni, czerni, szarości lub naturalnych materiałów ceramicznych;
f) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 20%, z wyłączeniem działek dla których wskaźnik ten nie może być spełniony z uwagi na istniejącą zabudowę
i zagospodarowanie terenu,
g) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40 %,
z wyłączeniem działek dla których wskaźnik ten nie może być spełniony z uwagi na istniejącą zabudowę
i zagospodarowanie terenu,
h) intensywność zabudowy – od 0.1 do 0.9,
i) w granicach działki budowlanej należy wyznaczyć co najmniej:
- jedno miejsce postojowe przypadające na jedno mieszkanie,
- jedno miejsce postojowe o charakterze ogólnodostępnym, przypadające na każde 40m2 powierzchni użytkowej usług.
§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 10.R ustala się:
1) przeznaczenie terenu: teren rolniczy;
2) warunki i zasady zagospodarowania terenu:
a) obowiązuje rolnicze użytkowanie terenu,
b) dopuszcza się zagospodarowanie terenu zielenią ozdobną,
c) teren położony jest w granicach pasa technologicznego napowietrznych elektroenergetycznych linii przesyłowych o napięciu 220kV i 440kV, gdzie obowiązuje zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnym.
§ 21. Dla terenów oznaczonych symbolami 11.KD-D, 12.KD-D, 13.KD-D, 14.KD-D, 15.KD-Dustala się:
1) przeznaczenie terenu : teren drogi publicznej - ulica klasy dojazdowej;
2) warunki, zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) ulica jednojezdniowa z obustronnymi chodnikami, z dopuszczeniem budowy zatok postojowych,
b) dopuszcza się jednoprzestrzenny układ ulicy,
c) szerokość w liniach rozgraniczających, zmienna zgodnie z rysunkiem planu:
- dla terenu oznaczonego symbolem 12.KD.D (fragment ul. Leśnej) - nie mniejsza niż 6m,
- dla terenów oznaczonych symbolami 11.KD-D (ul. Osiedlowa), 13.KD-D, 14.KD-D, 15.KD-D - nie mniejsza niż 9m,
d) dopuszcza się przebudowę drogi i jej remonty.
§ 22. Dla terenów oznaczonych symbolami 16.KDX, 17.KDX, , 18.KDXustala się:
1) przeznaczenie terenu : teren drogi publicznej - ulica klasy dojazdowej stanowiąca ciąg pieszo-jezdny;
2) warunki, zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wymagana realizacja ciągu pieszo-jezdnego w układzie jednoprzestrzennym,
b) szerokość w liniach rozgraniczających, zmienna zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż 7.5m,
c) dopuszcza się przebudowę ciągu pieszo-jezdnego i jego remonty.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 23. Traci moc Uchwała Nr VI/23/99 Rady Gminy w Białych Błotach z dnia 28 stycznia 1999r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej – wieś Kruszyn Krajeński (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 33 poz. 215 z 1999r.), w granicach obszaru objętego uchwałą.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załączniki:
Załącznik nr 1 (1400kB) pdf
Załącznik nr 2 (42kB) pdf
Załącznik nr 3 (52kB) pdf

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej
i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota sporządzono w związku z realizacją uchwały Nr XXXVI/408/2009 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 września 2009r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota..
Obszar sporządzenia planu o powierzchni ok. 8.7 ha, położony w południowej części miejscowości Kruszyn Krajeński, w rejonie ulicy Białobłockiej i Osiedlowej, obejmuje niewielki zespół zabudowy jednorodzinnej, a także tereny odłogowanych gruntów rolnych, porośniętych roślinnością łąkową
i ruderalną. Z obszarem opracowania planu sąsiadują tereny zabudowy jednorodzinnej oraz obszary leśne.
Opracowywany plan stanowi zmianę aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej – wieś Kruszyn Krajeński, przyjętego Uchwałą
Nr VI/23/99  Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 stycznia 1999r. (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Kujawsko-pomorskiego z dnia 17 maja 1999r. Nr 33, poz. 215). Przystąpienie do sporządzenia nowego planu miejscowego uzasadnione było potrzebą umożliwienia w oparciu o zapisy nowego planu lokalizacji obiektów usługowych
z zakresu np. handlu, gastronomii, oświaty czy zdrowia, niezbędnych dla zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych i funkcjonalnych mieszkańców. Obowiązujący plan miejscowy dopuszczał wyłącznie lokalizację budynków mieszkalnych z uzupełniającymi funkcjami usługowymi, co zasadniczo ograniczało możliwość wyposażenia tworzącej się jednostki mieszkaniowej w niezbędne zaplecze usługowe.
Celem opracowania planu jest określenie przeznaczenia oraz zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, stanowiących  podstawę do prowadzenia działalności inwestycyjnej na obszarze objętym planem i zagospodarowania obszaru zgodnie z założeniami polityki przestrzennej Gminy Białe Błota określonej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z zachowaniem  zasad ładu przestrzennego i poszanowaniem wartości krajobrazowych obszaru.
Zgodnie z ustaleniami planu teren objęty jego granicami przeznaczono na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem uzupełniających funkcji usługowych o nieuciążliwym charakterze, które służą zaspokajaniu podstawowych potrzeb mieszkańców (1.MN/U, 3.MN/U, 4.MN/U, 6.MN/U, 7.MN/U, 8.MN/U), a także zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (2.MN-U, 5.MN-U, 9.MN-U), przy założeniu, że obie funkcje są równorzędne, zatem mogą występować łącznie w dowolnych proporcjach w stosunku do powierzchni terenu i zabudowy lub samodzielnie. Część terenu pozostawiono jak i w obowiązującym planie miejscowym w dotychczasowym użytkowaniu jako teren rolniczy, z uwagi na przebieg napowietrznych elektroenergetycznych linii przesyłowych o napięciu 220kV, 440kV i położenie terenu w granicach ich pasa technologicznego, co zgodnie z obowiązującymi przepisami wyklucza możliwość realizacji zabudowy. W planie ustalono zasady obsługi komunikacyjnej obszaru zabudowy, określając szczegółowo lokalizację i parametry projektowanych dróg dojazdowych - 11.KD-D (ul. Osiedlowa), 12.KD-D (ul. Leśna), 13.KD-D, 14.KD-D, 15.KD-D i ciągów pieszo-jezdnych (16.KDX, 17.KDX, 18.KDX), przyjmując w tym zakresie założenia aktualnie obowiązującego planu miejscowego. Na etapie opracowania planu w oparciu o przepisy § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn.zm), przeprowadzono analizę komunikacyjną, która wykazała, że przyjęte mniejsze szerokości ulic klasy dojazdowej w liniach rozgraniczających zapewniają możliwość umieszczenia elementów drogi i urządzeń z nią związanych, wynikających z ustalonych docelowych transportowych i innych funkcji powyższych dróg oraz istniejących uwarunkowań terenowych.
Na terenie objętym planem ustalono wymóg realizacji zabudowy o wysokich walorach architektonicznych, zharmonizowanej z otaczającym krajobrazem. Budynki zlokalizowane w granicach działki budowlanej (np. budynek mieszkalny, usługowy, garażowy) powinny charakteryzować się jednolitym charakterem formy architektonicznej, w szczególności w zakresie formy dachu, rodzaju zastosowanych materiałów elewacyjnych i wykończeniowych, itp.
a) Na terenach przeznaczonych na cele zabudowy plan dopuszcza sytuowanie budynków mieszkalnych w wysokości do dwóch kondygnacji nadziemnych, przy zachowaniu maksymalnej wysokości 9,5 m, a usługowych , garażowo-gospodarczych w wysokości 4.5m. Na omawianym terenie obowiązuje realizacja obiektów z dachami spadzistymi o kolorystyce naturalnych materiałów ceramicznych lub odcieni szarości, zieleni lub czerni. Plan ustala maksymalną powierzchnię zabudowy
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej w wysokości 20%, a minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w wysokości 40% (MN/U) i 30% (MN-U).
Na przedmiotowym terenie nie stwierdzono występowania szczególnie cennych elementów przyrodniczych, gatunków chronionych, ani obszarów i obiektów będących przedmiotem ochrony. Niemniej projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu, z uwagi na określone przeznaczenie, niską intensywność zabudowy i określone warunki zagospodarowania i użytkowania terenu, należy uznać za poprawne i nie zagrażające środowisku przyrodniczemu.
W myśl przepisów art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota sporządzono zgodnie z zapisami „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota”, przyjętej uchwałą Rady Gminy Białe Błota Nr XLVI/504/2010 z dnia 28 maja 2010r., odnoszącymi się do obszaru objętego planem. Zgodnie z ustaleniami studium  obszar opracowania planu położony jest w jednostce osadniczej w jednostce osadniczej 6 – Kruszyn Krajeński, Lipniki, w strefie mieszkalno-usługowej „6.M1”, gdzie obowiązuje:
- zabudowa rozproszona na dużych działkach, koncentracja zabudowy wzdłuż dróg gminnych bez konieczności wytwarzania regularnej pierzei, z wykorzystaniem istniejących wysp leśnych,
- ukształtowanie lokalnego centrum skupiającego usługi podstawowe.
W planie przyjęto także wartości poszczególnych wskaźników i parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodne z ustaleniami studium:
- minimalna powierzchnia działek 800 m2,
- maksymalna powierzchnia zabudowy na działce 20%,
- maksymalna wysokość zabudowy: 2 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe.
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) w trakcie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota, przeprowadzono postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Sporządzona na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prognoza oddziaływania na środowisko została opracowana zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 w/w ustawy, a zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie zgodnie z art. 53 uzgodniono z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Bydgoszczy oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Ponadto zgodnie z art. 54 ust 1 w/w ustawy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą został pozytywnie zaopiniowany przez w/w organy.
Przy opracowaniu planu zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu miejscowego.  Zgodnie z 17 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podano do publicznej wiadomości o przystąpieniu do opracowania projektu planu i możliwości składania wniosków do w/w dokumentu, a także o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. Zgodnie z wymogami art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski, które wpłynęły w okresie ich zbierania tj. w okresie od 23 grudnia 2010r. do 24 stycznia 2011r., zostały rozpatrzone przez Wójta Gminy Białe Błota w ustawowym terminie tzn. przed 14 lutego 2011r., a ich treść została uwzględniona w projekcie planu miejscowego.
Po zaopiniowaniu i uzgodnieniu projekt planu przez organy i instytucje do tego uprawnione, zgodnie z przepisami art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podano do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu oraz o możliwości składania uwag. W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, tj. w dniach od 15 maja 2015r. do 15 czerwca 2015r.  oraz w ustawowo określonym terminie zgłaszania uwag do projektu planu tj. do dnia 29 czerwca 2015r., nie wniesiono uwag do projektu planu. Wobec powyższego nie zaistniała konieczność dokonania czynności, o których mowa w art. 17 pkt 12, 13 i 14 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w związku z powyższym nie przedstawia się Radzie Gminy Białe Błota listy nieuwzględnionych uwag i dokonania przez Radę rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z powyższym, zaistniały okoliczności prawne pozwalające na przedłożenie do uchwalenia Radzie Gminy Białe Błota projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Białobłockiej i Osiedlowej w miejscowości Kruszyn Krajeński, Gmina Białe Błota i zakończenia procedury formalno-prawnej sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (7 lipca 2015, 12:18:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 438