Uchwała nr RGK.0007.82.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty [...]

Uchwała Nr RGK.0007.82.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, 1072) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz.U. z 2013r. poz. 1457) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.150.2011 z dnia 27 października 2011r. w sprawie   ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat zmienionej uchwałą Rady Gminy Nr RGK.0007.172.2011 z dnia 13 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym prowadzonym przez gminę Białe Błota oraz warunków zwolnienia z ponoszonych opłat wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 oraz dodaje się ust.2 i 3 w następującym brzmieniu:
„2. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty określonej w § 1 dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej w wysokości 50%.
3. Wniosek o częściowe zwolnienie z opłat może dotyczyć tylko jednej okoliczności uzasadniającej częściowe zwolnienie.”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W myśl art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) rada gminy może określić w drodze uchwały warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Do ponoszenia wymienionych opłat zobowiązani są rodzice (opiekunowie prawni) dziecka. Opłaty te wnoszone są na rzecz gminy (art. 59 ust. 1 ustawy). W przypadku częściowego zwolnienia z opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, gmina dopłaca kwotę stanowiącą wysokość zniżki, wyrównując opłatę do pełnej wysokości. Zmienia się uchwałę w związku  ze zmianą uchwały w sprawie przyjęcia samorządowego programu przyznającego uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Białe Błota nr RGK.0007.44.2015r. z dnia 28 kwietnia i uchwala się częściowe warunki zwolnienia z opłat dla posiadaczy Białobłockiej Karty Rodziny Wielodzietnej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 czerwca 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (7 lipca 2015, 12:30:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 428