Uchwała nr RGK.0007.94.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 25 sierpnia 2015 w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Uchwała nr RGK.0007.94.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 sierpnia 2015

w sprawie aktualizacji podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania.

Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 ze zm: Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, po. 951, poz. 1529, z 2014 r. poz. 179, poz. 180, poz. 1072, z 2015 r. poz. 1043, poz. 1044), na wniosek Wójta Gminy Białe Błota, Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Dokonuje się aktualizacji opisów granic stałych obwodów głosowania oraz zmiany nazwy siedziby obwodowej komisji wyborczej określonych w uchwale Nr RGK.0007.6.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie podziału gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. poz. 670), zmienionej uchwałą nr RGK.0007.32.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie aktualizacji podziału gminy na stale obwody głosowania (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1320) poprzez:
1) dopisanie do granic obwodu głosowania nr 10 z siedzibą w Łochowicach ulicy  Jachtowej ;
2) dopisanie do granic obwodu głosowania nr 1 z siedzibą w Białych Błotach  ulicy aleja Ofiar Hitleryzmu ;
3) zmianę nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Murowańcu .
2. Jednolity podział gminy Białe Błota na stałe obwody głosowania, uwzględniający zmiany wymienione w ust. 1, zawiera załącznik do  niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko - Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota .
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.94.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 25 sierpnia 2015 r.
plik do pobrania (29kB) pdf

Uzasadnienie
Przepis art.12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 112 ze zm.) upoważnia radę gminy do dokonania aktualizacji w podziale gminy na stałe obwody głosowania, poprzez podjęcie stosownej uchwały.
Uchwała niniejsza stanowi realizację ww. przepisów prawnych przez Radę Gminy Białe Błota tj.:
1) w obwodzie głosowania nr 10 z siedzibą w Łochowicach dokonano aktualizacji poprzez dopisanie ulicy Jachtowej - uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007. .2015 z dnia 25 sierpnia 2015 r.
2) w obwodzie głosowania nr 1 z siedzibą w Białych Błotach dokonano aktualizacji poprzez dopisanie ulicy aleja Ofiar Hitleryzmu - uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.92.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.
3) zmiana nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Murowańcu z Parafialny Punkt Przedszkolny na świetlica wiejska
W tym stanie rzeczy powyższe aktualizacje w podziale na stale obwody głosowania są uzasadnione.
Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (25 sierpnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (31 sierpnia 2015, 13:45:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 374