Uchwała nr RGK.0007.100.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli[...]

Uchwała nr RGK.0007.100.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 września 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 54 ust. 3 i 7 w związku z art. 30 ust. 6a i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 416) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z 2014 r. poz. 7, 811, z 2015 r. poz. 357) w uzgodnieniu z Wolnym Związkiem Zawodowym „Solidarność – Oświata”, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, uchwala się, co następuje:


§ 1. Załącznik do uchwały nr XXX/329/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, zmienionej uchwałą RGK.0007.100.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, otrzymuje nowe brzmienie o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Uzasadnienie
Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły zobowiązane są do uchwalenia regulaminu przyznawania wysokości stawek dodatków do wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość, a także warunki przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego. W związku z rozwojem demograficznym gminy i zwiększeniem liczby oddziałów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmnia Białe Błota, dla dostosowania przepisów do rzeczywistej sytuacji należało uszczegółowić regulamin w zakresie dodatków funkcyjnych. Z dniem 1 września 2016 r. na mocy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw szkoły z oddziałami przedszkolnymi przekształcane są w zespoły szkół. W związku z powyższym opis stanowiska dostosowano do wprowadzanych zmian. Miesięczną kwotę dodatku dla wychowawcy klasy lub oddziału ustalono na 160 zł. Zmiana ta wynika z protokołu uzgodnień ze związkami zawodowymi z dnia 19 sierpnia 2014 r. Zgodnie z art. 30 ust. 6a ustawy, projekt uchwały uzgodniony został ze związkami zawodowymi działającymi w szkołach gminy Białe Błota.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Załącznik:
plik do pobrania (16kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (5 października 2015, 14:01:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 682