Uchwała nr RGK.0007.107.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 września 2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała nr RGK.0007.107.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 września 2015

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 460 ze zm. poz. 774, poz. 870) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


§ 1.  W uchwale nr RGK.0007.101.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012 roku
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1. pkt 65, otrzymuje brzmienie:
„§ 1. pkt 65 ul. Paderewskiego w m. Białe Błota od zjazdu z węzła drogowego LOTNISKO na drodze krajowej Nr 25 do zakończenia drogi przy lotnisku w Bydgoszczy im. Ignacego Paderewskiego, przebieg po terenie działki nr: 890/4 obręb ewidencyjny Białe Błota gmina Białe Błota; załącznik graficzny Nr3”.
2.  Zmienia się treść Załącznika graficznego nr 3, który po zmianie otrzymuje treść zgodnie
z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik plik do pobrania plik do pobrania (349kB) pdf

Uzasadnienie
W uchwale nr RGK.0007.101.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych błędnie został określony przebieg ulicy Paderewskiego
w miejscowości Białe Błota. Zgodnie z art. 2a ust. 2 ustawy o drogach publicznych drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.
Z przedmiotowego uregulowania jednoznacznie wynika, co że drogi gminne muszą stanowić własność gminy. Zatem droga, która nie jest własnością gminy nie może być drogą gminną i z tego powodu nie może być zaliczona do kategorii dróg gminnych. Działka oznaczona numerem: 878/4 położona
w obrębie ewidencyjnym Białe Błota gmina Białe Błota jest własnością Starosty Bydgoskiego
w związku z powyższym nie może stanowić część drogi gminnej zaliczonej do kategorii drogi publicznej.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 września 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (5 października 2015, 14:07:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345