UCHWAŁA NR RGK.0007.119.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2016 rok.

UCHWAŁA NR RGK.0007.119.2015
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2016 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1381, zm. z 2014 r. poz. 40 oraz zm z 2015 r. poz. 1045) uchwala się, co następuje:
§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2016 na obszarze Gminy Białe Błota, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. poz. 1025) z kwoty 53,75 zł za 1dt do kwoty 51,15 zł za 1 dt.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.1381, oraz z 2014 r. poz. 40 ze zm.) podatek rolny oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 19 października 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 20 października 2015 r. poz. 1025, ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która wyniosła 53,75 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równowartością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal. Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada gminy ma prawo obniżyć średnią cenę skupu, o której mowa wyżej na terenie działania tej rady do celów obliczania podatku rolnego na rok 2016. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2016 r. została
obniżona i ustalona na kwotę 51,15 zł. za 1dt. Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania
podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy w 2016 roku. Projekt uchwały zgłoszono Kujawsko Pomorskiej Izbie Rolniczej do zaopiniowania, stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 1079).

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2015, 11:49:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 370