UCHWAŁA NR RGK.0007.121.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

UCHWAŁA NR RGK.0007.121.2015
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty targowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych ) (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.: z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz. 1777) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Białe Błota wprowadza się opłatę targową.
§ 2. Określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Białe Błota:
1) przy sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, skrzynki, wózka ręcznego itp. od jednej osoby - 6,00 zł;
2) przy sprzedaży z samochodu osobowego - 21,00 zł;
3) przy sprzedaży z innych samochodów niż wymienionych w pkt 2, przyczep, naczep - 40,00 zł;
4) przy sprzedaży ze straganów, stołów, namiotów itp. od zajętej powierzchni:
a) do 5 m2 włącznie - 13 zł ;
b) powyżej 5 m2 do 10 m2 włącznie - 23 zł;
c) powyżej 10 m2 do 15 m2 włącznie - 34 zł;
d) powyżej 15 m2 - 41 zł .
§ 3. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej powierza się sołtysom poszczególnych sołectw Gminy Białe Błota, przy czym każdy sołtys jest inkasentem na terenie swojego sołectwa.
3. Ustala się wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej w wysokości 10 % pobranych opłat targowych.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni na rachunek Gminy Białe Błota.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.99.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie
Uchwała zastępuje Uchwałę Nr RGK.0007.99.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2013 r. w sprawie opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 listopada 2013 r. poz. 3345). Zmiana brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 849 ze zm.) dokonana w związku z wprowadzeniem  art. 9 pkt. 10 ustawy o zmianie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 1045), wprowadza fakultatywność opłaty targowej. Zgodnie z art. 15 ust. 1 zmienionej ustawy, Rada Gminy może na terenie gminy wprowadzić opłatę targową.
Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.) Minister Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz.735, ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, w tym opłaty targowej (art. 19  pkt 1) z uwzględnieniem wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Górna stawka opłaty targowej ustalona została na kwotę 758,47 zł. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015 r. opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 640, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. w stosunku do I półrocza 2014 r. wyniósł 98,8 (spadek cen o 1,2 %). Niniejszą uchwałą wprowadza się opłatę targową na terenie Gminy Białe Błota i ustala się stawki opłaty targowej, które stanowią podstawę do ustalenia dochodów własnych Gminy w tym zakresie.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2015, 12:05:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383