UCHWAŁA NR RGK.0007.122.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR RGK.0007.122.2015
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami:  poz. 1593 z 2015 r. poz. 87, 122, 1045, 1269) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się  stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny w wysokości 24,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery  złote  00/100), za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota,
b) zbieranych i odbieranych  w sposób selektywny w wysokości 12,00 zł (słownie: dwanaście  złotych  00/100), za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr RGK.0007.167.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2016 roku.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.)   z pobieranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi administracyjnej tego systemu. Po analizie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz przeprowadzonej  kalkulacji  ustalono nowe stawki, które pozwolą na finansowanie  systemu gospodarki odpadami z opłat wnoszonych przez mieszkańców.  Zgodnie z art. 6 k ust. 1  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) przyjęto wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości 24,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota, oraz zbieranymi i odbieranymiw sposób selektywny w wysokości 12,00 zł za miesiąc od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze gminy Białe Błota

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2015, 12:08:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480