UCHWAŁA NR RGK.0007.133.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

UCHWAŁA NR RGK.0007.133.2015
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ciele.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać nazwę ulicy „Życzliwa” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 11/72 w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.133.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2015 r.
plik do pobrania (81kB) pdf
 

Uzasadnienie
Konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi stanowiącej własność Gminy Białe Błota oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 11/72 w miejscowości Ciele, jest konsekwencją wpływu do Urzędu Gminy Białe Błota wniosku o nadanie nazwy ulicy dla przedmiotowej drogi.
Rada Sołecka zaproponowała i pozytwnie zaopiniowała nazwę ulicy "Życzliwa".
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2015, 12:13:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 369