UCHWAŁA NR RGK.0007.134.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

UCHWAŁA NR RGK.0007.134.2015
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się co następuje:
§ 1. Nadać nazwę ulicy „Leśnego Runa” drodze stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 322/9 i 322/7 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.134.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 24 listopada 2015 r.
plik do pobrania (136kB) pdf
 

Uzasadnienie
Konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi stanowiącej własność osoby prawnej oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 322/7 i 322/9 w miejscowości Zielonka, jest konsekwencją wpływu do Urzędu Gminy Białe Błota wniosku o nadanie nazwy ulicy przez właściciela nieruchomości.
We wniosku zaproponowano nazwę ulicy "Leśnego Runa".
Wyżej wymienioną nazwę pozytwnie zaopiniowała Rada Sołecka.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2015, 12:15:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409