UCHWAŁA NR RGK.0007.140.2015 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

UCHWAŁA NR RGK.0007.140.2015
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.: z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 849, ze zm.: z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 465, ze zm.: z 2015 r. poz. 1045), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości:
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN-1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
2) określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o nieruchomościach” (ZN-1/A) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości” (ZN-1/B), stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały;
5) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości –„Dane o podatnikach podatku” (ZN-1/C), stanowiący załącznik  Nr 5 do niniejszej uchwały. 
§ 2.  W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek rolny: 
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku rolnego (IR-1) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały;   
2) określa się wzór deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały; 
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o nieruchomościach rolnych” (ZR-1/A) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały;   
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek rolny – „Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym” (ZR-1/B), stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały. 
§ 3.  W zakresie wzorów informacji i deklaracji na podatek leśny:   
1) określa się wzór informacji w sprawie podatku leśnego (IL-1) stanowiący załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały;   
2) określa się wzór deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały; 
3) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o nieruchomościach leśnych” (ZL-1/A) stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały;
4) określa się wzór załącznika do informacji lub deklaracji na podatek leśny – „Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym” (ZL-1/B), stanowiący załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały.  
§ 4.  Traci moc Uchwała Rady Gminy Białe Błota Nr RGK.0007.59.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych opublikowana w Obwieszczeniu nr 8/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 6 maja 2014 roku, poz. 1490) ogłaszająca tekst jednolity Uchwały Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.163.2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmieniona Uchwałą nr RGK.0007.133.2012 z dnia 30 października 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych, zmieniona Uchwałą nr RGK.0007.127.2013 z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko -Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.   

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 Uzasadnienie
Zmiany w przepisach ustaw podatkowych, wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 1045),: artykułem 10 w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 849 ze zm.: z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777), artykułem 5 w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1381, ze zm.: z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r. poz. 1045), artykułem 29 w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 465, ze zm.: z 2015 r. poz. 1045), wymagają dostosowania przepisów obowiązujących od 01.01.2016 r. i naniesienia aktualnych zmian w informacjach i deklaracjach podatkowych.
Podatnik jest obowiązany przedstawić organowi podatkowemu dane uzasadniające powstanie obowiązku podatkowego. W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 107, poz. 1138), oraz zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o podatku leśnym, celem ustalenia prawidłowych wysokości zobowiązań podatkowych wprowadza się wzory informacji i deklaracji zawierające niezbędne dane do ustalania wymiaru zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym oraz identyfikacji podatnika.
Podjęcie przedmiotowej uchwały wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załączniki:
Załącznik nr 1 (296kB) pdf
Załącznik nr 2 (255kB) pdf
Załącznik nr 3 (134kB) pdf
Załącznik nr 4 (368kB) pdf
Załącznik nr 5 (184kB) pdf
Załącznik nr 6 (222kB) pdf
Załącznik nr 7 (292kB) pdf
Załącznik nr 8 (134kB) pdf
Załącznik nr 9 (188kB) pdf
Załącznik nr 10 (181kB) pdf
Załącznik nr 11 (254kB) pdf
Załącznik nr 12 (137kB) pdf
Załącznik nr 13 (159kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (24 listopada 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (2 grudnia 2015, 12:19:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 431