Uchwała Nr RGK.0007.143.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 8 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .

Uchwała Nr RGK.0007.143.2015
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 8 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota .

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 1 i art. 40, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:
§ 1.  W uchwale Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Białe Błota ( tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 1260 z dnia 10.04.2014 r.), zmieniony uchwałą Nr RGK.0007.164.2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 grudnia 2014 zmieniającą uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota wprowadza się następujące zmiany: w  § 26 skreśla się pkt 6. 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W Polsce w wyborach do rad gmin został zastosowany model demokracji pośredniej.
Demokracja pośrednia, inaczej zwana demokracją przedstawicielską jest rodzajem demokracji, gdzie decyzje podejmują przedstawiciele społeczeństwa wybrani w wyborach. Radni jako wybrani przedstawiciele mieszkańców gminy podejmują samodzielnie uchwały na sesjach rady gminy. Podejmowanie decyzji bezpośrednio przez obywateli poprzez ich udział w głosowaniu zastrzeżony został w innych sytuacjach np. na zebraniach wiejskich, w referendach. Radni zaś na sesji reprezentują mieszkańców, których bezpośredni udział w obradach sesji poprzez  możliwość bezpośredniego zadawania pytań, wniosków, składania oświadczeń, wygłaszania referatów nie jest wymagany przepisami prawa.
Udział mieszkańców w posiedzeniach rady gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminy obejmuje prawo obywateli do wstępu  na sesję rady gminy, uzyskania informacji w sprawach gminy w szczególności za pośrednictwem radnych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (8 grudnia 2015)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2015, 15:26:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 470