Uchwała Nr RGK.0007.3.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.

Uchwała Nr RGK.0007.3.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2015 r. poz. 1515, ze zm. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890)  oraz art 11 ust.1 i ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1457, ze zm. z 2015 r. poz. 1217, poz. 1045 )  , uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale nr Nr RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek Gminny w Łochowie oraz nadania mu statutu (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego  z 2014 r. poz. 1491) w rozdziale 1 w § 1 ust.1  otrzymuje brzmienie:
„1. Nazwa żłobka: Gminny Żłobek Integracyjny „U Misia” w Łochowie, zwany dalej żłobkiem.”.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Żłobek Gminny w Łochowie został utworzony na podstawie Uchwały Nr RGK.0007.169.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2011 r. Od początku istnienia i pracy, czyli od 30.04.2012 r. używa nazwy „U Misia”. Do nazwy tej przywykli rodzice, dzieci, społeczność lokalna. Nazwa jest prosta i dobrze kojarzy się każdemu dziecku. Podjęcie tej uchwały ma usankcjonować nazwę, która w środowisku lokalnym jest używana.
W Statucie jednostki były wymienione zadania ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych
W paragrafie 4 ust. 2 pkt. 2 Statutu Żłobka Gminnego w Łochowie, czytamy iż zadaniem żłobka jest zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć  zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, w tym niepełnosprawnego z uwzględnieniem rodzaju jego niepełnosprawności. Żłobek Gminny świadczy usługi dzieciom i rodzinom dzieci niepełnosprawnych. Na tej podstawie jest uznany jako żłobek integracyjny, dlatego do nazwy żłobka wprowadza się przymiotnik „integracyjny”.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (28 stycznia 2016, 14:53:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 325