Uchwała Nr RGK.0007.44.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.44.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 1515, ze zm., z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. u. z 2015 r. poz 460, ze zm., z 2015 r. poz. 774, poz. 870, poz. 1336, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2281) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:
§ 1.  Zmienia się § 2 ust. 2 Uchwały NR RGK.0007.15.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych na terenie Gminy Białe Błota, który otrzymuje następujące brzmienie:
„§ 2. 2 Za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczne stawki w następującej wysokości:
1) za zajęcie pobocza, chodnika, placu, ścieżki rowerowej oraz jezdni do 20% szerokości – 7 zł;
2) za zajęcie jezdni powyżej 20% szerokości do 50 % szerokości – 8 zł;
3) za zajęcie jezdni przekraczające 50% szerokości – 10 zł;
4) pozostałych elementów pasa drogowego, poza wymienionymi w pkt 1-3 – 7 zł.”.
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych wysokość opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych ustala rada gminy, dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego.
Dotychczas obowiązujące opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wynosiły:
1. za zajęcie pobocza, chodnika, placu, ścieżki rowerowej oraz jezdni do 20% szerokości – 35 zł,
2. za zajęcie jezdni powyżej 20% szerokości do 50% szerokości – 37 zł,
3. za zajęcie jezdni przekraczające 50% szerokości – 40 zł
4. pozostałych elementów pasa drogowego, poza wymienionymi w pkt 1-3 – 35 zł.
Wysokość opłaty wpływa na ilość inwestycji prowadzonych przez gestorów sieci (gazowych, elektroenergetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych) na terenie Gminy Białe Błota.
Zbyt wysokie opłaty przyczynią się do znacznego zmniejszenia inwestycji, które mają istotne znaczenie dla atrakcyjności terenu gminy dla potencjalnych inwestorów zarówno indywidualnych (budownictwo mieszkaniowe) jak i przedsiębiorców, jak również dla poziomu życia mieszkańców.
Obniżenie wysokości opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym nie wpłynie na obniżenie opłat dla urządzeń, dla których została wydana decyzja ustalająca wysokość opłaty.
Obniżenie wysokości opłat może przyczynić się do wzrostu ilości inwestycji przez gestorów sieci, co w części zrekompensuje obniżenie wpływów do budżetu gminy wynikających z obniżenia stawek.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 marca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2016, 07:53:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 609