Uchwała Nr RGK.0007.37.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Uchwała Nr RGK.0007.37.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kruszyn Krajeński.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami: z 2015r. poz. 1045, poz. 1890) uchwala się co następuje:
§ 1. Nadać nazwę ulicy „Przyjazna” drodze stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 216/62, 546/8 i 546/16 w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.37.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 marca 2016 r.
plik do pobrania (184kB) pdf

Uzasadnienie
Konieczność nadania nazwy ulicy dla drogi oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 216/62, stanowiącej własność Gminy Białe Błota oraz 546/8 i 546/16, stanowiącej własność osób fizycznych w miejscowości Kruszyn Krajeński, jest konsekwencją wpływu do Urzędu Gminy Białe Błota wniosku właścicieli nieruchomości o nadanie nazwy ulicy.
We wniosku zaproponowano nazwę ulicy "Przyjazna".
Wyżej wymienioną nazwę pozytywnie zaopiniowała Rada Sołecka.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 ze zmianami: z 2015r. poz. 1045, poz. 1890) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (11 kwietnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (11 kwietnia 2016, 08:46:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307