Uchwała Nr RGK.0007.45.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

Uchwała Nr RGK.0007.45.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 n ust.1  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć  pisemnie w Urzędzie Gminy Białe Błota lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem: www.epuap.gov.pl w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej jest zgodny z obowiązującym wzorem deklaracji w formie pisemnej;
2) deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usługi Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP, w następujących formach elektronicznych: doc, docx, gif, jpg/jpeg,  pdf, rtf, tif/tiff, xml;
3) deklaracje opatrywane są:
a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu  w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym lub
b) Profilem Zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4) odnośnik do usługi elektronicznego składania deklaracji udostępniony jest na stronach internetowych Urzędu Gminy Białe Błota oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Traci moc Uchwała NR RGK.0007.28.2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 21 marca 2013 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.45.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
plik do pobrania (67kB) pdf

Uzasadnienie
Rada Gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa w drodze uchwały  wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września  1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 2016 r., poz. 250) deklaracja może być składana  za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Deklaracja  została  opracowana w oparciu o szczegółowe  zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Zawiera objaśnienia dotyczące jej wypełnienia oraz pouczenie, że stanowi ona podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art 6n ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W uchwale określono warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzenie  nowego  wzoru  deklaracji jest konieczne w celu   zapewnienia prawidłowego obliczania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 kwietnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 kwietnia 2016, 14:20:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376