Uchwała Nr RGK.0007.46.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 kwietnia 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Uchwała Nr RGK.0007.46.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 kwietnia 2016 r.

uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r.  poz. 446), art. 90t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 ze zm. poz. 35, poz. 64, poz. 195) art. 31 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016 r.  poz.176) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę nr RGK.0007.28.2016 Rady Gminy Białe Błota z 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie  14 dni po jej ogłoszeniu.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W związku ze stanowiskiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym kwalifikacji uchwał w zakresie prawa miejscowego i wewnętrznego uchyla się uchwałę nr RGK.0007.28.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca w sprawie Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.
Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zgodnie z art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 ze zm. poz. 35, poz. 195). Program ten powinien być uchwalony osobną uchwałą, która nie będzie aktem prawa miejscowego.
Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy w tym stypendiów dla uczniów uzdolnionych jak również trybu postępowania w tych sprawach powinny zaś być uchwalone odrębną uchwałą będącą aktem prawa miejscowego na podstawie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 ze zm. poz. 35, poz. 195).

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (26 kwietnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (27 kwietnia 2016, 14:23:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 345