Uchwała nr RGK.0007.62.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat [...]

Uchwała nr RGK.0007.62.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 czerwca 2016

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Białe Błota , zobowiązani są do uiszczania opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi  z dołu  bez wezwania , jeden raz w miesiącu kalendarzowym w terminie do ostatniego dnia  każdego miesiąca kalendarzowego,  za który była świadczona usługa.
§ 2. 1. Opłata o której mowa w § 1, uiszczana będzie przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Białe Błota.
2. Indywidualny numer rachunku bankowego, o którym mowa w ust.1, właściciel nieruchomości otrzyma po złożeniu pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Traci moc Uchwała NR RGK.0007.149.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2012 r.  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Białe Błota.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojwództwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy określi,w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,  termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskaże czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.  Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane z dołu  jeden raz w miesiącu kalendarzowym, w terminie do ostatniego dnia  miesiąca kalendarzowego, za który była świadczona usługa, na indywidualny numer rachunku bankowego. Taki tryb uiszczania opłat został przyjęty w celu ułatwienia właścicielom nieruchomości systematycznego wywiązywania się z nałożonego na nich obowiązku,  jak też z uwagi na obowiązek bieżącego regulowania przez gminę płatności wynikających z podjętych zobowiązań związanych z realizacją ustawy. Z uwagi na wprowadzony obowiązek dostosowania dotychczasowych uchwał Rad Gmin  do zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dnia 28 listopada 2014r. ( Dz. U. 2015. 87), powyższe podjęcie uchwały jest uzasadnione. Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa osobna uchwała.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 czerwca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (1 lipca 2016, 12:48:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 326