Uchwała nr RGK.0007.63.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji [...]

Uchwała nr RGK.0007.63.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 czerwca 2016

zmieniająca uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) w związku z art. 13 ust. 2, art. 19 ust. 4 i art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 poz. 406, z 2014 poz. 423, z 2015 poz. 337, poz. 1505) uchwala się, co następuje:


§ 1. W załączniku do uchwały Nr RGK.0007.179.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu, zmienionej Uchwałą nr  RGK.0007.103.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu oraz uchwałą nr  RGK.0007.123.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 września 2012 r. zmieniającą uchwałę Rady Gminy Białe Błota w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oraz Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w jedną instytucję pod nazwą "Gminne Centrum Kultury" oraz nadania jej statutu uchyla się § 16.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

Uzasadnienie
W zwiazku ze zmianą przepisów wprowadzonych począwszy od 30.11.2015 r. ( Dz. U. z 2015 poz. 1505) zgodnie z  art 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej roczne sprawozdanie finansowe instytucji zatwierdza  organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
Powstała więc konieczność dostosowania Statutu Gminnego Centrum Kultury do zmienionych przepisów prawa.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 czerwca 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (1 lipca 2016, 12:50:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 337