Uchwała nr RGK.0007.113.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała nr RGK.0007.113.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 ze zm.: z 2016 r. poz. 1579) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 617, zm. z 2016 r. poz. 1579) uchwala się, co następuje:


§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2017 na obszarze Gminy Białe Błota, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. poz. 993) z kwoty 52,44 zł za 1dt do kwoty 51,15 zł za 1 dt. 
§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

  
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz 

Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 617, zm. z 2016 r. poz. 1579) podatek rolny oblicza się w oparciu o średnią cenę skupu żyta obliczone według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego komunikatem z dnia 18 października 2016 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z dnia 19 października 2016 r. poz. 993, ogłosił średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017, która wyniosła 52,44 zł za 1dt. Oznaczenie 1dt oznacza 1 decytonę i jest równowartością 1 kwintala (oznaczenie 1 q), czyli jednostki masy stosowanej w obrocie płodami rolnymi. „Decy” to dziesiąta część jednostki podstawowej. Ustawa o podatku rolnym nadal przy obliczeniu wysokości podatku rolnego odwołuje się do jednostki masy oznaczonej jako kwintal. Dyspozycją wydaną w art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym rada gminy ma prawo obniżyć średnią cenę skupu, o której mowa wyżej na terenie działania tej rady do celów obliczania podatku rolnego na rok 2017. Powyższa kwota stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na 2017 r. została obniżona i ustalona na kwotę 51,15 zł. za 1dt. Tak wyliczona stawka stanowi podstawę do obliczania podatku rolnego oraz dochodów własnych Gminy w 2017 roku. Projekt uchwały zgłoszono Kujawsko Pomorskiej Izbie Rolniczej do zaopiniowania, stosownie do art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (tj. Dz.U. 2016 r., poz. 1315). 

  
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz 

metryczka


Wytworzył: Natalia Zelińska (9 grudnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (9 grudnia 2016, 11:18:15)

Ostatnia zmiana: Magdalena Maison (9 grudnia 2016, 11:29:07)
Zmieniono: omyłka pisarska

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 319