Uchwała nr RGK.0007.126.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 listopada 2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Uchwała nr RGK.0007.126.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2016


w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zielonka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz 1579) uchwala się co następuje:


§ 1. Nadać nazwę ulicy „Nagietkowa” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 238/13 w miejscowości Zielonka, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.   

  
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz 

Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.126.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 listopada 2016 r.
plik do pobrania (53kB) pdf


 Uzasadnienie 
Z wnioskiem o nadanie nazwy "ul. Nagietkowa" dla drogi stanowiacej działkę o numerze ewidencyjnym 238/13, w obrębie ewidencyjnym Zielonka, gmina Białe Błota wystąpili Mieszkańcy. We wniosku zaproponowali wyżej wymienioną nazwę, która została zakceptowana przez Właścicieli nieruchomości stanowiącej drogę oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką. W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.       


Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (12 grudnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (12 grudnia 2016, 11:41:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353