UCHWAŁA NR RGK.0007.137.2016 RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec

UCHWAŁA NR RGK.0007.137.2016
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA

z dnia 27 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murowaniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz 1579) uchwala się co następuje:

§ 1. Nadać nazwę ulicy „Wiosny” drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 238/24 w miejscowości Murowaniec, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.137.2016
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 27 grudnia 2016 r.
plik do pobrania (1532kB) pdf

Uzasadnienie
Z wnioskiem o nadanie nazwy "ul. Wiosny" dla drogi stanowiacej działkę o numerze ewidencyjnym 238/24, w obrębie ewidencyjnym Murowaniec, gmina Białe Błota wystąpił Właściciel przedmiotowej nieruchomości. We wniosku zaproponował wyżej wymienioną nazwę, która została  pozytywnie zaopiniowana przez Radę Sołecką.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (27 grudnia 2016)
Opublikował: Magdalena Maison (30 grudnia 2016, 14:26:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277