Uchwała nr RGK.0007.34.2017 Rada Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2017

Uchwała nr RGK.0007.34.2017
Rada Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2017

w sprawie zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota w formie niżej wymienionych Regulaminów:
1) Regulamin Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Białych Błotach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) Regulamin Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łochowie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) Regulamin Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Cielu, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
4) Regulamin Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
5) Regulamin Gminnego Boiska Piłkarskiego w Łochowie, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

 
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RGK.0007.34.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2017 r.

Regulamin
Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”
w Białych Błotach
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Białych Błotach, zwanych w dalszej części Regulaminu „kompleksem boisk”.
§ 2. Kompleks boisk obejmuje następujące obiekty:
1) boisko do piłki nożnej;
2) boisko wielofunkcyjne;
3) zaplecze sanitarno-szatniowe.
§ 3. Kompleks boisk jest własnością Gminy Białe Błota. Administratorem kompleksu boisk jest Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach przy ul. Czystej 1a.
§ 4. Zajęcia sportowe organizuje, koordynuje lub nadzoruje animator sportu wyznaczony przez administratora kompleksu boisk.
§ 5. Korzystający z kompleksu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.
§ 6. Zajęcia sportowe odbywają się w określonych terminach koordynowanych przez pełniącego dyżur animatora sportu. Godziny otwarcia kompleksu boisk: od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 20:30 oraz w soboty i niedziele od godz. 12:00 do 20:00.
§ 7. Z kompleksu boisk mogą korzystać:
1) dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej i gimnazjum w Białych Błotach w ramach zajęć szkolnych;
2) zespoły klubów sportowych, składające się z dzieci i młodzieży do lat 19, mających siedzibę na terenie gminy Białe Błota;
3) niezorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej, uczęszczające do szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie gminy Białe Błota poza zajęciami szkolnymi;
4) dorośli mieszkańców gminy Białe Błota, korzystający z niego wraz z dziećmi;
5) dorośli mieszkańcy gminy Białe Błota, z zastrzeżeniem, że mogą korzystać tylko z boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią tartanową.
§ 8. Dopuszcza się możliwość organizacji zawodów i turniejów sportowych:
1) na boisku do piłki nożnej – dla dzieci i młodzieży do lat 18;
2) na boisku wielofunkcyjnym – dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
§ 9. Poza godzinami wyznaczonymi w ust. 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 oraz w soboty i niedziele od godz. 8:00 do 12:00, z kompleksu boisk korzystać mogą szkoły oraz kluby sportowe, mające siedzibę na terenie gminy Białe Błota, pod warunkiem prowadzenia zajęć pod nadzorem nauczyciela lub trenera bądź instruktora sportu.
§ 10. Z kompleksu boisk można korzystać po uzyskaniu zgody animatora, o którym mowa w ust. 4 lub administratora, o którym mowa w ust. 3.
§ 11. Rozstrzygnięcia bieżące dotyczące korzystania z kompleksu boisk podejmuje animator sportu, o którym mowa w ust. 4, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk, w przypadku naruszania przepisów niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.
§ 12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu decyduje animator sportu.
§ 13. Użytkownicy kompleksu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem.
§ 14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
§ 15. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu sportowego. 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RGK.0007.34.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2017 r.

Regulamin
Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”
w Łochowie
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Łochowie, zwanych w dalszej części Regulaminu „kompleksem boisk”.
§ 2. Kompleks boisk obejmuje następujące obiekty:
1) boisko do piłki nożnej;
2) boisko wielofunkcyjne;
3) zaplecze sanitarno-szatniowe.
§ 3. Kompleks boisk jest własnością Gminy Białe Błota. Administratorem kompleksu boisk jest Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach przy ul. Czystej 1a.
§ 4. Zajęcia sportowe organizuje, koordynuje lub nadzoruje animator sportu wyznaczony przez administratora kompleksu boisk.
§ 5. Korzystający z kompleksu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.
§ 6. Zajęcia sportowe odbywają się w określonych terminach koordynowanych przez pełniącego dyżur animatora sportu. Godziny otwarcia kompleksu boisk: od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 22:00 oraz w soboty i niedziele od godz. 12:00 do 22:00.
§ 7. Z kompleksu boisk mogą korzystać:
1) dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły podstawowej i gimnazjum w Łochowie w ramach zajęć szkolnych;
2) zespoły klubów sportowych, mających siedzibę na terenie gminy Białe Błota;
3) niezorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej poza zajęciami szkolnymi;
4) dorośli mieszkańcy gminy Białe Błota.
§ 8. Dopuszcza się możliwość organizacji zawodów i turniejów sportowych:
1) na boisku do piłki nożnej – dla dzieci i młodzieży i dorosłych;
2) na boisku wielofunkcyjnym – dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
§ 9. Poza godzinami wyznaczonymi w ust. 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 oraz w soboty i niedziele od godz. 8:00 do 12:00, z kompleksu boisk korzystać mogą szkoły oraz kluby sportowe, mające siedzibę na terenie gminy Białe Błota, pod warunkiem prowadzenia zajęć pod nadzorem nauczyciela lub trenera bądź instruktora sportu.
§ 10. Z kompleksu boisk można korzystać po uzyskaniu zgody animatora, o którym mowa w ust. 4 lub administratora, o którym mowa w ust. 3.
§ 11. Rozstrzygnięcia bieżące dotyczące korzystania z kompleksu boisk podejmuje animator sportu, o którym mowa w ust. 4, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk, w przypadku naruszania przepisów niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.
§ 12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu decyduje animator sportu.
§ 13. Użytkownicy kompleksu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem.
§ 14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
§ 15. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu sportowego. 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RGK.0007.34.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2017 r.

Regulamin
Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”
w Cielu
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z Kompleksu Boisk Sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012” w Cielu, zwanych w dalszej części Regulaminu „kompleksem boisk”.
§ 2. Kompleks boisk obejmuje następujące obiekty:
1) boisko do piłki nożnej;
2) boisko wielofunkcyjne;
3) zaplecze sanitarno-szatniowe.
§ 3. Kompleks boisk jest własnością Gminy Białe Błota. Administratorem kompleksu boisk jest Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach przy ul. Czystej 1a.
§ 4. Zajęcia sportowe organizuje, koordynuje lub nadzoruje animator sportu wyznaczony przez administratora kompleksu boisk.
§ 5. Korzystający z kompleksu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag animatora sportu.
§ 6. Zajęcia sportowe odbywają się w określonych terminach koordynowanych przez pełniącego dyżur animatora sportu. Godziny otwarcia kompleksu boisk: od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00 do 22:00 oraz w soboty i niedziele od godz. 12:00 do 22:00.
§ 7. Z kompleksu boisk mogą korzystać:
1) dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół z terenu gminy Białe Błota w ramach zajęć szkolnych;
2) zespoły klubów sportowych, mających siedzibę na terenie gminy Białe Błota;
3) niezorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej poza zajęciami szkolnymi;
4) dorośli mieszkańcy gminy Białe Błota.
§ 8. Dopuszcza się możliwość organizacji zawodów i turniejów sportowych:
1) na boisku do piłki nożnej – dla dzieci i młodzieży i dorosłych;
2) na boisku wielofunkcyjnym – dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
§ 9. Poza godzinami wyznaczonymi w ust. 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 oraz w soboty i niedziele od godz. 8:00 do 12:00, z kompleksu boisk korzystać mogą szkoły oraz kluby sportowe, mające siedzibę na terenie gminy Białe Błota, pod warunkiem prowadzenia zajęć pod nadzorem nauczyciela lub trenera bądź instruktora sportu.
§ 10. Z kompleksu boisk można korzystać po uzyskaniu zgody animatora, o którym mowa w ust. 4 lub administratora, o którym mowa w ust. 3.
§ 11. Rozstrzygnięcia bieżące dotyczące korzystania z kompleksu boisk podejmuje animator sportu, o którym mowa w ust. 4, który w zależności od sytuacji może: nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boisk, w przypadku naruszania przepisów niniejszego regulaminu lub przepisów prawa.
§ 12. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z kompleksu decyduje animator sportu.
§ 13. Użytkownicy kompleksu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z animatorem.
§ 14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
§ 15. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u animatora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie kompleksu sportowego. 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RGK.0007.34.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2017 r.

Regulamin
Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w Białych Błotach, zwanego w dalszej części Regulaminu „stadionem”.
§ 2. Stadion obejmuje następujące obiekty:
1) boisko do piłki nożnej;
2) bieżnię tartanową;
3) rzutnię do kuli;
4) skocznię w dal.
§ 3. Stadion jest własnością Gminy Białe Błota. Administratorem stadionu jest Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach przy ul. Czystej 1a.
§ 4. Do korzystania z urządzeń stadionu mają prawo zawodnicy klubów sportowych z terenu gminy Białe Błota oraz mieszkańcy gminy Białe Błota. Do korzystania z płyty głównej boiska piłkarskiego mają prawo wyłącznie zawodnicy za zgodą Administratora stadionu.
§ 5. Osoby korzystające z urządzeń i boiska stadionu powinny stosować się do poleceń zarządzających obiektem, a urządzenia i miejsca gier wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 6. Gminny Stadion Sportowy w Białych Błotach czynny jest codziennie od godz. 8.00 do godz. 22.00.
§ 7. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie Stadionu wyłącznie pod opieką dorosłych. 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RGK.0007.34.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2017 r.

Regulamin
Gminnego Stadionu Piłkarskiego w Łochowie
§ 1. Regulamin określa zasady korzystania z Gminnego Stadionu Piłkarskiego w Łochowie, zwanego w dalszej części Regulaminu „stadionem”.
§ 2. Stadion obejmuje następujące obiekty:
1) boisko do piłki nożnej;
2) budynek zaplecza sanitarno-szatniowego.
§ 3. Stadion jest własnością Gminy Białe Błota. Administratorem stadionu jest Centrum Obsługi Edukacji i Sportu w Białych Błotach przy ul. Czystej 1a.
§ 4. Do korzystania z płyty głównej boiska mają prawo zawodnicy klubów sportowych z terenu gminy Białe Błota za zgodą Administratora boiska.
§ 5. Osoby korzystające z boiska oraz z budynku zaplecza powinny stosować się do poleceń zarządzających obiektem, a urządzenia i miejsca gier wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 6. Stadion czynny jest w godzinach uzgodnionych wcześniej przez Użytkowników z Administratorem. 

Uzasadnienie
Art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) stanowi, że na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązującego na terenie gminy, w tym zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej. Zgodnie z art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) rada gminy w drodze uchwały ma prawo ustalić szczegółowe warunki korzystania z nieruchomości przez jednostki organizacyjne.
W związku z tym, że do dnia dzisiejszego nie została podjęta stosowna uchwała, w celu uregulowania prawnego zasad korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej na terenie gminy Białe Błota podjęcie przez Radę Gminy Białe Błota przedmiotowej uchwały staje się zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz


metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (6 kwietnia 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (6 kwietnia 2017, 08:27:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 278