Uchwała nr RGK.0007.60.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Uchwała nr RGK.0007.60.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 maja 2017

w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730), w związku z art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm. z 2015 r. poz. 1936, z 2016 r. poz. 2249, poz. 2260, z 2017 r. poz. 132) po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, uchwala się, co następuje:


§ 1. Ustanawia się następujące drzewa pomnikami przyrody:
1.  Dąb bezszypułkowy (Quercus petraea), o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm - 296 cm, wysokości ok. 10m, pierśnicy ok. 99 cm, rosnący na terenie działki o numerze ewidencyjnym 104/9, obręb Łochowice, na posesji przy ul. Nakielskiej 22, właściciel działki - osoba fizyczna. Współrzędne geograficzne drzewa:  N53° 7' 48.88",  E17° 48' 5.07".
2.  Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 130 cm - 288 cm, wysokości ok. 10m, pierśnicy ok. 96 cm, rosnący na terenie działki o numerze ewidencyjnym 104/9, obręb Łochowice, na posesji przy ul. Nakielskiej 22, właściciel działki - osoba fizyczna. Współrzędne geograficzne drzewa: N53° 7' 48.70",  E17° 48' 5.37".  
§ 2.  Położenie pomników przyrody wymienionych w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały. 
§ 3. Ustanowienie powyższych drzew pomnikami przyrody ma na celu ochronę tworów przyrody ożywionej, charakteryzujących się wyjątkowymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi, a także szczególnymi cechami osobniczymi, takimi jak rozmiar i wiek. 
§ 4. W stosunku do pomników przyrody, o których mowa w § 1, wprowadza się następujące zakazy:
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu lub obszaru,
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem związanych z bezpieczeństwem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,
3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby,
4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,
5. zmiany sposobu użytkownika ziemi,
6. umieszczania tablic reklamowych.
§ 5. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Wójt Gminy Białe Błota.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 7.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.60.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 maja 2017 r.
plik do pobrania (110kB) pdf
UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) formami ochrony przyrody są między innymi pomniki przyrody. W myśl art. 40 ww. ustawy, pomniki przyrody definiuje się jako „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.” 
Objęcie ochroną prawną dwóch dębów: szypułkowego i beszypułkowego, rosnących w miejscowości Łochowice, ma na celu zachowanie szczególnie cennych elementów przyrody. Drzewa posiadają pnie o imponującym obwodzie oraz wyjątkowo rozłożyste korony. Dęby proponowane do objęcia ochroną prawną wyróżniają się wśród otaczającej ich zieleni. Szczególną cechą dębów są ich obwody - 288 cm i 296 cm, wskazujące na sędziwy wiek drzew. 
Ustanowienie proponowanych pomników przyrody przyczyni się do podkreślenia wartości przyrodniczo-edukacyjnej miejscowości oraz do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców i dbałości o walory przyrody. Kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję, jest celem ochrony przyrody wynikającym z art. 2 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Ponadto uznanie za pomnik przyrody ww. drzew ma istotne znaczenie w kształtowaniu wizerunku miejscowości Łochowice i samej gminy Białe Błota. 
Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ustanowienie pomnika przyrody następuje w drodze uchwały rady gminy. Wobec pomników przyrody wprowadzono następujące zakazy: 
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu lub obszaru, 
2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem związanych z bezpieczeństwem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych, 
3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
4. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej, 
5. zmiany sposobu użytkownika ziemi, 
6. umieszczania tablic reklamowych.
Wprowadzenie zakazów pozwoli na pełniejsze zabezpieczenie przed bezmyślnym niszczeniem cennych walorów przyrodniczych drzew. Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, projekt uchwały powołującej pomnik przyrody wymaga uzgodnienia z właściwym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska. W związku z powyższym niniejszy projekt uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 12 maja 2017 r., znak. WOP.623.1.2017.NG.
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 czerwca 2017, 08:20:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 273