Uchwała nr RGK.0007.62.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce.

Uchwała nr RGK.0007.62.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 maja 2017

w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Drzewce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz 730) uchwala się co następuje:§ 1. 1. Nadać nazwy ulic w miejscowości Drzewce, obręb Białe Błota, gmina Białe Błota:1) Leśna Polana” drodze stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 583/58, 583/22 i 583/88,2) Echo Leśne dla drogi stanowiącej działki o numerach 583/49, 583/70, 583/82 oraz część 583/36.2. Przebieg ulic przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
  
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

Jacek Grzywacz

 Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.62.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 maja 2017 r.
plik do pobrania (441kB) pdf


Uzasadnienie
Z wnioskiem o nadanie nazwy dla drogi stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 583/58, 583/22 i 583/88 (własność Gminy), w miejscowości Drzewce, obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Białe Błota wystąpił Mieszkaniec. We wniosku zaproponował nazwę ul. Leśna Polana. Sołtys i Rada Sołecka wyrazili zgodę na jej nadanie. Jednocześnie zaproponowano nadanie  nazwy ul. Echo Leśne dla drogi stanowiącej działki 583/49, 583/70, 583/82 oraz część 583/36.  W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota
Jacek Grzywaczmetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 czerwca 2017, 08:22:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 329