Uchwała nr RGK.0007.63.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

Uchwała nr RGK.0007.63.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 maja 2017

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przyłęki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz 730 ) uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Nadać nazwę ulicy "Zgodna" drodze stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 120/12 w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.63.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 maja 2017 r.
plik do pobrania (262kB) pdf


Uzasadnienie

Z wnioskiem o nadanie nazwy dla drogi stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 120/12, w obrębie ewidencyjnym Przyłęki, gmina Białe Błota wystąpił Mieszkaniec. We wniosku zaproponował nazwę ul. Zgodna. Sołtys i Rada Sołecka wyrazili zgodę na jej nadanie. Przedmiotowa droga stanowi własność osób fizycznych, które również oświadczyły, że wyrażają zgodę na nadanie nazwy ulicy.  
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 czerwca 2017, 08:26:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264