Uchwała nr RGK.0007.71.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 maja 2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.

Uchwała nr RGK.0007.71.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 30 maja 2017

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017r. poz. 730) oraz art 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579, z 2017 r. poz. 730 ) uchwala się co następuje:


Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Białe Błota uchwalonego uchwałą nr RGK.0007.56.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016 r. uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec, zwany dalej planem.
2. Integralną część uchwały stanowi:
1) rysunek planu w skali 1:2000 jako załączniki nr 1a, 1b i 1c do uchwały,
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, jako załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, jako załącznik nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Uchwała ustanawia obowiązujące na terenach objętych planem przepisy prawa miejscowego dotyczące przeznaczenia i sposobu zagospodarowania poszczególnych terenów oraz określa konieczne dla osiągnięcia zamierzonych celów – nakazy i zakazy.
2. Przepisy prawne niniejszej uchwały nie mogą być stosowane wybiórczo oraz w oderwaniu od ustaleń rysunku stanowiącego załącznik do uchwały.
§ 3. W realizacji miejscowego planu, oprócz ustaleń przepisów zawartych w niniejszej uchwale, mają zastosowanie przepisy szczególne wraz z aktami wykonawczymi i odrębnymi. 
§ 4. Każdy teren wydzielony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określony jest symbolem, w którym litery oznaczają przeznaczenie poszczególnych terenów według oznaczeń legendy rysunku planu. 
§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) pasie technologicznym – rozumie się przez to obszar objęty niniejszym planem, na którym dopuszcza się prowadzenie prac związanych z budową, przebudową, modernizacją, eksploatacją i rozbiórką linii elektroenergetycznej, w granicach którego zamyka się ponadnormatywne oddziaływanie tej linii;
2) linii elektroenergetycznej 400 kV – rozumie się przez to dwutorową, napowietrzną linię elektroenergetyczną o napięciu znamionowym 400 kV, stanowiącą inwestycję celu publicznego;
3) osi linii elektroenergetycznej – rozumie się przez to linię wyznaczającą na rysunku planu projektowaną oś przebiegu trasy linii 400 kV, relacji Piła Krzewina – Bydgoszcz Zachód.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne, zawarte na rysunku planu, są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) ) granica gminy;
2) ) granica obszaru objętego planem;
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) symbole identyfikujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
2. Następujące oznaczenia graficzne, zawarte na rysunku planu, są elementami informacyjnymi, niebędącymi ustaleniami planu:
1) oś projektowanej linii elektroenergetycznej;
2) pas technologiczny.
Rozdział 2.
Ogólne ustalenia planu
§ 7. 1. Ustalenia ogólne obowiązują dla wszystkich terenów w  granicach obszaru objętego planem, o  ile ustalenia szczegółowe nie  stanowią inaczej.
2. Przeznaczenie terenów:
1) w granicach obszaru objętego planem wyznacza się tereny:
a) infrastruktury technicznej – elektroenergetyka, o symbolu – E,
b) rolne, o symbolu – R,
c) wód powierzchniowych, o symbolu – WS,
d) lasów, o symbolu – ZL,
e) cmentarza, o symbolu – ZC,
f) infrastruktury technicznej – gazownictwo, o symbolu – G,
g) dróg wewnętrznych, o symbolu – KDW,
h) dróg publicznych dojazdowych, o symbolu – KD-D,
i) dróg publicznych lokalnych, o symbolu – KD-L;
2) obowiązuje zakaz lokalizacji funkcji i obiektów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem terenu i jego obsługą, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnych z przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych.
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiązuje zagospodarowanie terenu prowadzące do utrzymania i ochrony wartości przyrodniczych i różnorodności form krajobrazowych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w przypadku natrafienia podczas robót ziemnych lub budowlanych na obiekt, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy zastosować się do przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
7. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenów:
1) na obszarze objętym planem, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości zabudowy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska Bydgoszcz-Szwederowo zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) wskaźniki zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.
8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów  osuwania się mas ziemnych: na obszarze objętym planem nie występują tereny podlegające ochronie.
9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: nie ustala się.
10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: według ustaleń szczegółowych.
11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) obsługa komunikacyjna z istniejących i projektowanych dróg;
2) tereny w liniach rozgraniczających dróg przeznaczone są do ruchu i postoju pojazdów, ruchu pieszych, lokalizacji ścieżek rowerowych i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy niezwiązanej z utrzymaniem i obsługą komunikacji;
4) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej związanej z podstawową funkcją terenu;
5) szczegółowe rozwiązania geometrii ulic i skrzyżowań (jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy postojowe) należy opracować w projektach budowlanych inwestycji;
6) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbiórkę istniejącej sieci infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
7) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w wodę – nie dotyczy;
8) zasady obsługi w zakresie kanalizacji sanitarnej – nie dotyczy;
9) odprowadzanie wód opadowych:
a) odprowadzenie wód opadowych do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) z terenów komunikacji odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej: do czasu realizacji kanalizacji deszczowej dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych do gruntu po uprzednim podczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi;
10) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w gaz – nie dotyczy;
11) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną – nie dotyczy;
12) zasady obsługi w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) zasady obsługi w zakresie telekomunikacji – nie dotyczy;
14) zasady obsługi w zakresie odpadów komunalnych – obowiązuje wywóz i utylizacja odpadów i nieczystości z obszaru planu na zorganizowane składowisko odpadów;
12. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:
1) zabrania się wznoszenia tymczasowych obiektów budowlanych z wyłączeniem obiektów związanych z organizacją placu budowy;
2) do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychczas obowiązujących zasadach.
13. Wysokości stawek procentowych służących naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości:
1) na terenach przeznaczonych do realizacji celów publicznych – 0,1 %;
2) na terenach przeznaczonych do realizacji celów niepublicznych – 30%.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe - zasady zagospodarowania obowiązujące
na poszczególnych terenach
§ 8. Tereny oznaczone symbolami 1E – 31E przeznacza się na cel infrastruktury technicznej – elektroenergetyka:
1) ustala się lokalizację konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 400 kV oraz obiektów i urządzeń związanych z infrastrukturą techniczną;
2) maksymalna wysokość konstrukcji wsporczych linii elektroenergetycznej 100 m, z zastrzeżeniem 7 pkt 7 ppkt 1.
§ 9. Tereny oznaczone symbolami 32R – 37R przeznacza się na cel rolny:
1) obowiązują przepisy odrębne związane z prowadzeniem gospodarki rolnej;
2) obowiązuje zakaz realizacji hałd i nasypów oraz nasadzeń zieleni o wysokości przekraczającej 3m;
3) dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400 kV.
§ 10. Tereny oznaczone symbolami 38G i 39G przeznacza się na cel infrastruktury technicznej – gazownictwo: dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400 kV.
§ 11. Tereny oznaczone symbolami 40ZL – 59ZL, 61ZL, 62ZL, 64ZL i 65ZL przeznacza się na cel lasów: 
1) obowiązują przepisy odrębne związane z prowadzeniem gospodarki leśnej;
2) dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400 kV.
§ 12. Teren oznaczony symbolem 60ZC przeznacza się na cel cmentarza: 
1) dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400 kV;
2) obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej nadziemnej.
§ 13. Teren oznaczony symbolem 63WS przeznacza się na teren wód powierzchniowych: dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400 kV. 
§ 14. Tereny oznaczone symbolami KD-L1 i KD-L2 przeznacza się na cel drogi publicznej lokalnej; obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
3) dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400 kV;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
§ 15. Tereny oznaczone symbolem KD-D1 i KD-D2 przeznacza się na cel drogi publicznej dojazdowej; obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzeń związanych z potrzebami zarządzania ruchem;
2) obowiązuje zakaz lokalizacji budynków, budowli i urządzeń z wyłączeniem urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z podstawowym przeznaczeniem terenu;
3) dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400 kV;
4) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.
§ 16. Tereny oznaczone symbolami KDW1 – KDW11 przeznacza się na cel drogi wewnętrznej; obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z podstawową funkcją terenu;
2) dopuszcza się lokalizację przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznej 400 kV;
3) parametry i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach rozgraniczających – jak na rysunku planu.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 18. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Załączniki:
załącznik nr 1 (3820kB) pdf
załącznik nr 2 i 3 (41kB) pdf  


Uzasadnienie
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został opracowany na podstawie uchwały nr RGK.0007.15.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 lutego 2015r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw Białe Błota i Murowaniec.
Wymieniona uchwała rozpoczęła tryb formalno-prawny sporządzenia planu miejscowego określony w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.).
1.Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Przy opracowywaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzięto pod uwagę:
1)wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury: w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w  7 ust 3 zawarto ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Analizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest sporządzany w związku z  zamiarem  realizacji  linii  elektroenergetycznej  najwyższych  napięć,  relacji  Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina.
2)walory architektoniczne i krajobrazowe: ustalenia planu miejscowego dopuszczają realizację linii infrastruktury technicznej – linii najwyższych napięć 2x400 kV. Zapisy planu dotyczące walorów architektonicznych i krajobrazowych ograniczają się do ustaleń związanych z realizacją linii elektroenergetycznej i zachowaniem użytkowania rolnego i leśnego terenów rolnych i leśnych.
3)wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami  i ochrony gruntów rolnych i leśnych: projekt planu miejscowego w  7 ust 4 zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Obszar objęty planem położony jest poza granicami obszarów chronionych w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Na obszarze objętym planem znajdują się grunty leśne, w związku z czym grunty te uzyskały zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne decyzją Ministra Środowiska znak: ES.2210.106.2016.WS z dnia 14 kwietnia 2017 r.
4)wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: plan miejscowy w § 7 ust 5 zawiera ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Ustalenia sformułowano w oparciu o wytyczne konserwatorskie uwzględniając wnioski konserwatora dotyczące regulacji planistycznych. Na obszarze objętym planem miejscowy zgodnie ze złożonym wnioskiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków nie wyznaczono stref ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał pozytywne uzgadnianie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
5)wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych: plan miejscowy w § 7 ust 10 zawiera szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, a w § 7 ust 8 ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów  osuwania się mas ziemnych.  Obszar opracowania planu położony jest poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią. 
6)walory ekonomiczne przestrzeni: wyznaczenie nowych funkcji terenu związane jest z realizacją liniowej infrastruktury elektroenergetycznej. Dla przedmiotowego opracowania została sporządzona Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego.
7)prawo własności: ustalenia planu oraz sposób wyznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi określono zachowując prawo władania terenem według dotychczasowego użytkowania. 
8)potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: plan miejscowy został sporządzony w celu umożliwienia realizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest budowa linii 2x400 kV relacji Bydgoszcz Zachód - Piła Krzewina. Przedmiotowa inwestycja służy poprawie bezpieczeństwa energetycznego kraju jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania systemu energetycznego. Na obszarze objętym planem nie występują tereny, obiekty i urządzenia służące obronności państwa, (projekt planu został uzgodniony z właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa).
9)potrzeby interesu publicznego: celem planu jest umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
10)potrzeby  w zakresie  rozwoju  infrastruktury  technicznej,  w szczególności  sieci szerokopasmowych: w ustaleniach planu dopuszcza się budowę i przebudowę istniejącej sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Plan nie ogranicza możliwości realizacji infrastruktury sieci szerokopasmowej.
11)zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: w celu zapewnienia udziału społeczeństwa w procedurze sporządzania planu zgodnie z art. 17 pkt 1 oraz pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 353 z późn. zm.)  Wójt Gminy Białe Błota kolejno dopełnił czynności określone w w/w ustawach. Ogłosił w prasie miejscowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Następnie ogłosił w prasie miejscowej a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożono projekt wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 21 dni oraz zorganizowano w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. W ogłoszeniu o wyłożeniu  projektu planu do publicznego wglądu poinformowano o możliwości składania uwag do projektu planu oraz wyznaczono termin w którym  osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu. Informacja o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu oraz o możliwości składania uwag i terminie dyskusji publicznej została również zamieszczona na stronie internetowej gminy w dniu 16.02.2017r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbyła się w dniu 07.03.2017 r. W ustawowym  terminie, tj. do  dnia 18.04.2017 r. nie wpłynęły uwagi do przedmiotowego planu miejscowego.
12)zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistyczny: na każdym etapie procedury planistycznej dotyczącej planu miejscowego zapewnia jawność i przejrzystość ww. procedury. W  szczególności dotyczy to etapów związanych z udziałem społeczeństwa. W całości wypełniono art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Ponadto organ sporządzający projekt planu zapewnił stałą możliwość udzielenia wszelkich informacji związanych z etapem i trybem sporządzania przedmiotowego planu miejscowego.
13)potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności: plan miejscowy w § 7 ust. 11 zawiera ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym systemów zaopatrzenia w wodę. W przypadku planowanych realizacji linii 2x400kV nie przewiduje  się  zaopatrzenia  w wodę projektowanej inwestycji.
14)ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne: w ramach procedury planistycznej w  odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Białe Błota o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, nie wpłynęły wnioski od osób prywatnych. Podobnie na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu nie wpłynęły żadne uwagi. Należy przyjąć, że planowany sposób użytkowania i zagospodarowania omawianego terenu zachowuje równowagę między interesem publicznym a interesami prywatnymi, w szczególności zachowuje możliwość dotychczasowego użytkowania terenu.
15)wymagania ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni:
- kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego: nie dotyczy
- lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu: nie dotyczy
- zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów: nie dotyczy
- dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: nie dotyczy
2.zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą uchwały rady gminy, o której mowa  w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Przedstawiony do uchwalenia plan miejscowy jest zgodny z polityką przestrzenna gminy sformułowaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota uchwalone uchwałą nr RGK.0007.56.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 23 maja 2016r.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest zgodny z uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.119.2016 z dnia 29 listopada 2016 r.  w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązujących planów miejscowych dla terenu gminy Białe Błota.
3.wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy
Dla przedmiotowego opracowania została sporządzona Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego. Ustalenia planu nie generują dodatkowych obciążeń finansowych dla budżetu gminy.
Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (30 maja 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 czerwca 2017, 08:34:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 269