Uchwała nr RGK.0007.127.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.

Uchwała nr RGK.0007.127.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2017

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ) (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1785), uchwala się, co następuje:


§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Białe Błota w 2018 roku:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,63 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem: budynków lub ich części położonych na terenie rodzinnego ogrodu działkowego i nieobjętych zwolnieniem z art. 7 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach lokalnych (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1785) - 7,77 zł. od 1m 2 powierzchni użytkowej;
3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały, z tym że od budowli wykorzystywanych do zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków - 0,5 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. l pkt 3 i ust. 3 -7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przywołanej w podstawie prawnej uchwały.
§ 2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi  w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska
Uzasadnienie
Uchwała określa wysokość stawek w podatku od nieruchomości. Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Uchwała realizuje zatem delegację ustawową przewidzianą w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785). Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych Minister Rozwoju i Finansów w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej - Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 2017 r. poz. 800, ogłosił górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r., w tym podatku od nieruchomości.
Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 r. opublikowanym w Monitorze Polskim z 2017r. poz. 697, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2017 r. w stosunku do I półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 (wzrost cen o 1,9%). Ten właśnie wskaźnik cen ma wpływ na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.
Mając na uwadze, iż dochód z podatku od nieruchomości stanowi jedno z najważniejszych źródeł dochodów własnych gminy, który finansuje zadania realizowane dla społeczności lokalnej, proponuje się zmianę stawek podatkowych. Wzrost wysokości przedmiotowych stawek został dopasowany do prognozowanych i uwzględnionych założeń do projektu budżetu Gminy Białe Błota na rok 2018, pozwalający na utrzymanie zadawalającego poziomu życia mieszkańców.

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (7 listopada 2017, 15:52:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 589