Uchwała nr RGK.0007.131.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Uchwała nr RGK.0007.131.2017
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 31 października 2017

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 31 ust.3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1463,1600) uchwala się co następuje:


§ 1. Przyjmuje się Regulamin przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota  dla uczniów uzdolnionych, który określa szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych  za wyniki sportowe określone w art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o sporcie z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Za dyscypliny sportowe mające szczególne znaczenie dla Gminy Białe Błota uznaje się: 
1) lekkoatletyka;
2) wschodnie sztuki walki;
3) piłka siatkowa;
4) koszykówka;
5) piłka nożna;
6) szachy;
7) taniec;
8) podnoszenie ciężarów;
9) gimnastyka;
10) fitness;
11) kulturystyka;
12) sporty wodne;
13) podnoszenie ciężarów;
14) sporty walki;
15) kolarstwo;
16) jeździectwo;
17) tenis stołowy;
18) tenis ziemny;
19) piłka ręczna.
§ 3. 1. Ustanawia się następujące kategorie stypendiów:
1) sportowe stypendium indywidualne  I, II i III stopnia
2) zespołowe stypendium sportowe I i II i III stopnia
§ 4. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szczególnie uzdolnieni uczęszczający do szkół podstawowych i ponadpodstawowych stale zamieszkujący na terenie Gminy Białe Błota oraz uczniowie uczęszczający do szkół, klubów sportowych oraz Gminnego Centrum Kultury, znajdujących się na terenie Gminy Białe Błota, a nie zamieszkując na terenie Gminy Białe Błota, za zdobyte osiągnięcia w okresie jednego roku, liczonego od 1 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym przypada ostateczy termin złożenia podania o przyznanie stypendium, określony w § 6 ust. 5 niniejszej uchwały,  do 31 sierpnia roku kalendarzowego, w którym przypada ostateczny termin złożenia podania o przyznanie stypendium, określony w § 6 ust.5 niniejszej uchwały.
§ 5. Prawo ubiegania się o stypendium indywidualne ma:
a) sportowe I stopnia - ma zdobywca od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim oraz w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym (mistrzostwa Europy lub Świata) – pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową,
b) sportowe II stopnia -  ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim oraz w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym oraz  zdobywca  od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim - pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową
c) sportowe III stopnia - ma zdobywca od 4 do 6 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywca od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym - pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową
2. Prawo ubiegania się o stypendium zespołowe ma duet, zespół, drużyna, grupa:
a) zespołowe stypendium sportowe I stopnia - mają zdobywcy od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim oraz w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym (mistrzostwa Europy lub Świata) - pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową,
b) zespołowe stypendium sportowe II stopnia -  mają zdobywcy od 4 do 6 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim oraz w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym oraz  zdobywcy  od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim - pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową,
c) zespołowe stypendium sportowe III stopnia - mają zdobywcy od 4 do 6 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim oraz zdobywcy od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym - pod patronatem federacji lub związków sportowych opiekujących się daną dyscypliną sportową
§ 6. 1.  O przyznanie stypendium składa się podanie do Wójta Gminy Białe Błota.
2. Podanie o przyznanie stypendium  za zgodą rodzica/opiekuna prawnego ucznia składa: nauczyciel przedmiotu, dyrektor szkoły, trener, kierownik klubu sportowego, opiekun sekcji, kierownik placówki kulturalno-oświatowej, zwani dalej wnioskodawcą.
3. Wnioskodawca składa pisemne podanie o przyznanie stypendium, zawierając w nim:
1) Imię i nazwisko ucznia oraz szkołę do, której uczęszcza
2) adres zamieszkania
3) dane rodziców/opiekunów prawnych
4) kategorię stypendium
4. Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć we wniosku:
1) opis dotychczasowych osiągnięć dziecka – ścieżka eliminacji związana z otrzymaną nagrodą
2) dołączyć do wniosku kopie dyplomów oraz w razie potrzeby tłumaczenie dyplomów
3) potwierdzenie organizatora o przeprowadzonym konkursie lub zawodach i zdobyciu wyniku, za który ma zaostać przyznane stypendium,
4) opinię dyrektora szkoły o nienagannej postawie ucznia.
5. Podanie o przyznanie stypendium  należy złożyć w Urzędzie Gminy Białe Błota w terminie do 20 września każdego roku.
6. Podanie, które nie spełnia wymogów formalnych, nie zostanie rozpatrzone
§ 7. Wójt Gminy Białe Błota z własnej inicjatywy na podstawie informacji, które posiada może przyznać stypendium bez złożonego podania,  o którym mowa w § 6.
§ 8. 1 Stypendium Gminy Białe Błota  nie może być niższe niż:
a) Stypendium indywidualne nie niżej niż 100 zł.
b) Stypendium zespołowe nie niżej niż 300 zł.
2. O wysokości stypendium decyduje ilość zdobytych osiągnięć.
3. W przypadku kwalifikacji na kilka rodzajów stypendiów przyznaje się stypendium najwyższe.
§ 9. O przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium decyduje Wójt Gminy Białe Błota.
§ 10. 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt Gminy Białe Błota, który rozpatruje wnioski o stypendium do dnia 31 października.
2. Stypendia przyznawane są jednorazowo.
§ 11. Wójt Gminy Białe Błota pozbawia zawodnika stypendium sportowego w przypadku ujawnienia się zmiany stanu faktycznego będącego podstawą jego przyznania.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska
 

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała dotyczy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży
z terenu gminy Białe Błota. Formą pomocy dla szczególnie uzdolnionych uczniów jest stypendium gminy Białe Błota. W/w stypendium ma na celu wspieranie rozwoju
uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej
przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcą się nadal rozwijać, posiadają wizję
swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Białe Błota


Maria Wolsztyńska

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (31 października 2017)
Opublikował: Magdalena Maison (8 listopada 2017, 08:36:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 933