Uchwała nr RGK.0007.10.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.

Uchwała nr RGK.0007.10.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018


w sprawie podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze.

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 ze zm poz. 1089 z 2018 r. poz. 4, poz. 130 i poz. 138) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 130), na wniosek Wójta Gminy Białe Błota, Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje: 


§ 1. Dla wyboru Rady Gminy w  Białych Błotach dokonuje się podziału gminy Białe Błota na okręgi wyborcze ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy  I.
§ 3. Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Białe Błota.
§ 4. Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I, 
w terminie 5 dni od daty podania niniejszej uchwały do publicznej wiadomości.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Białe Błota.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
Załącznik i uzasadnienie:

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2018, 12:45:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 510