Uchwała nr RGK.0007.18.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo.

Uchwała nr RGK.0007.18.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala się co następuje§ 1.  Nadać nazwę ulicy "ul. Przyjemna" drodze składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 760/15 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.18.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018 r.
plik do pobrania (555kB) pdf

Uzasadnienie
Do tut. Urzędu wpłynęły wnioski właścicieli działek polożonych w rejonie działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 760/15 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota o nadanie nazwy ulicy przedmiotowej działce.
Mając powyższe na uwadze zwrócono się do Sołtysa i Rady Sołeckiej Łochowa o zaopiniowanie nazwy "ul. Przyjemna" dla działki nr 760/15, obręb ewid. Łochowo, gm. Białe Błota, będącej własnością Gminy Białe Błota. 
Do tut. Urzedu wpłynęła pozytywna opinie Sołtysa i Rady Sołeckiej miejscowości Łochowo dla ww. nazwy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2018, 13:16:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 446