Uchwała nr RGK.0007.20.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 marca 2018 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Uchwała nr RGK.0007.20.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łochowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) uchwala się co następuje:


§ 1.  Nadać nazwę ulicy „Dzika” drodze składającej się z działki o numerze ewidencyjnym 313/74 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota, zgodnie z oznaczeniem na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz
 
Załącznik do Uchwały Nr RGK.0007.20.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 28 marca 2018 r.
plik do pobrania (281kB) pdf

Uzasadnienie
Do tut. Urzędu wpłynął wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w obrębie ulicy, która nie posiada nazwy, w związku z czym nie jest możliwe nadanie numeru porządkowego. 
Mając powyższe na uwadze zwrócono się do właściciela nieruchomości o wyrażenie zgody na nadanie ww. nazwy, dla działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 313/74 położonej w obrębie ewidencyjnym Łochowo, gmina Białe Błota. Ponadto zwrócono się do Sołtysa i Rady Sołeckiej sołectwa  Łochowo o zaopiniowanie wniosku w sprawie nadania nazwy "ul. Ocelota" dla ww. działki. 
Rada Sołecka po konsultacji z wnioskodawcą zaproponowała i pozytywnie zaopiniowała nazwę "ul. Dzika" dla przedmiotowej drogi, na co również zgodę wyraził właściciel ww. działki.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
 

Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (28 marca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (5 kwietnia 2018, 13:22:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 384