Uchwała nr RGK.0007.36.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 maja 2018 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów [...]

Uchwała nr RGK.0007.36.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 29 maja 2018


w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkaso, wyznaczenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 poz.130), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1827, z 2017 poz. 624, 1273, 1529, 1543, 1566, z 2018 poz.107) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768,935, 1537, 2169, 2491, z 2018 poz. 106, 138, 398) uchwala się co następuje:


§ 1.  Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa.

§ 2.  Na inkasentów opłaty skarbowej wyznacza się następujące osoby:

1) Panią Emilię Jadomską – Bąk – pracownik Urzędu Gminy Białe Błota,

2) Panią Krystynę Kołodziejczak – pracownik Urzędu Gminy Białe Błota.

§ 3.  Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty skarbowej w wysokości 5% pobranych i wpłaconych kwot opłaty skarbowej.

§ 4.  Inkasent jest zobowiązany do wpłaty na rachunek Gminy Białe Błota pełnej kwoty opłaty skarbowej za okres:
1) od 1-go do 15-go każdego miesiąca w terminie do 20-go każdego miesiąca,

2) od 16-go do końca miesiąca w terminie do 5-go następnego miesiąca. Może też być przekazana w terminach krótszych, w zależności od wysokości kwot pobranej opłaty skarbowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.


 

                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                               Jacek Grzywacz

                                                                   Uzasadnienie


W myśl nowych przepisów zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Ponadto, w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) powołanej wyżej ustawy zawarto delegację dla rad gmin w zakresie możliwości, do zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. Niniejsza uchwała ma na celu powołanie inkasenta opłaty skarbowej wyznaczonych pracowników Urzędu Gminy Białe Błota i ułatwienie interesantom wniesienia przedmiotowej opłaty.


                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                               Jacek Grzywaczmetryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 maja 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (7 czerwca 2018, 11:46:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 379