Uchwała nr RGK.0007.55.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Uchwała nr RGK.0007.55.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 czerwca 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r. poz. 994) w związku z art. 31 ust.3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2017r. poz. 1463,1600, Dz.U. z 2018r. 650) uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr RGK.0007.131.2017 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: „2. Za zdobyte osiągnięcia w okresie od 01.05.2017 r. do 31.08.2017 r. mogą się ubiegać uczniowie wymienieni w ust.1 na podstawie podania o stypendium, którego ostateczny termin złożenia wyznacza się na 20 września 2018 r."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 


 

                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                          Jacek Grzywacz


                                                               Uzasadnienie

Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendium sportowego Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych w zakresie okresu przyznawania stypendiów wymagała zmiany ze względu na konieczność zawarcia okresu przejściowego między uchwałą nr RGK.0007.181.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych zmienioną uchwała nr RGK.0007.146 2013 Rady Gminy Białe Błota z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie stypendiów Gminy Białe Błota dla uczniów uzdolnionych, a przedmiotową uchwałą. Uchwała przyjmuje rozwiązania na korzyść beneficjentów uchwały (uczniów uzdolnionych).
                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                   Jacek Grzywacz
metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 czerwca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (29 czerwca 2018, 13:24:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 488