Uchwała nr RGK.0007.56.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.56.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 czerwca 2018


uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446), art. 90t ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 ze zm. poz. 35, poz. 64, poz. 195) art. 31 ust.1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016 r. poz.176) Rada Gminy Białe Błota uchwala, co następuje:


§ 1. Uchyla się uchwałę nr RGK.0007.28.2016 Rady Gminy Białe Błota z 29 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.


                                                                Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota


                                                                                       Jacek Grzywacz


                                                                  Uzasadnienie

W związku ze stanowiskiem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczącym kwalifikacji uchwał w zakresie prawa miejscowego i wewnętrznego uchyla się uchwałę nr RGK.0007.28.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 marca w sprawie Programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Białe Błota. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zgodnie z art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 ze zm. poz. 35, poz. 195). Program ten powinien być uchwalony osobną uchwałą, która nie będzie aktem prawa miejscowego. Szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu pomocy w tym stypendiów dla uczniów uzdolnionych jak również trybu postępowania w tych sprawach powinny zaś być uchwalone odrębną uchwałą będącą aktem prawa miejscowego na podstawie z art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 r. poz. 2156 ze zm. poz. 35, poz. 195).                                                                        Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                             Jacek Grzywacz


*Wojewoda Kujawsko-Pomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nr 69/2018 stwierdził nieważność uchwały- plik do pobrania (553kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 czerwca 2018)
Opublikował: Magdalena Maison (29 czerwca 2018, 13:25:38)

Ostatnia zmiana: Dominika Kowalska (19 listopada 2018, 13:44:12)
Zmieniono: zm

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 301