Uchwała nr RGK.0007.59.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej [...]

Uchwała nr RGK.0007.59.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 26 czerwca 2018


w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm: poz. 1000) art. 403 ust. 5 z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 poz. 799 ze zm.) Rada Gminy Białe Błota uchwała, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się „Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018",w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.38.2018 z dnia 29.05.2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na terenie Gminy Białe Błota w ramach Programu EKOPIEC 2018 współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Toruniu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Białe Błota.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Załącznik:
plik do pobrania (209kB) pdf
                                           Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                               Jacek Grzywacz


                             Uzasadnienie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił w 2018 r. Program priorytetowy EKOpiec 2018, który skierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem tego programu jest ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych. Warunkiem koniecznym do uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 2000,00 zł jest udzielenie równocześnie dotacji przez gminę, w wysokości minimum 2000,00 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym, co łącznie daje kwotę 4000,00 zł do wymiany jednego źródła ciepła. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ) zadania własne gminy obejmują sprawy m.in. z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej , zgodnie z zapisem art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), może polegać na udzieleniu dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych. Celem realizacji uchwały jest umożliwienie mieszkańcom pozyskania środków finansowych na zadania z zakresu ochrony środowiska w tym ograniczenie niskiej emisji.                                                                Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                       Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Magdalena Maison (29 czerwca 2018)
Opublikował: Marek Jakubowski (29 czerwca 2018, 13:40:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 364