Uchwała nr RGK.0007.76.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców

Uchwała nr RGK.0007.76.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 września 2018


w sprawie zasad obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Białe Błota służebnościami przesyłu na rzecz przedsiębiorców

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 t.j., ze zmianami: poz. 1000, poz.1349), Rada Gminy uchwala co następuje:


   § 1. Służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorców może być ustanowiona, gdy jest konieczna dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

   § 2. Służebność przesyłu ustanawiana będzie za wynagrodzeniem.

   § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                    

                                                                      Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                       Jacek Grzywacz

                                                     

                                                           UZASADNIENIE

    Zgodnie z art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.
   
    Z kolei stosownie do art. 305¹ Kodeksu Cywilnego "nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu)". Służebność ustanawia się z reguły na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, więc do podjęcia niniejszej uchwały wymagana jest zgoda rady gminy.

    Podjęcie niniejszej uchwały ureguluje kompleksowo kwestię ustanawiania służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białe Błota.

                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Białe Błota

                                                                                            Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Dominika Kowalska (19 listopada 2018)
Opublikował: Dominika Kowalska (19 listopada 2018, 11:13:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 265