Uchwała nr RGK.0007.86.2018 Rady Gminy Białe Błota z dnia 11 września 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Uchwała nr RGK.0007.86.2018
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 11 września 2018


zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Białe Błota.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz.994 ze zm.: poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) uchwala się, co następuje:


   § 1. W uchwale Nr XVIII/207/2008 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie Statutu Gminy Białe Błota (tekst jednolity Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2042 z dnia 06.04.2018 r.), wprowadza się następujące zmiany:

   1) w §16 ust.1 otrzymuje brzmienie:

            „1. Obsługę Rady, jej komisji oraz radnych zapewnia Biuro Rady Gminy.”;

   2) w §18 uchyla się pkt 10 i 13;

   3) w § 26 ust 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

           „5) interpelacje i zapytania radnych”;

     b) uchyla się pkt 6;

   4) w §28:

   a) uchyla się ust. 2,

   b) uchyla się ust. 3,

   c) uchyla się ust. 4,

   d) uchyla się ust. 6,

   e) uchyla się ust. 9,

   f) uchyla się ust. 10;

   5) w § 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

        „§ 37. 3 Przebieg sesji jest utrwalany za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Zapis ten jest załącznikiem do protokołu z sesji.”;

   6) w § 38 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

       „2) odpowiednio imienny wykaz głosowań radnych lub karty głosowań radnych;”;

   7) w § 38 ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

       „5) nośnik zawierający nieusuwalny zapis dźwiękowy i obraz z przebiegu sesji.”;

   8) w § 43 ust.1:

   a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

      „3) kluby radnych na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym”,

   b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

     „5) grupa mieszkańców gminy na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym i odpowiedniej uchwale Rady Gminy.”,

   c) uchyla się ust. 3;

  9) w § 50:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1.Głosowanie jawne na sesjach rady gminy odbywa się poprzez :

  1) naciśnięcie przycisku urządzenia do głosowania umożliwiającego sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych;

  2) wyświetleniu wyników głosowania ze wskazaniem sposobu głosowania poprzez poszczególnych radnych i odnotowaniu ich w imiennym wykazie głosowań radnych;

  3) ogłoszeniu wyniku głosowania przez Przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym.”,

    b) uchyla się ust 1a i 1b,

    c) po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Przez zapis: „w inny sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy”, o którym mowa w art. 14 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, dotyczącym podania do publicznej wiadomości imiennych wykazów głosowań radnych rozumie się wywieszenie imiennych wykazów głosowań radnych na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy”.;

  10) w § 56 uchyla się ust 2;

  11) w § 64 w ust. 2 uchyla się pkt 4;

  12) w § 66 uchyla się ust. 3;

  13) w § 67 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jeden z członków wybrany spośród komisji, upoważniony do jego zastępowania.”;

  14) Po rozdziale 7 dodaje się rozdział 7a w brzmieniu:

                                                             Rozdział 7a.
                    Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy

   § 104. a. Do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota należy:

1) rozpatrywanie skarg na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;

2) rozpatrywanie wniosków składanych przez obywateli;

3) rozpatrywanie petycji składanych przez obywateli.

   § 104. b. Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji powołuje i odwołuje Rada Gminy.

   § 104. c. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji i prowadzi jej obrady, a w przypadku jego nieobecności lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jeden z członków wybrany spośród komisji, upoważniony do jego zastępowania.

   § 104. d. Członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość.

  2. W sprawach wyłączenia członków decyduje pisemnie przewodniczący komisji.

  3. O wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje Rada Gminy.

  4. Wyłączony członek komisji może odwołać się od decyzji o wyłączeniu do Rady Gminy w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wymaga formy pisemnej.

   § 104. e. Komisja przedkłada Radzie Gminy do zatwierdzenia plan pracy nie później niż na ostatniej sesji poprzedzającej kwartał objęty przedłożonym planem.

   § 104. f. Komisja składa Radzie Gminy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie z działalności w roku poprzednim.

   2. Sprawozdanie powinno zawierać w szczególności:

1) liczbę i sposób załatwienia skarg;

2) liczbę i sposób załatwienia wniosków;

3) liczbę i sposób załatwienia petycji;

4) wykaz wyłączeń członków komisji dokonanych w trybie

   § 104 d niniejszego statutu.

   § 104. g. Rozstrzygnięcia komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Wójtowi i Radzie.

   2. Rozstrzygnięcia podejmowane przez komisję zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

   3. Udział w głosowaniu biorą wyłącznie członkowie komisji.

   § 104. h. Rada Gminy na sesji po rozstrzygnięciu przez komisję skargi, wniosku, petycji wyraża swoje stanowisko w ww. sprawie. 2. Stanowisko wyrażone na sesji stanowi odpowiedź dla osoby występującej z wnioskiem, skargą, petycją.

   § 104. i. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale mają zastosowanie przepisy rozdziału 6 niniejszego statutu zatytułowanego: Komisje Rady.”;

  15) w § 106 uchyla się ust 10.

  § 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wchodzi w życie począwszy od rozpoczęcia kadencji organów Gminy Białe Błota następujących, po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała została podjęta.


 

                                                                               Przewodniczący Rady Gminy


                                                                                       Jacek Grzywacz


                                                         


                                                           UZASADNIENIE
     Zmiany w Statucie Gminy wynikają z konieczności dostosowania jego zapisów do zmian ustawy o samorządzie gminnym wprowadzonych w Dz. U. z 2018 r, poz. 130, które stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa o samorządzie gminnym weszła w życie.

    Komisja ds. zmiany statutu przygotowała propozycje niezbędnych zmian dotyczących regulacji tematyki statutu gminy. Aktualizacja statutu wynika m.in. z konieczności:

- powołania nowej obligatoryjnej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Białe Błota;

-uregulowania kwestii wystąpienia przez grupę mieszkańców z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą, w związku z powyższym uchylone zostały zapisy w statucie gminy, które powielały artykuły zawarte już w ustawie;

- wprowadzenia zapisów dotyczących transmisji obrad rady gminy

- uregulowania zapisów dotyczących interpelacji i zapytań

- i dostosowania innych zapisów statutu w odniesieniu do zmian do ustawy o samorządzie gminnym.


     W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
                                                                               Przewodniczący Rady Gminy


                                                                                        Jacek Grzywacz

metryczka


Wytworzył: Dominika Kowalska (19 listopada 2018)
Opublikował: Dominika Kowalska (19 listopada 2018, 11:34:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 355