2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2013 | 2015 | 2016 r.
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Projekt Uchwały budżetowej na rok 2016

Projekt                                                                                          Nr FN.0006.21.2015
 
                                    UCHWAŁA NR RGK.0007.
                                    RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
                                    z dnia
 
   w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok
 
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358) uchwala się, co następuje:
 
§ 1.Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 71 455 000,00 zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie   70 955 000,00 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie  500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2.1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 71 455 000,00 zł, z tego:
a) wydatki bieżące w kwocie 64 593 425,06 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie 6 861 574,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
2. W wydatkach bieżących ustala się rezerwy na kwotę 350 000,00 zł, z tego:
a) rezerwa ogólna 184 000,00 zł,
b) rezerwa na zarządzanie kryzysowe 166 000,00 zł.
 
§ 3.Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
 
§ 4.Ustala się łączną kwotę planowanych:
a) przychodów 7 077 946,91 zł,
b) rozchodów   7 077 946,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
 
§ 5.Ustala się ogólną kwotę dotacji udzielanych z budżetu gminy dla: 
1. jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 4 023 695,00 zł, z tego:
a) dotacja podmiotowa – samorządowa instytucja kultury i samorządowy zakład budżetowych 
    na łączną kwotę 1 080 000,00 zł,
b) dotacja celowa – inne jednostki samorządu terytorialnego na zadania bieżące realizowane 
    na podstawie porozumień i umów na łączną kwotę 2 943 695,00 zł, zgodnie z
    załącznikiem Nr 5.
2. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na kwotę 2 969 168,00 zł,
z tego:
a) dotacja podmiotowa – niepubliczne jednostki systemu oświaty działające na terenie gminy
    na łączną kwotę 2 769 168,00 zł,
b) dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych na łączną kwotę 200 000,00
    zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 a.
 
§ 6.1.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
     innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na kwotę 5 238 565,00 zł, zgodnie z załącznikiem
     Nr 6, 6a.
2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
    innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 86 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6b.
 
§ 7.1.Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
    wysokości 320 000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w:
a) Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Białe Błota na kwotę
    5 000,00 zł,
b) Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy
    Białe Błota na kwotę 315 000,00 zł.
 
§ 7.Ustala się plan przychodów i kosztów oraz wysokość dotacji podmiotowej dla samorządowego
       zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
 
§ 8.Ustala się zestawienie dochodów i wydatków jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem
       Nr 8.
 
§ 9.Określa się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
    w kwocie 7 077 946,91 zł.
 
§ 10.Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00
    zł,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 
    do wysokości 7 077 946,91 zł.
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie
    wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
b) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych w ramach jednego działu pomiędzy zadaniami z
    wyłączeniem wprowadzania nowych zadań i odstąpienia od zadań zaplanowanych,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący
    obsługę budżetu gminy.
 
§ 11.Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
 
§ 12.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 13.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zał. Nr 1 DOCHODY (53kB) pdf

Zał. Nr 2 WYDATKI (72kB) pdf

Zał. nr 3 ZADANIA INWESTYCYJNE (62kB) pdf

Zał. Nr 4 PRZYCHODY I ROZCHODY (32kB) pdf

Zał. Nr 5 DOTACJE- SEKTOR PUBLICZNY (63kB) pdf

Zał. nr 5a DOTACJE Sektor Niepubliczny (60kB) pdf

Zał. Nr 6 DOCHODY ZLECONE (37kB) pdf

Zał. Nr 6a WYDATKI ZLECONE (39kB) pdf

Zał. Nr 6b DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA (58kB) pdf

Zał. Nr 7 SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDZETOWE (57kB) pdf

Zał. Nr 8 DOCHODY I WYDATKI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH (45kB) pdf

Zał. Nr 9 FUNDUSZ SOŁECKI (54kB) pdf

UZASADNIENIE Budżetu 2016 r. (294kB) pdf

UZASADNIENIE do Zał. Nr 3 INWESTYCJE (80kB) pdf

UZASADNIENIE do Zał. Nr 7 ZAZ (51kB) pdf

UZASADNIENIE do Zał. Nr 8 OŚWIATA (44kB) pdf

Zarządzenie SG.0050.91.2015 (27kB) pdf

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Białe Błota na 2016 rok


Uchwała RGK.0007.147.2015 (1783kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Emilia Jadomska-Bąk (16 listopada 2015)
Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 listopada 2015, 10:22:28)

Ostatnia zmiana: Emila Jadomska-Bąk (28 stycznia 2016, 10:30:56)
Zmieniono: dodanie Uchwały budżetowej RGK.0007.147.2015

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3733