PROJEKT WPF na lata 2017-2024


                                                                             Projekt                                                                                                                                        FN.0006.14.2016
 
UCHWAŁA NR RGK.0007.
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2017- 2024.
 
   Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195 ) art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ) uchwala się, co następuje:
 
§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Białe Błota na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
 
§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
 
2. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
 
3. Upoważnić Wójta Gminy Białe Błota do przekazania upoważnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3, ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2.      
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr RGK.0007.148.2015 Rady Gminy Białe Błota z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Białe Błota na lata 2016-2024 zmieniona:
- Uchwałą Nr RGK.0007.17.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 1 marca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.11.2016 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 2 marca 2016 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.88.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 czerwca 2016 r.
- Zarządzeniem Nr SG.0050.32.2016 Wójta Gminy Białe Błota z dnia 30 czerwca 2016 r.
- Uchwałą Nr RGK.0007.82.2016 Rady Gminy Białe Błota z dnia 30 sierpnia 2016 r.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.
 

WPF (100kB) pdf

Wykaz Przedsięwzięć (88kB) pdf

Objaśnienie (72kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jadomska-Bąk Emilia (16 listopada 2016)
Opublikował: Emila Jadomska-Bąk (16 listopada 2016, 11:47:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1930