Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr RGK.0007.56.2016 z dnia 23 maja 2016r.,  nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym i obowiązuje z dniem podjęcia uchwały, tzn. od dnia 23 maja 2016r. 

Powyższy dokument (treść uchwały, załączniki: opisowy i graficzne-mapowe) jest dostępny po otwarciu odsyłacza: 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota (AKTUALNE)

oraz w formie tradycyjnej (papierowej) w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 w Białych Błotach, pokój nr 4, w godzinach pracy Referatu: 7.30-15.30  (poniedziałek, czwartek),  7.30-17.00 (wtorek) lub 7.30-14.00 (piątek).

Wójt Gminy Białe Błota wydaje na wniosek wypis i wyrys z wyżej wymienionego Studium (stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 778 ze zmianami). Zgodnie z przepisami ustawy o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1827), opłata za wydanie dokumentu wynosi  łącznie 50 zł (30 zł za wypis i 20 zł za wypis).

INFORMACJE OGÓLNE
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy stanowi podstawowy dokument planistyczny określający politykę przestrzenną gminy, dotyczy całego jej obszaru i jest uchwalane przez radę gminy. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych i stanowią wytyczne do podejmowanych działań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
Obowiązująca od 2003r. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmieniła relacje prawne między studium a planami miejscowymi – zamiast spójności ustaleń planu ze studium wymagana jest obecnie zgodność rozwiązań planu miejscowego z ustaleniami studium. 
Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Studium jest dokumentem określającym wizję rozwoju przestrzennego gminy oraz działania mające doprowadzić do realizacji tej wizji, a jego ustalenia są wprowadzane w życie poprzez miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

DOKUMENTY ARCHIWALNE
Studium aktualnie obowiązujące zastąpiło uchwalone uchwałą Rady Gminy Białe Błota nr XLVI/504/2010 z dnia 28 maja 2010r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota.
Powyższy dokument - obowiązujący do dnia 22 maja 2016r. jest dostępny w formie cyfrowej pod adresem:
http://www.bip.bialeblota.pl/index.php?app=uchwaly&nid=3255&y=2010&q=XLVI%2F504%2F2010  
- STUDIUM  NIEAKTUALNE.

Natomiast pierwszym dokumentem było Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białe Błota, uchwalone przez Radę Gminy Białe Błota uchwałą Nr XXVIII/235/2001 z dnia 15 lutego 2001r. (STUDIUM NIEAKTUALNE) 
Wyżej wymienione dokumenty są dostępne w wersji papierowej w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego Urzędu Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 57 w Białych Błotach.


metryczka


Wytworzył: Maciej Pastwa (29 listopada 2016)
Opublikował: Maciej Pastwa (29 listopada 2016, 10:08:34)

Ostatnia zmiana: Maciej Pastwa (15 grudnia 2016, 19:56:43)
Zmieniono: Aktualizacja treści.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6800