UCHWAŁA NR 5/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach z dnia 1 lutego 2018 r.


UCHWAŁA NR 5/2018
 
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach
z dnia 1 lutego 2018 r.

 
 
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej
 
Na podstawie art. 2221 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) w związku z art. 2 ust. 2 pkt 1, art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202) oraz § 13 ust. 9 umowy Spółki
 
 
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
 
UCHWALA, CO NASTĘPUJE

 
§ 1. Ustala się zasady kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki, zwanych dalej Członkami Rady Nadzorczej.
Miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej stanowi równowartość kwoty odpowiadającej iloczynowi podstawy wymiaru, rozumianej jako przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz mnożnika 0,4.Dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie określone w ust. 1 podwyższa się o 10 %
 
§ 2. Traci moc uchwała nr 11/2012 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
 Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białych Błotach
z dnia 15. 06.2012 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                            /-/  Przewodniczący
                                                                       Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

metryczka


Wytworzył: Anna Zdunek (1 lutego 2018)
Opublikował: Anna Zdunek (7 lutego 2018, 12:17:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 765