Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota z dnia 21.03.2019 r. o godz. 13:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7.

nagranie cz. 1
nagranie cz. 2

Protokół 
Z posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Białe Błota 
z dnia 21.03.2019r. o godz. 13:30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7. 
 
Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godz. 13:30.

W posiedzeniu udział wzięli:
1.      Aleksandra Lubońska Przewodnicząca Komisji,
2.      Patrycja Harczenko radna gminy Białe Błota,
3.      Kamilla Grzelak radna gminy Białe Błota,
4.      Maria Wolsztyńska radna gminy Białe Błota,
5.      Jacek Krzyżanowski radny gminy Białe Błota,
6.      Nowakowska Ilona Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów,
7.      Patrycjusz Migawa Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu,
8.      Violetta Drążkowska Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach,
9.      Grażyna Mączko Prezes ZWiUK,
10.    Mieszkańcy gminy Białe Błota.

Odczytanie pouczenia dot. Ochrony danych osobowych. Posiedzenie otworzyła i prowadziła w zastępstwie Członek Komisji Maria Wolsztyńska, która przywitała wszystkich przybyłych.

Przedstawienie porządku posiedzenia komisji (według planu przyjętego uchwałą rady gminy). 
Tematyka: 
1.      Sprawozdanie z działalności biblioteki, 
2.      Problematyka funkcjonowania jednostek oświatowych w gminie, 
3.      Sprawy bieżące i materiały na sesję. 

Ad. 1 
Sprawozdanie z działalności biblioteki za rok 2018 przedstawił pracownik GCK: 
-        Stan książek (zakupiono 538), 
-        Stan budynku, 
-        Prace dla dzieci, 
-        Prace zlecone przez dyrektora, 
-        Zbiory, książki, zajęcia dostępne dla wszystkich mieszkańców w dwóch miejscowościach:
         Łochowo oraz Białe Błota. 

Sprawozdanie dostępne jest w GCK oraz na stronie BIP. 

Dyrektor GCK Violetta Drążkowska zaapelowała o przeznaczenie środków gminnych w wysokości 18 116,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Wypowiedziała się również Radna Maria Wolsztyńska w sprawie budżetu przeznaczonego na GCK i kulturę. Rozpoczęła się również dyskusja na temat Święta Gminy, w której uczestniczyli i zadawali pytania Radna Maria Wolsztyńska, Radna Ilona Nowakowska, Radna Patrycja Harczenko, Dyrektor GCK Violetta Drążkowska. 
Wniosek pod głosowanie radnych na temat podniesienia kwoty dla oświaty o 18 116,00 zł przegłosowało 5 osób za. 
Posiedzenie komisji opuścił Radny Jacek Krzyżanowski. 

Ad. 2. 
Problematyka funkcjonowania jednostek oświatowych w gminie. 
Kierownik COEiS Patrycjusz Migawa przedstawił problemy w szkole w Białych Błotach, Przedszkolu „Wróżka”, Szkole w Łochowie, Szkole w Przyłękach. Zaczęła się dyskusja na temat porozumienia zawartego w dniu 27.01.2017 r. punkt 7 i 8. Porozumienie między Gminą Białe Błota, Szkołą Podstawową w Białych Błotach i Gimnazjum w Białych Błotach. 

Ad. 3. 
Wniosek radnej Marii Wolsztyńskiej o podwyższenie w budżecie gminy pieniędzy dla GCK o 18 116,00 zł na zakup nowości wydawniczych został przegłosowany przez 5 osób za: 
-        Maria Wolsztyńska, 
-        Patrycja Harczenko, 
-        Aleksandra Lubońska, 
-        Kamilla Grzelak. 
-        Jacek Krzyżanowski 
  
Wniosek o przegłosowanie uchwalenia budżetu gminy Białe Błota na rok 2019 
4 osoby za: 
-        Maria Wolsztyńska, 
-        Patrycja Harczenko, 
-        Aleksandra Lubońska, 
-        Kamilla Grzelak. 
  
1 osoba nieobecna: 
-        Jacek Krzyżanowski. 
  
Wniosek o przegłosowanie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Białe Błota na lata 2019-2024: 
4 osoby za: 
-        Maria Wolsztyńska, 
-        Patrycja Harczenko, 
-        Aleksandra Lubońska, 
-        Kamilla Grzelak. 
  
1 osoba nieobecna: 
-        Jacek Krzyżanowski. 
  
Sprawy bieżące zostały przedstawione na łączonej komisji z komisją Budżetu i Finansów. 
Pracownik GOPS przekazał informację o przekazaniu sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie na lata 2016-2018. Przedstawiła również tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. 
  
Prezes ZWiUK przedstawiła regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Białe Błota. Ustawa o dostarczaniu i odprowadzaniu została zmieniona, dlatego musiał powstać regulamin, Wody Polskie muszą zaopiniować regulamin aby mógł być uchwalony przez radę gminy. 
  
Skarbnik gminy Białe Błota odczytała sprawozdanie z roku 2018 – budżet gminy, pytania zadali radny Henryk Sykut oraz radny Krzysztof Kocikowski. Przedstawiła uchwałę w sprawie uchwalania budżetu gminy Białe Błota. 
  
Komisja złoży wniosek do wójta o wyjaśnienie sytuacji z programem „Senior +”. Kto ma prowadzić program czy GCK czy GOPS. 
 
                                                           Przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury 
                                       Aleksandra Lubońska

metryczka


Wytworzył: Łukasz Czyżewski (17 czerwca 2019)
Opublikował: Łukasz Czyżewski (17 czerwca 2019, 08:23:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 356