Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Białe Błota zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota 

Data publikacji strony internetowej: 2003-02-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

Treści niedostępne
Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika, Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
 • cel linku nie jest odpowiednio określony,
 • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

Ponadto:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • nie wszystkie opublikowane dokumenty są dostępna cyfrowo
 • dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł i Urząd Gminy Białe Błota nie ma uprawnień do edycji i zmiany treści dokumentu
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 
Dodatkowe informacje
Trwają pracę nad wdrożeniem nowej odsłony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Białe Błota
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22 Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wskazaną do kontaktu jest Pan Szymon Pater, szymon.pater@bialeblota.eu. Kontaktować można się także telefonicznie dzwoniąc pod numer tel.: 52 323 90 71.
Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności można pod nr telefonu 52 323 90 31 lub  mailowo, sekretariat@bialeblota.eu

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio-deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku.
 • Budynek Urzędu Gminy Białe Błota posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się po nim osobom niepełnosprawnym.
 • Przed głównym wejściem znajduje się dzwonek do celu przywołania pracownika Urzędu Gminy Białe Błota, który udziela wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej.
 • W celu wcześniejszego przygotowania wizyty w Urzędzie Gminy Białe Błota uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z pracownikiem tut. urzędu pod numerem telefonu 52 323 90 90  bądź za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@bialeblota.eu.
Spotkanie z pracownikiem Urzędu Gminy Białe Błota odbędzie się w Biurze Obsługi Klienta w budynku Urzędu Gminy Białe Błota przy ulicy Szubińskiej 7.
·Wejście do budynku głównego Urzędu Gminy Białe Błota znajduje się od strony ul. Szubińskiej. Przed wejściem znajduje się podjazd.
Po wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się Biuro Obsługi Klienta, w którym pracownicy udzielą więcej informacji lub wezwą pracownika w celu obsługi osoby ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind i pomieszczeń.
 • Dla osób na wózkach dostępne jest tylko Biuro Obsługi Klienta.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Brak toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych
Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
Nie stosuje się.
Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
Jedno miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych na parkingu przy Urzędzie Gminy Białe Błota
Tłumacz migowy na miejscu lub on-line
Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@bialeblota.eu. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło. Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną datą wizyty w urzędzie

Tłumacz migowy w Urzędzie Gminy Białe Błota:
Claudia Jesa - Skorzewska
52 323 90 62
Informacje dodatkowe
Inne informacje i oświadczenia
Obecnie trwają prace nad wdrożeniem planu dostępności w Urzędzie Gminy Białe Błota.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Fundator - Wójt Gminy Białe Błota (22 września 2020)
Opublikował: Szymon Pater (23 września 2020, 15:17:07)

Ostatnia zmiana: Szymon Pater (25 września 2020, 08:34:43)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1743