Stawki podatkowe na 2019 rok

Stawki podatkowe na 2021 rok

 • Wymiar podatku dla osób fizycznych: 

  Pracownik do kontaktu: Domagalska Magdalena, Możdżeń Tatiana 
  Tel. 052 323 90 88, Pokój nr 12
  Pracownik do kontaktu: Małgorzata Mackiewicz
  Tel. 052 323 90 73, Pokój nr 18  

 • Wymiar podatku dla osób prawnych: 

  Pracownik do kontaktu: Michał Nowak
  Tel. 052 323 90 73, Pokój nr 18

 •  Wymiar podatku od środków transportowych: 

  Pracownik do kontaktu: Małgorzata Mackiewicz
  Tel. 052 323 90 73, Pokój nr 18Zgłoszenie nieruchomości, gruntu rolnego, lasu do opodatkowania


1) Podatnicy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na powstanie obowiązku podatkowego w podatkach lokalnych, mają obowiązek złożenia organowi podatkowemu – Wójt Gminy Białe Błota, odpowiednio:

 • Osoby fizyczne składają INFORMACJĘ PODATKOWĄ wraz z obowiązkowym załącznikiem: ZIN-1 lub ZIR-1 lub ZIL-1 (rodzaj załącznika- w zależności od rodzaju podatku) oraz tylko w przypadku przedmiotów zwolnionych należy dołączyć załącznik: ZIN-2 lub ZIR-2 lub ZIL-2 (rodzaj załącznika- w zależności od rodzaju podatku), w przypadku, gdy nieruchomość stanowi własność więcej niż jednej osoby koniecznie należy załączyć załącznik z danymi pozostałych podatników: ZIN-3 lub ZIR-3 lub ZIL-3 (rodzaj załącznika- w zależności od rodzaju podatku). 
 • Ważne: Informacja podatkowa musi zostać podpisana przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.
 • Osoby prawne składają DEKLARACJĘ PODATKOWĄ wraz z obowiązkowym załącznikiem: ZDN-1 lub ZDR-1 lub ZDL-1 (rodzaj załącznika- w zależności od rodzaju podatku) oraz tylko w przypadku przedmiotów zwolnionych należy dołączyć załącznik: ZDN-2 lub ZDR-2 lub ZDL-2 (rodzaj załącznika- w zależności od rodzaju podatku. 
 • Osoby fizyczne w przypadku, gdy są współwłaścicielami nieruchomości wraz z Osobą prawną, składają DEKLARACJĘ PODATKOWĄ wraz z odpowiednimi załącznikami.                            

2) Do wniosku można załączyć kserokopie dokumentów potwierdzających powstanie/zmianę/brak obowiązku podatkowego

3) Wypełnioną Informację podatkową lub Deklarację podatkową wraz załącznikami należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy lub w Biurze Obsługi Klienta

4) W zależności od rodzaju podatku, złożyć należy odpowiedni formularz wraz załącznikami - do pobrania  poniżej.


Termin załatwienia sprawy: do 60  dni - ustalenie wymiaru podatku.

DO POBRANIA:

Stawki podatków na 2021 rok 

Stawki podatków na rok 2021 (60kB) excel

Stawki podatków na 2020 rok 

Stawki podatków na rok 2020 (61kB) excel


Uchwały podatkowe obowiązujące w 2021 roku:

Uchwała nr RGK.0007.80.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (http://www.bip.bialeblota.pl/index.php?app=uchwaly&nid=12141&y=2020)

Uchwała nr RGK.0007.81.2020 Rady Gminy Białe Błota z dnia 24 listopada 2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2021 rok  (http://www.bip.bialeblota.pl/index.php?app=uchwaly&nid=12142&y=2020)

Uchwała nr RGK.0007.167.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(http://bip.bialeblota.pl/?app=uchwaly&nid=11165&y=2019)

Uchwały podatkowe obowiązujące w 2020 roku:

Uchwała nr RGK.0007.168.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (http://bip.bialeblota.pl/bip_download.php?id=16817)

Uchwała nr RGK.0007.166.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów obliczania podatku rolnego na 2020 rok  (http://bip.bialeblota.pl/?app=uchwaly&nid=11164&y=2019)

Uchwała nr RGK.0007.167.2019 Rady Gminy Białe Błota z dnia 26 listopada 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
(http://bip.bialeblota.pl/?app=uchwaly&nid=11165&y=2019)


Obowiązujące druki podatkowe:

Dnia 1 lipca 2019 roku weszły w życie rozporządzenia Ministra Finansów:

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1104);

- z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1105);

- dnia 3 czerwca 2019 roku w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1126).

Ujednolicone wzory informacji i deklaracji mają zastosowanie w sytuacji powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca 2019 roku.

UWAGA:

Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał od 1 stycznia 2018r. włącznie do dnia 30 czerwca 2019r., należy stosować załączniki do uchwały nr RGK.0007.165.2017 roku Rady Gminy Białe Błota z dnia 28 listopada 2017 roku. (http://bip.bialeblota.pl/?app=uchwaly&nid=8845&y=2017)  


PEŁNOMOCNCITWO DO PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH ORAZ INFORMACJI PODATKOWYCH

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (227kB) excel


OSOBY FIZYCZNE


IN-1  - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (156kB) pdf


IN -1 -  IN-1 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (324kB) excel


ZIN-1  - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (119kB) pdf


ZIN 1 -  ZIN 1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (97kB) excel


ZIN-2  - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (100kB) pdf


ZIN -2 -  ZIN -2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (97kB) excel


ZIN -3  - Dane pozostałych podatników (117kB) pdf


ZIN - 3 -  ZIN - 3 - Dane pozostałych podatników (111kB) excel


IR-1  - Informacja o gruntach (137kB) pdf


IR-1 -  Informacja o gruntach (282kB) excel


ZIR-1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (121kB) pdf


ZIR -1 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach podlegających opodatkowaniu (93kB) excel excel


ZIR-2 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (119kB) pdf


ZIR-2 Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (85kB) excel excel


ZIR-3 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (119kB) pdf


ZIR-3 -   Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników (109kB) excel excel


IL-1 - Informacja o lasach (107kB) pdf


IL-1 -  Informacja o lasach (277kB) excel excel


ZIL -1 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (96kB) pdf


ZIL-1 -  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (94kB) excel


ZIL - 2 - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (97kB) pdf


ZIL-2 -  Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (94kB) excel


ZIL - 3 - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (117kB) pdf


ZIL-3 -  Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników (108kB) excelOSOBY PRAWNE I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJDN -1  - Deklaracja na podatek od nieruchomości (193kB) pdf


DN - 1 -   Deklaracja na podatek od nieruchomości (258kB) excel excel


ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (103kB) pdf


ZDN - 1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (96kB) excel


ZDN-2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (102kB) pdf


ZDN - 2 - Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (100kB) excel


DR-1 - Deklaracja na podatek rolny (134kB) pdf


DR - 1 - Deklaracja na podatek rolny (271kB) excel


ZDR-1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (121kB) pdf


ZDR -1 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (87kB) excel


ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (120kB) pdf


ZDR-2 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (85kB) excel


DL - 1 - Deklaracja na podatek leśny (118kB) pdf


DL-1 - Deklaracja na podatek leśny (243kB) excel


ZDL - 1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (96kB) pdf


ZDL -1 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (95kB) excel


ZDL - 2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (97kB) pdf


ZDL-2 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (94kB) excel


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Deklaracja DT - 1   Deklaracja DT-1 (405kB) excel excel

Deklaracja DT - 1 pobierz plik w formacie do edycji (185kB) 

Załącznik DT - 1a -   Załącznik DT-1A (281kB) excel pdf

Załącznik DT - 1a  - pobierz plik w formacie do edycji (257kB) pdfPODATEK AKCYZOWY ZAWARTY W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ


Wniosek o zwrot podatku akcyzowego pobierz plik w formacie do edycji (337kB) word

Oświadczenie rolnika z pomocy publicznej pobierz plik w formacie do edycji (70kB) word

Oświadczenie z art. 75 pobierz plik w formacie do edycji (18kB) word

Formularz informacji przedstawiony przy ubieganiu się o pomoc pobierz plik w formacie do edycji (101kB) pdf
metryczka


Wytworzył: Katarzyna Janka-Tymek (3 stycznia 2019)
Opublikował: Andrzej Pasek (3 stycznia 2018, 10:34:41)

Ostatnia zmiana: Michał Nowak (7 grudnia 2020, 12:27:35)
Zmieniono: Aktualizacja danych - aktualizacja uchwał podatkowych na rok 2021

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18169